Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 7 POZ 15

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/779/WE dotyczącą środków ochrony zdrowia zwierząt przed chorobą pęcherzykową świń we Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6574) (1)

Data ogłoszenia:2007-01-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 7 POZ 15

12.1.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 7/15

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/779/WE dotyczącą środków ochrony zdrowia zwierząt przed chorobą pęcherzykową świń we Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6574)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/9/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 10 ust. 4,

świń, w szczególności w odniesieniu do prowadzenia badań i pobierania prób, powinny zostać zaostrzone w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się tej choroby. Ponadto przemieszczanie świń z gospodarstw położonych w regionach nieuznanych za wolne od choroby pęcherzykowej świń powinno podlegać większym restrykcjom.

(3)

Należy zatem 2005/779/WE.

odpowiednio

zmienić

decyzję

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(1)

Decyzja Komisji 2005/779/WE z dnia 8 listopada 2005 r. dotycząca środków ochrony zdrowia zwierząt przed chorobą pęcherzykową świń we Włoszech (2) została przyjęta w odpowiedzi na występowanie tej choroby we Włoszech. Ustanawia ona przepisy dotyczące zdrowia zwierząt w związku z chorobą pęcherzykową świń dla regionów Włoch, które są uznane za wolne od choroby pęcherzykowej świń, oraz dla regionów, które nie są za takie uznane.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W decyzji 2005/779/WE wprowadza się następujące zmiany:

(2)

W świetle informacji obecnie dostarczonych przez Włochy, środki określone w decyzji 2005/779/WE dotyczące nadzoru gospodarstw i punktów gromadzenia

1) W art. 5 zdanie wprowadzające ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 29. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2002/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 315 z 19.11.2002, str. 14). (2) Dz.U. L 293 z 9.11.2005, str. 28.

(1)

„2. W gospodarstwach, w których hodowane są świnie hodowlane, pobieranie próbek do badań serologicznych przeprowadza się na losowej próbie 12 świń hodowlanych lub na wszystkich świniach hodowlanych, jeśli w gospodarstwie jest ich mniej niż 12”

L 7/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.1.2007

2) Artykuł 6 otrzymuje następujące brzmienie: „Artykuł 6 Nadzór w regionach nieuznanych za wolne od choroby pęcherzykowej świń 1. Włochy zapewniają, że w regionach nieuznanych za wolne od choroby pęcherzykowej świń pobieranie próbek i kontrola mająca na celu wykrycie tej choroby przeprowadzane są zgodnie z ust. 2, 3 i 4. 2. W odniesieniu do gospodarstw uznanych za wolne od choroby pęcherzykowej świń, w których hodowane są świnie hodowlane, oraz do punktów gromadzenia świń stosuje się przepisy art. 5 ust. 2. 3. W gospodarstwach uznanych za wolne od choroby pęcherzykowej świń, w których nie są hodowane świnie hodowlane, pobieranie próbek do badań serologicznych przeprowadza się dwa razy w roku na losowej próbie 12 świń lub na wszystkich świniach, jeśli w gospodarstwie jest ich mniej niż 12. 4. W punktach gromadzenia świń z każdej zagrody, w której zazwyczaj trzymane są świnie, pobierane są co dwa miesiące próbki odchodów do badań wirusologicznych. Świnie pozostają w punkcie gromadzenia do momentu otrzymania ujemnych wyników przeprowadzonych badań.” 3) Artykuł 7 otrzymuje następujące brzmienie: a) Ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie: „1. Włochy zapewniają, że spełnione są wymogi ust. 3 i 4 w odniesieniu do przemieszczania żywych świń w granicach Włoch.”; b) Skreśla się ust. 2;

4. Zakazane jest przemieszczanie świń z regionów nieuznanych za wolne od choroby pęcherzykowej świń do innych regionów Włoch.” 4) Artykuł 8 lit. e) otrzymuje następujące brzmienie: „e) pobieranie próbek i badania serologiczne przeprowadza się w następujący sposób: i) Od świń w gospodarstwie przeznaczenia pobierane są próbki przynajmniej 28 dni po przemieszczeniu a badanie serologiczne wykonywane jest u tych świń w liczbie wystarczającej do wykrycia choroby pęcherzykowej świń u 5 % zwierząt przy przedziale pewności wynoszącym 95 %, próbki te muszą być także pobrane od świń które zostały przemieszczone do gospodarstwa docelowego, i żadne świnie nie mogą być z niego przemieszczane do momentu otrzymania ujemnego wyniku przeprowadzonego badania; ii) Próbki od świń przeznaczonych do ubojni pobierane są w ciągu 10 dni przed przemieszczeniem a badanie serologiczne wykonywane jest u świń w liczbie wystarczającej do wykrycia choroby pęcherzykowej świń u 5 % zwierząt przy przedziale ufności wynoszącym 95 %; świnie te nie mogą być przemieszczane z gospodarstwa pochodzenia do momentu otrzymania ujemnego wyniku przeprowadzonego badania;”. Artykuł 2 Niniejsza decyzja jest skierowana do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 grudnia 2006 r. c) Ustępy 3 i 4 otrzymują brzmienie: „3. Zabrania się przemieszczania świń z gospodarstw nieuznanych za wolne od choroby pęcherzykowej świń do czasu uznania danego gospodarstwa za wolne od tej choroby. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 7 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L7 - 46 z 200712.1.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2006/875/WE zatwierdzającą programy zwalczania i monitorowania chorób zwierząt, niektórych pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (TSE) oraz zapobiegania chorobom odzwierzęcym przedstawione przez państwa członkowskie na rok 2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6971)

 • Dz. U. L7 - 44 z 200712.1.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/760/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych odnoszących się do wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz przywozu ptaków innych niż drób do Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6969) (1)

 • Dz. U. L7 - 41 z 200712.1.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na przeprowadzenie badania epidemiologicznego i wprowadzenie środków kontroli choroby niebieskiego języka w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania tej choroby w Belgii, Niemczech, Francji, Luksemburgu i Niderlandach w latach 2006 i 2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6968)

 • Dz. U. L7 - 38 z 200712.1.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. zatwierdzająca niektóre plany interwencyjne w celu zwalczania klasycznego pomoru świń na mocy dyrektywy Rady 2001/89/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6858) (1)

 • Dz. U. L7 - 36 z 200712.1.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. zatwierdzająca plany interwencyjne w celu zwalczania pryszczycy na mocy dyrektywy Rady 2003/85/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6855) (1)

 • Dz. U. L7 - 33 z 200712.1.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. zatwierdzająca plany zatwierdzenia zakładów zajmujących się handlem wewnątrzwspólnotowym drobiem i jajami wylęgowymi na mocy dyrektywy Rady 90/539/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6842) (1)

 • Dz. U. L7 - 31 z 200712.1.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. ustanawiająca środki przejściowe w handlu wewnątrzwspólnotowym nasieniem, komórkami jajowymi i zarodkami zwierząt z gatunku bydła, świń, owiec, kóz i koni uzyskanych w Bułgarii i Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6823) (1)

 • Dz. U. L7 - 30 z 200712.1.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. zatwierdzająca plany monitorowania dla wykrywania pozostałości i substancji u żywych zwierząt i w produktach pochodzenia zwierzęcego na mocy dyrektywy Rady 96/23/WE przedłożone przez Bułgarię i Rumunię (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6815) (1)

 • Dz. U. L7 - 28 z 200712.1.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2002/613/WE w odniesieniu do zatwierdzonych punktów pobierania nasienia trzody chlewnej w Kanadzie (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6812) (1)

 • Dz. U. L7 - 23 z 200712.1.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. dostosowująca decyzję 2002/459/WE co do uzupełnienia wykazu jednostek zintegrowanego skomputeryzowanego systemu weterynaryjnego TRACES w następstwie przystąpienia Bułgarii i Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6810) (1)

 • Dz. U. L7 - 21 z 200712.1.2007

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/363/WE dotyczącą środków ochrony zdrowia zwierząt przed afrykańskim pomorem świń na Sardynii we Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6729) (1)

 • Dz. U. L7 - 19 z 200712.1.2007

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzję Komisji 2005/362/WE z dnia 2 maja 2005 r. zatwierdzającą plan zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzikich świń na Sardynii we Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6718)

 • Dz. U. L7 - 17 z 200712.1.2007

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/648/WE dotyczącą środków ochronnych w odniesieniu do rzekomego pomoru drobiu w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6717) (1)

 • Dz. U. L7 - 14 z 200712.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 23/2007 z dnia 11 stycznia 2007 r. ustalające współczynnik przydziału mający zastosowanie do wniosków o wydanie pozwoleń na przywóz ryżu pochodzącego z Egiptu złożone w okresie od dnia 1 do 8 stycznia 2007 r. w ramach kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 955/2005

 • Dz. U. L7 - 12 z 200712.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 22/2007 z dnia 11 stycznia 2007 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L7 - 8 z 200712.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 21/2007 z dnia 11 stycznia 2007 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L7 - 7 z 200712.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 20/2007 z dnia 11 stycznia 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dz. U. L7 - 5 z 200712.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 19/2007 z dnia 11 stycznia 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L7 - 3 z 200712.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 18/2007 z dnia 11 stycznia 2007 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych przetworów mlecznych, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L7 - 1 z 200712.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 17/2007 z dnia 11 stycznia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.