Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 76 POZ 16

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 276/2007 z dnia 15 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 581/2004 otwierające stały przetarg na refundacje wywozowe dotyczące określonych rodzajów masła oraz rozporządzenie (WE) nr 582/2004 otwierające stały przetarg na refundacje wywozowe dotyczące odtłuszczonego mleka w proszku

Data ogłoszenia:2007-03-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 76 POZ 16

L 76/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.3.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 276/2007 z dnia 15 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 581/2004 otwierające stały przetarg na refundacje wywozowe dotyczące określonych rodzajów masła oraz rozporządzenie (WE) nr 582/2004 otwierające stały przetarg na refundacje wywozowe dotyczące odtłuszczonego mleka w proszku

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i Przetworów Mlecznych,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1), w szczególności jego art. 31 ust. 3 lit. b) i ust. 14, Artykuł 1 W art. 1 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 581/2004 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 1 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 581/2004 (2) i art. 1 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 582/2004 (3) niektóre miejsca przeznaczenia nie zostały objęte możliwością przyznania refundacji wywozowych.

„Produkty określone w akapicie pierwszym są przeznaczone na wywóz do wszystkich miejsc przeznaczenia z wyłączeniem Andory, Ceuty i Melilli, Gibraltaru, Liechtensteinu, gmin Livigno i Campione d’Italia, wysp Helgoland, Grenlandii, Wysp Owczych, Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz Watykanu.”.

(2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 61/2007 z dnia 25 stycznia 2007 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych (4) wykluczyło możliwość przyznania refundacji wywozowej od dnia 26 stycznia 2007 r. w przypadku miejsc przeznaczenia takich jak Liechtenstein, gminy Livigno i Campione d’Italia, wyspy Helgoland, Grenlandia i Wyspy Owcze, włączając je do stref L 20 oraz L 40 obejmujących miejsca przeznaczenia niekwalifikujące się do refundacji wywozowych. Należy zatem wyłączyć powyższe miejsca przeznaczenia z zakresu refundacji wywozowych ustalonych w oparciu o procedurę przetargową na mocy rozporządzeń (WE) nr 581/2004 i (WE) nr 582/2004.

Artykuł 2 Artykuł 1 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 582/2004 otrzymuje brzmienie:

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenia (WE) nr 581/2004 i (WE) nr 582/2004.

„1. Stały przetarg został ogłoszony w celu określenia refundacji wywozowych, o których mowa w sekcji 9 załącznika I do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3846/87 (*) na odtłuszczone mleko w proszku w opakowaniach o wadze netto przynajmniej 25 kilogramów i zawierające nie więcej niż 0,5 % wagowo substancji niemlekowej objętej kodem produktu ex 0402 10 19 9000 z przeznaczeniem na wywóz do wszystkich miejsc przeznaczenia z wyłączeniem Andory, Ceuty i Melilli, Gibraltaru, Lichtensteinu, gmin Livigno i Campione d’Italia, wysp Helgoland, Grenlandii, Wysp Owczych, Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz Watykanu. ___________ (*) Dz.U. L 366 z 24.12.1987, str. 1.”.

(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L 307 z 25.11.2005, str. 2). (2) Dz.U. L 90 z 27.3.2004, str. 64. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 128/2007 (Dz.U. L 41 z 13.2.2007, str. 6). 3) Dz.U. L 90 z 27.3.2004, str. 67. Rozporządzenie ostatnio zmie( nione rozporządzeniem (WE) nr 1919/2006 (Dz.U. L 380 z 28.12.2006, str. 1). (4) Dz.U. L 19 z 26.1.2007, str. 8.

Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

16.3.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 76/17

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 marca 2007 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 76 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L76 - 35 z 200716.3.2007

  Sprostowanie do dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniającej dyrektywę 95/16/WE (  Dz.U. L 157 z 9.6.2006)

 • Dz. U. L76 - 32 z 200716.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 15 marca 2007 r. ustanawiająca odstępstwo od reguł pochodzenia określonych w decyzji Rady 2001/822/WE w odniesieniu do niektórych produktów rybołówstwa przywożonych z Saint-Pierre i Miquelon (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 834) (1)

 • Dz. U. L76 - 22 z 200716.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 9 stycznia 2007 r. przyjmująca wykaz wspólnotowych inspektorów i środków inspekcji zgodnie z art. 28 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa

 • Dz. U. L76 - 20 z 200716.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 279/2007 z dnia 15 marca 2007 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych przetworów mlecznych, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L76 - 19 z 200716.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 278/2007 z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomarańcze)

 • Dz. U. L76 - 18 z 200716.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 277/2007 z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L76 - 12 z 200716.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 275/2007 z dnia 15 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1825/2000 określające szczegółowe przepisy stosowania rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do etykietowania wołowiny i produktów z wołowiny

 • Dz. U. L76 - 10 z 200716.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 274/2007 z dnia 15 marca 2007 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L76 - 6 z 200716.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 273/2007 z dnia 15 marca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L76 - 3 z 200716.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 272/2007 z dnia 15 marca 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 marca 2007 r.

 • Dz. U. L76 - 1 z 200716.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 271/2007 z dnia 15 marca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.