Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 73 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 242/2007 z dnia 6 marca 2007 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie endo-1,4-beta-ksylanazy EC 3.2.1.8 (Belfeed B1100MP i Belfeed B1100ML) jako dodatku do pasz (1)

Data ogłoszenia:2007-03-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 73 POZ 1

Strona 1 z 2
13.3.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 73/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 242/2007 z dnia 6 marca 2007 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie endo-1,4-beta-ksylanazy EC 3.2.1.8 (Belfeed B1100MP i Belfeed B1100ML) jako dodatku do pasz

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (1), w szczególności jego art. 9 ust. 2,

(5)

w paszy. Zatem metody analizy, o której mowa w załączniku do tego rozporządzenia, nie należy interpretować jako wspólnotowej metody analizy w rozumieniu art. 11 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (2).

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 przewiduje wydawanie zezwoleń na stosowanie dodatków w żywieniu zwierząt oraz określa podstawy i procedury wydawania takich zezwoleń.

(2)

Zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 złożony został wniosek w celu uzyskania zezwolenia na środek określony w załączniku. Wnioskowi towarzyszyły dane szczegółowe oraz dokumenty wymagane na mocy art. 7 ust. 3 tego rozporządzenia.

(3)

Wniosek dotyczy nowego zastosowania preparatu endo1,4-beta-ksylanazy EC 3.2.1.8 wytwarzanej przez Bacillus subtilis (LMG S-15136) jako dodatku do pasz dla kaczek, celem sklasyfikowania go w kategorii „dodatki zootechniczne”.

Wykorzystanie endo-1,4-beta-ksylanazy EC 3.2.1.8, wytwarzanej przez Bacillus subtilis (LMG S-15136), zostało dopuszczone bez ograniczeń czasowych rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1206/2005 (3) dla prosiąt odstawionych od maciory oraz rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1259/ 2004 (4) dla kurcząt przeznaczonych na tucz. Przedstawiono nowe dane popierające wniosek o zezwolenie w przypadku kaczek. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) w ocenie wydanej dnia 15 czerwca 2006 r. (5) stwierdził, że bezpieczeństwo tego dodatku dla konsumenta, użytkownika i środowiska zostało już ustalone i nie ulegnie zmianie w wyniku proponowanego nowego zastosowania. Ponadto uznał on, iż stosowanie preparatu nie ma niekorzystnego wpływu na tę dodatkową kategorię zwierząt i że stosowanie wspomnianego preparatu może poprawić parametry zootechniczne kaczek. Zdaniem Urzędu nie ma potrzeby wprowadzania konkretnych wymogów dotyczących monitorowania rynku po wprowadzeniu preparatu do obrotu. Urząd poddał również weryfikacji sprawozdanie z metody analizy dodatku

(4)

Metoda analizy zawarta we wniosku o zezwolenie zgodnie z art. 7 ust. 3 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 dotyczy ustalenia substancji czynnej dodatku paszowego

(1) Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 29. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 378/2005 (Dz.U. L 59 z 5.3.2005, str. 8).

(2) Dz.U. L 165 z 30.4.2004, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 1). (3) Dz.U. L 197 z 28.7.2005, str. 12. (4) Dz.U. L 239 z 9.7.2004, str. 8. (5) Opinia panelu naukowego ds. dodatków paszowych oraz środków lub substancji wykorzystywanych w paszach dla zwierząt dotycząca bezpieczeństwa i skuteczności preparatu enzymatycznego Belfeed B1100MP i Belfeed B1100ML (endo-1,4-beta-ksylanaza) dopuszczonego do stosowania jako dodatek paszowy zgodnie z dyrektywą Rady 70/524/EWG. Przyjęta w dniu 15 czerwca 2006 r. Dziennik EFSA (2006) 368, 1–7.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 73 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L73 - 10 z 200713.3.2007

  Dyrektywa komisji 2007/13/WE z dnia 7 marca 2007 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy Rady 71/316/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wspólnych przepisów dotyczących przyrządów pomiarowych oraz metod kontroli metrologicznej (1)

 • Dz. U. L73 - 9 z 200713.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 245/2007 z dnia 8 marca 2007 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Bułgarii, Rumunii i Malezji (1)

 • Dz. U. L73 - 6 z 200713.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 244/2007 z dnia 7 marca 2007 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie monohydrochlorku L-histydyny monohydratu jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L73 - 4 z 200713.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 243/2007 z dnia 6 marca 2007 r. dotyczące zezwolenia na dodatek paszowy 3-fitaza (Nautuphos) (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.