Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 7 POZ 33

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. zatwierdzająca plany zatwierdzenia zakładów zajmujących się handlem wewnątrzwspólnotowym drobiem i jajami wylęgowymi na mocy dyrektywy Rady 90/539/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6842) (1)

Data ogłoszenia:2007-01-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 7 POZ 33

12.1.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 7/33

DECYZJA KOMISJI z dnia 22 grudnia 2006 r. zatwierdzająca plany zatwierdzenia zakładów zajmujących się handlem wewnątrzwspólnotowym drobiem i jajami wylęgowymi na mocy dyrektywy Rady 90/539/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6842)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/17/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Traktat o Przystąpieniu Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego art. 4 ust. 3,

(5)

Plany przedłożone przez Bułgarię i Rumunię oraz zmienione zgodnie z sugestiami sformułowanymi podczas ich oceny, spełniają kryteria określone w dyrektywie 90/539/EWG i pozwalają na osiągnięcie zamierzonych celów tej dyrektywy, pod warunkiem że zostaną skutecznie wdrożone, w związku z czym należy je zatwierdzić.

uwzględniając Akt Przystąpienia w szczególności jego art. 56,

Bułgarii

i

Rumunii,

W celu zachowania przejrzystości prawodawstwa wspólnotowego należy uchylić decyzję 2004/835/WE i zastąpić ją niniejszą decyzją.

uwzględniając dyrektywę Rady 90/539/EWG z dnia 15 października 1990 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt regulujących handel wewnątrzwspólnotowy i przywóz z państw trzecich drobiu i jaj wylęgowych (1), w szczególności jej art. 3 ust. 2 i 3,

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

a także mając na uwadze, co następuje:

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(1)

Dyrektywa 90/539/EWG określa warunki zdrowotne zwierząt regulujące handel wewnątrzwspólnotowy drobiem i jajami wylęgowymi oraz przywóz tych produktów z krajów trzecich. Na mocy tej dyrektywy plany państw członkowskich dotyczące zatwierdzenia zakładów zajmujących się handlem wewnątrzwspólnotowym drobiem i jajami wylęgowymi mają być zatwierdzone przez Komisję.

Artykuł 1 Zatwierdza się plan zatwierdzenia zakładów zajmujących się handlem wewnątrzwspólnotowym drobiem i jajami wylęgowymi przedłożony Komisji przez Bułgarię dnia 9 października 2006 r.

Artykuł 2

(2)

W decyzji 2004/835/WE z dnia 3 grudnia 2004 r. zatwierdzającej plany zatwierdzenia zakładów zajmujących się handlem wewnątrzwspólnotowym drobiem i jajami wylęgowymi (2) zatwierdzono te plany dla poniżej wymienionych państw członkowskich, z wyjątkiem Luksemburga. Załącznik do niniejszej decyzji zawiera wykaz państw członkowskich, których plany zostały zatwierdzone.

Zatwierdza się plan zatwierdzenia zakładów zajmujących się handlem wewnątrzwspólnotowym drobiem i jajami wylęgowymi przedłożony Komisji przez Rumunię dnia 5 października 2006 r.

Artykuł 3 W załączniku określono wykaz państw członkowskich, których plany zatwierdzenia zakładów zajmujących się handlem wewnątrzwspólnotowym drobiem i jajami wylęgowymi zostały zatwierdzone.

(3)

Bułgaria i Rumunia mają przystąpić do Wspólnoty dnia 1 stycznia 2007 r. Odpowiednio, przedłożyły one Komisji do zatwierdzenia swoje plany zatwierdzenia zakładów zajmujących się handlem wewnątrzwspólnotowym drobiem i jajami wylęgowymi.

(1) Dz.U. L 303 z 31.10.1990, str. 6. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem Przystąpienia z 2003 r. (2) Dz.U. L 360 z 7.12.2004, str. 28.

Artykuł 4 Uchyla się decyzję 2004/835/WE.

L 7/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.1.2007

Artykuł 5 Niniejszą decyzję stosuje się pod warunkiem wejścia w życie Traktatu o Przystąpieniu Bułgarii i Rumunii oraz z dniem wejścia w życie tego Traktatu. Artykuł 6 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 grudnia 2006 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

12.1.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 7/35

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK Wykaz państw członkowskich, o których mowa w art. 3

Kod Państwo członkowskie

AT BE BG CY CZ DE DK EE EL ES FI FR HU IE IT LV LT MT NL PL PT RO SE SI SK UK

Austria Belgia Bułgaria Cypr Republika Czeska Niemcy Dania Estonia Grecja Hiszpania Finlandia Francja Węgry Irlandia Włochy Łotwa Litwa Malta Niderlandy Polska Portugalia Rumunia Szwecja Słowenia Słowacja Zjednoczone Królestwo”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 7 POZ 33 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L7 - 46 z 200712.1.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2006/875/WE zatwierdzającą programy zwalczania i monitorowania chorób zwierząt, niektórych pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (TSE) oraz zapobiegania chorobom odzwierzęcym przedstawione przez państwa członkowskie na rok 2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6971)

 • Dz. U. L7 - 44 z 200712.1.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/760/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych odnoszących się do wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz przywozu ptaków innych niż drób do Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6969) (1)

 • Dz. U. L7 - 41 z 200712.1.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na przeprowadzenie badania epidemiologicznego i wprowadzenie środków kontroli choroby niebieskiego języka w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania tej choroby w Belgii, Niemczech, Francji, Luksemburgu i Niderlandach w latach 2006 i 2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6968)

 • Dz. U. L7 - 38 z 200712.1.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. zatwierdzająca niektóre plany interwencyjne w celu zwalczania klasycznego pomoru świń na mocy dyrektywy Rady 2001/89/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6858) (1)

 • Dz. U. L7 - 36 z 200712.1.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. zatwierdzająca plany interwencyjne w celu zwalczania pryszczycy na mocy dyrektywy Rady 2003/85/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6855) (1)

 • Dz. U. L7 - 31 z 200712.1.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. ustanawiająca środki przejściowe w handlu wewnątrzwspólnotowym nasieniem, komórkami jajowymi i zarodkami zwierząt z gatunku bydła, świń, owiec, kóz i koni uzyskanych w Bułgarii i Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6823) (1)

 • Dz. U. L7 - 30 z 200712.1.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. zatwierdzająca plany monitorowania dla wykrywania pozostałości i substancji u żywych zwierząt i w produktach pochodzenia zwierzęcego na mocy dyrektywy Rady 96/23/WE przedłożone przez Bułgarię i Rumunię (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6815) (1)

 • Dz. U. L7 - 28 z 200712.1.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2002/613/WE w odniesieniu do zatwierdzonych punktów pobierania nasienia trzody chlewnej w Kanadzie (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6812) (1)

 • Dz. U. L7 - 23 z 200712.1.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. dostosowująca decyzję 2002/459/WE co do uzupełnienia wykazu jednostek zintegrowanego skomputeryzowanego systemu weterynaryjnego TRACES w następstwie przystąpienia Bułgarii i Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6810) (1)

 • Dz. U. L7 - 21 z 200712.1.2007

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/363/WE dotyczącą środków ochrony zdrowia zwierząt przed afrykańskim pomorem świń na Sardynii we Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6729) (1)

 • Dz. U. L7 - 19 z 200712.1.2007

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzję Komisji 2005/362/WE z dnia 2 maja 2005 r. zatwierdzającą plan zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzikich świń na Sardynii we Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6718)

 • Dz. U. L7 - 17 z 200712.1.2007

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/648/WE dotyczącą środków ochronnych w odniesieniu do rzekomego pomoru drobiu w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6717) (1)

 • Dz. U. L7 - 15 z 200712.1.2007

  Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/779/WE dotyczącą środków ochrony zdrowia zwierząt przed chorobą pęcherzykową świń we Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6574) (1)

 • Dz. U. L7 - 14 z 200712.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 23/2007 z dnia 11 stycznia 2007 r. ustalające współczynnik przydziału mający zastosowanie do wniosków o wydanie pozwoleń na przywóz ryżu pochodzącego z Egiptu złożone w okresie od dnia 1 do 8 stycznia 2007 r. w ramach kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 955/2005

 • Dz. U. L7 - 12 z 200712.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 22/2007 z dnia 11 stycznia 2007 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L7 - 8 z 200712.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 21/2007 z dnia 11 stycznia 2007 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L7 - 7 z 200712.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 20/2007 z dnia 11 stycznia 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dz. U. L7 - 5 z 200712.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 19/2007 z dnia 11 stycznia 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L7 - 3 z 200712.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 18/2007 z dnia 11 stycznia 2007 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych przetworów mlecznych, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L7 - 1 z 200712.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 17/2007 z dnia 11 stycznia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.