Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 69 POZ 27

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2007/14/WE z dnia 8 marca 2007 r. ustanawiająca szczegółowe zasady wdrożenia niektórych przepisów dyrektywy 2004/109/WE w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym

Data ogłoszenia:2007-03-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 69 POZ 27

Strona 1 z 11
9.3.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 69/27

DYREKTYWY

DYREKTYWA KOMISJI 2007/14/WE z dnia 8 marca 2007 r. ustanawiająca szczegółowe zasady wdrożenia niektórych przepisów dyrektywy 2004/109/WE w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

o wyborze przez emitenta macierzystego państwa członkowskiego, informacje takie należy ujawniać zgodnie z procedurą przekazywania informacji regulowanych na podstawie dyrektywy 2004/109/WE.

uwzględniając dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym oraz zmieniającą dyrektywę 2001/34/WE (1), w szczególności jej art. 2 ust. 3 lit. a), art. 5 ust. 6 akapit pierwszy i art. 5 ust. 6 lit. c), art. 9 ust. 7, art. 12 ust. 8 lit. od b) do e), art. 13 ust. 2, art. 14 ust. 2, art. 21 ust. 4 lit. a), art. 23 ust. 4 pkt ii) i art. 23 ust. 7,

(4)

po zasięgnięciu porady technicznej Komitetu Europejskich Organów Nadzoru Papierów Wartościowych (CESR) (2),

Minimalna treść skróconego zestawu półrocznych sprawozdań finansowych, jeżeli zestaw ten nie jest przygotowywany zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości, nie powinna przedstawiać błędnego obrazu aktywów, pasywów, sytuacji finansowej oraz zysków lub strat emitenta. Treść sprawozdań półrocznych powinna zapewniać odpowiednią przejrzystość informacji dla inwestorów poprzez regularny przepływ informacji o wynikach osiąganych przez emitenta; informacje te należy prezentować w taki sposób, aby można było je łatwo porównać z informacjami przedstawionymi w sprawozdaniu rocznym za poprzedni rok.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

Dyrektywa 2004/109/WE ustanawia ogólne zasady harmonizacji wymogów w zakresie przejrzystości dotyczących posiadania praw głosu lub instrumentów finansowych uprawniających do nabycia istniejących akcji z prawem głosu. Jej celem jest zapewnienie trwałego zaufania inwestorów poprzez ujawnienie rzetelnych, wyczerpujących i aktualnych informacji o emitentach papierów wartościowych. Jednocześnie dąży ona do zapewnienia emitentom możliwości stałego informowania opinii publicznej poprzez postawienie wymogu informowania ich o zmianach w znaczących pakietach akcji w spółkach.

(2)

Zasady wdrożenia przepisów dotyczących wymogów w zakresie przejrzystości informacji powinny również zapewniać wysoki poziom ochrony inwestorów oraz prowadzić do zwiększenia efektywności funkcjonowania rynku i jednolitego stosowania tych przepisów.

Emitenci akcji sporządzający sprawozdania skonsolidowane zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości (MSR) i międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSSF) powinni w sprawozdaniach rocznych i półrocznych sporządzanych zgodnie z dyrektywą 2004/109/WE stosować tę samą definicję transakcji z podmiotem powiązanym. Emitenci akcji niesporządzający sprawozdań skonsolidowanych i niezobowiązani do stosowania MSR i MSSF powinni stosować w sprawozdaniach półrocznych sporządzanych na podstawie dyrektywy 2004/109/WE definicję transakcji z podmiotem powiązanym podaną w dyrektywie Rady 78/660/EWG z dnia 25 lipca 1978 r. na podstawie art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek (3).

(6)

(3)

W odniesieniu do wymogów proceduralnych, zgodnie z którymi inwestorzy mają być informowani

W celu skorzystania ze zwolnienia z obowiązku informowania o znaczących pakietach akcji na podstawie dyrektywy 2004/109/WE, w przypadku akcji nabytych wyłącznie w celach rozrachunkowo-rozliczeniowych maksymalna długość „krótkiego cyklu rozliczeniowego” powinna być jak najkrótsza.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 69 POZ 27 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L69 - 40 z 20079.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 10 sierpnia 2006 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz z funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa nr COMP/M.4094 – Ineos/BP Dormagen) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3592) (1)

 • Dz. U. L69 - 39 z 20079.3.2007

  Decyzja Rady z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie stanowiska Wspólnoty dotyczącego projektu regulaminu Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ dotyczącego homologacji przegród zabezpieczających pasażerów przed przemieszczeniem się bagażu, dostarczanych jako nieoryginalne wyposażenie pojazdów (1)

 • Dz. U. L69 - 37 z 20079.3.2007

  Decyzja Rady z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie stanowiska Wspólnoty dotyczącego projektu regulaminu Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ dotyczącego homologacji pojazdów silnikowych w odniesieniu do przedniego pola widzenia kierowcy pojazdu silnikowego (1)

 • Dz. U. L69 - 26 z 20079.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 255/2007 z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L69 - 25 z 20079.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 254/2007 z dnia 8 marca 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 38/2007

 • Dz. U. L69 - 23 z 20079.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 253/2007 z dnia 8 marca 2007 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L69 - 21 z 20079.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 252/2007 z dnia 8 marca 2007 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L69 - 20 z 20079.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 251/2007 z dnia 8 marca 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dz. U. L69 - 18 z 20079.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 250/2007 z dnia 8 marca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L69 - 16 z 20079.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 249/2007 z dnia 8 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1431/94 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 774/94 otwierającego i ustalającego zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na mięso drobiowe i niektóre inne produkty rolne

 • Dz. U. L69 - 5 z 20079.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 248/2007 z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie środków dotyczących wieloletnich umów finansowych oraz rocznych umów finansowych zawartych w ramach programu Sapard oraz przejścia z programu Sapard do programu rozwoju obszarów wiejskich

 • Dz. U. L69 - 3 z 20079.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 247/2007 z dnia 8 marca 2007 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L69 - 1 z 20079.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 246/2007 z dnia 8 marca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.