Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 7 POZ 38

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. zatwierdzająca niektóre plany interwencyjne w celu zwalczania klasycznego pomoru świń na mocy dyrektywy Rady 2001/89/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6858) (1)

Data ogłoszenia:2007-01-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 7 POZ 38

L 7/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.1.2007

DECYZJA KOMISJI z dnia 22 grudnia 2006 r. zatwierdzająca niektóre plany interwencyjne w celu zwalczania klasycznego pomoru świń na mocy dyrektywy Rady 2001/89/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6858)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/19/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

Bułgaria i Rumunia mają przystąpić do Wspólnoty dnia 1 stycznia 2007 r. Odpowiednio, Bułgaria i Rumunia przedłożyły Komisji do zatwierdzenia swoje plany interwencyjne w celu zwalczania klasycznego pomoru świń.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając Traktat o Przystąpieniu Republiki Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego art. 4 ust. 3,

Wspomniane plany interwencyjne, zmienione przez Bułgarię i Rumunię zgodnie z sugestiami sformułowanymi podczas ich oceny, spełniają kryteria określone w dyrektywie 2001/89/WE i pozwalają na osiągnięcie zamierzonych celów tej dyrektywy, pod warunkiem że będą regularnie uaktualniane i skutecznie wdrażane, w związku z czym należy je zatwierdzić.

uwzględniając Akt Przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego art. 56,

(5)

uwzględniając dyrektywę Rady 2001/89/WE z dnia 23 października 2001 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania klasycznego pomoru świń (1), w szczególności jej art. 22 ust. 3 akapit drugi oraz art. 29 ust. 3 akapit trzeci,

(6)

Dla zachowania jasności prawodawstwa wspólnotowego należy uchylić decyzję 2004/431/WE i zastąpić ją niniejszą decyzją.

Środki przewidziane niniejszą decyzją są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

a także mając na uwadze, co następuje:

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: (1)

Dyrektywa 2001/89/WE określa środki kontroli w przypadku ogniska klasycznego pomoru świń oraz określone środki zapobiegawcze mające na celu zwiększenie świadomości oraz przygotowanie właściwych organów i społeczności rolniczej na wypadek tej choroby. Zgodnie ze wspomnianą dyrektywą plany interwencyjne państw członkowskich w celu zwalczania klasycznego pomoru świń mają być zatwierdzone przez Komisję.

Artykuł 1 Zatwierdza się plany interwencyjne w celu zwalczania klasycznego pomoru świń przedłożone Komisji przez Bułgarię dnia 7 listopada 2006 r.

Artykuł 2

(2)

Następnie decyzja Komisji 2004/431/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. zatwierdzająca niektóre plany interwencyjne w celu zwalczania klasycznego pomoru świń (2) zatwierdziła te plany interwencyjne dla Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, i państwa te są wymienione w załączniku do tej decyzji.

Zatwierdza się plany interwencyjne w celu zwalczania klasycznego pomoru świń przedłożone Komisji przez Rumunię dnia 9 listopada 2006 r.

Artykuł 3 W załączniku określono wykaz państw członkowskich, których plany interwencyjne w celu zwalczania klasycznego pomoru świń zostały zatwierdzone na mocy dyrektywy 2001/89/WE.

(1) Dz.U. L 316 z 1.12.2001, str. 5. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem Przystąpienia z 2004 r. (2) Dz.U. L 154 z 30.4.2004, str. 41.

12.1.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 7/39

Artykuł 4 Uchyla się decyzję 2004/431/WE. Artykuł 5 Niniejszą decyzję stosuje się z zastrzeżeniem oraz z dniem wejścia w życie Traktatu o Przystąpieniu Bułgarii i Rumunii. Artykuł 6 Niniejsza decyzja jest skierowana do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 grudnia 2006 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

L 7/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.1.2007

ZAŁĄCZNIK Wykaz państw członkowskich, o których mowa w art. 3

Kod Państwo

BG CY CZ EE HU LV LT MT PL RO SI SK

Bułgaria Cypr Republika Czeska Estonia Węgry Łotwa Litwa Malta Polska Rumunia Słowenia Słowacja

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 7 POZ 38 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L7 - 46 z 200712.1.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2006/875/WE zatwierdzającą programy zwalczania i monitorowania chorób zwierząt, niektórych pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (TSE) oraz zapobiegania chorobom odzwierzęcym przedstawione przez państwa członkowskie na rok 2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6971)

 • Dz. U. L7 - 44 z 200712.1.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/760/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych odnoszących się do wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz przywozu ptaków innych niż drób do Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6969) (1)

 • Dz. U. L7 - 41 z 200712.1.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na przeprowadzenie badania epidemiologicznego i wprowadzenie środków kontroli choroby niebieskiego języka w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania tej choroby w Belgii, Niemczech, Francji, Luksemburgu i Niderlandach w latach 2006 i 2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6968)

 • Dz. U. L7 - 36 z 200712.1.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. zatwierdzająca plany interwencyjne w celu zwalczania pryszczycy na mocy dyrektywy Rady 2003/85/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6855) (1)

 • Dz. U. L7 - 33 z 200712.1.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. zatwierdzająca plany zatwierdzenia zakładów zajmujących się handlem wewnątrzwspólnotowym drobiem i jajami wylęgowymi na mocy dyrektywy Rady 90/539/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6842) (1)

 • Dz. U. L7 - 31 z 200712.1.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. ustanawiająca środki przejściowe w handlu wewnątrzwspólnotowym nasieniem, komórkami jajowymi i zarodkami zwierząt z gatunku bydła, świń, owiec, kóz i koni uzyskanych w Bułgarii i Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6823) (1)

 • Dz. U. L7 - 30 z 200712.1.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. zatwierdzająca plany monitorowania dla wykrywania pozostałości i substancji u żywych zwierząt i w produktach pochodzenia zwierzęcego na mocy dyrektywy Rady 96/23/WE przedłożone przez Bułgarię i Rumunię (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6815) (1)

 • Dz. U. L7 - 28 z 200712.1.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2002/613/WE w odniesieniu do zatwierdzonych punktów pobierania nasienia trzody chlewnej w Kanadzie (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6812) (1)

 • Dz. U. L7 - 23 z 200712.1.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. dostosowująca decyzję 2002/459/WE co do uzupełnienia wykazu jednostek zintegrowanego skomputeryzowanego systemu weterynaryjnego TRACES w następstwie przystąpienia Bułgarii i Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6810) (1)

 • Dz. U. L7 - 21 z 200712.1.2007

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/363/WE dotyczącą środków ochrony zdrowia zwierząt przed afrykańskim pomorem świń na Sardynii we Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6729) (1)

 • Dz. U. L7 - 19 z 200712.1.2007

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzję Komisji 2005/362/WE z dnia 2 maja 2005 r. zatwierdzającą plan zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzikich świń na Sardynii we Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6718)

 • Dz. U. L7 - 17 z 200712.1.2007

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/648/WE dotyczącą środków ochronnych w odniesieniu do rzekomego pomoru drobiu w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6717) (1)

 • Dz. U. L7 - 15 z 200712.1.2007

  Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/779/WE dotyczącą środków ochrony zdrowia zwierząt przed chorobą pęcherzykową świń we Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6574) (1)

 • Dz. U. L7 - 14 z 200712.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 23/2007 z dnia 11 stycznia 2007 r. ustalające współczynnik przydziału mający zastosowanie do wniosków o wydanie pozwoleń na przywóz ryżu pochodzącego z Egiptu złożone w okresie od dnia 1 do 8 stycznia 2007 r. w ramach kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 955/2005

 • Dz. U. L7 - 12 z 200712.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 22/2007 z dnia 11 stycznia 2007 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L7 - 8 z 200712.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 21/2007 z dnia 11 stycznia 2007 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L7 - 7 z 200712.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 20/2007 z dnia 11 stycznia 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dz. U. L7 - 5 z 200712.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 19/2007 z dnia 11 stycznia 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L7 - 3 z 200712.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 18/2007 z dnia 11 stycznia 2007 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych przetworów mlecznych, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L7 - 1 z 200712.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 17/2007 z dnia 11 stycznia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.