Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 76 POZ 32

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 15 marca 2007 r. ustanawiająca odstępstwo od reguł pochodzenia określonych w decyzji Rady 2001/822/WE w odniesieniu do niektórych produktów rybołówstwa przywożonych z Saint-Pierre i Miquelon (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 834) (1)

Data ogłoszenia:2007-03-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 76 POZ 32

Strona 1 z 2
L 76/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.3.2007

DECYZJA KOMISJI z dnia 15 marca 2007 r. ustanawiająca odstępstwo od reguł pochodzenia określonych w decyzji Rady 2001/822/WE w odniesieniu do niektórych produktów rybołówstwa przywożonych z Saint-Pierre i Miquelon (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 834)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/167/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając decyzję Rady 2001/822/WE z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich ze Wspólnotą Europejską („decyzja o stowarzyszeniu zamorskim”) (1), w szczególności jej załącznik III art. 37,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dnia 6 sierpnia 2001 r. Komisja przyjęła decyzję 2001/657/WE wprowadzającą odstępstwo od definicji pojęcia „produkty pochodzące” celem uwzględnienia szczególnej sytuacji Saint-Pierre i Miquelon w odniesieniu do mrożonych filetów z dorsza, karmazyna, gładzicy i halibuta oznaczonych kodem CN 0304 20 (2). Odstępstwo to wygasło dnia 31 sierpnia 2006 r.

(5)

dla produktów objętych pozycjami CN 0304 i CN 0305. Odstępstwo jest bowiem uzasadnione na mocy art. 37 ust. 1 i 5 lit. a) oraz b) wymienionego załącznika, w szczególności w odniesieniu do rozwoju istniejącego przemysłu lokalnego, skutków ekonomicznych i społecznych oraz szczególnej sytuacji Saint-Pierre i Miquelon. Jako że odstępstwo zostaje przyznane w odniesieniu do produktów wymagających faktycznego przetworzenia, przyczyni się ono do rozwoju istniejącego przemysłu. Odstępstwo jest konieczne dla utrzymania działalności zakładu, który zatrudnia znaczącą liczbę pracowników stałych i sezonowych. Odstępstwo przyznane w 2001 r. wykorzystywane jest w niewielkim stopniu (108 ton w 2003 r., 552 tony w 2004 r., 356 ton w 2005 r. i 491 ton od stycznia do listopada 2006 r.). Należy zatem przyznać odstępstwo dla takiej samej ogólnej ilości rocznej jak ilość objęta odstępstwem przyznanym w 2001 r., czyli 1 290 ton. Ponadto rozszerzenie odstępstwa na większą liczbę gatunków niż liczba objęta decyzją 2001/657/WE umożliwi lepsze wykorzystanie ilości, której dotyczy odstępstwo.

(2)

Dnia 30 listopada 2006 r. Saint-Pierre i Miquelon wystąpił, na okres sześciu lat, o nowe odstępstwo od reguł pochodzenia określonych w załączniku III do decyzji 2001/822/WE. Wniosek ten dotyczy ogólnej ilości rocznej 2 200 ton zamrożonych filetów rybnych, ryb pozbawionych głów, wypatroszonych i zamrożonych, filetów z dorsza solonego, całego dorsza solonego i mięsa (lub farszu) rybiego zamrożonego pochodzących z państw trzecich i przetwarzanych w Saint-Pierre i Miquelon w celu wywozu do Wspólnoty. Wniosek został złożony nie tylko w odniesieniu do produktów rybołówstwa objętych decyzją 2001/657/WE, ale również w odniesieniu do produktów rybołówstwa objętych pozycjami (CN) 0303, 0304 i 0305.

Z zastrzeżeniem zgodności z niektórymi warunkami odnoszącymi się do ilości, nadzoru i czasu trwania, odstępstwo nie może poważnie szkodzić gospodarce Wspólnoty lub jednego lub więcej państw członkowskich.

(6)

Z ogólnych wytycznych art. 37 wynika, że odstępstwo od reguł pochodzenia określonych w załączniku III do decyzji 2001/822/WE nie może być przyznane produktom objętym pozycją CN 0303. Produkty te nie przyczyniają się bowiem do rozwoju istniejącego przemysłu, ponieważ są poddawane pakowaniu, co nie ma charakteru faktycznej działalności przemysłowej.

(3)

Podstawą wniosku Saint-Pierre i Miquelon był utrzymujący się niedobór źródeł zaopatrzenia w pochodzące ryby.

(7)

(4)

Należy przyznać odstępstwo od reguł pochodzenia określonych w załączniku III do decyzji 2001/822/WE

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (3) określa zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi. Zasady te należy stosować mutatis mutandis do zarządzania ilością, dla której przedmiotowe odstępstwo zostaje przyznane.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 76 POZ 32 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L76 - 35 z 200716.3.2007

  Sprostowanie do dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniającej dyrektywę 95/16/WE (  Dz.U. L 157 z 9.6.2006)

 • Dz. U. L76 - 22 z 200716.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 9 stycznia 2007 r. przyjmująca wykaz wspólnotowych inspektorów i środków inspekcji zgodnie z art. 28 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa

 • Dz. U. L76 - 20 z 200716.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 279/2007 z dnia 15 marca 2007 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych przetworów mlecznych, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L76 - 19 z 200716.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 278/2007 z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomarańcze)

 • Dz. U. L76 - 18 z 200716.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 277/2007 z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L76 - 16 z 200716.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 276/2007 z dnia 15 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 581/2004 otwierające stały przetarg na refundacje wywozowe dotyczące określonych rodzajów masła oraz rozporządzenie (WE) nr 582/2004 otwierające stały przetarg na refundacje wywozowe dotyczące odtłuszczonego mleka w proszku

 • Dz. U. L76 - 12 z 200716.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 275/2007 z dnia 15 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1825/2000 określające szczegółowe przepisy stosowania rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do etykietowania wołowiny i produktów z wołowiny

 • Dz. U. L76 - 10 z 200716.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 274/2007 z dnia 15 marca 2007 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L76 - 6 z 200716.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 273/2007 z dnia 15 marca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L76 - 3 z 200716.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 272/2007 z dnia 15 marca 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 marca 2007 r.

 • Dz. U. L76 - 1 z 200716.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 271/2007 z dnia 15 marca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.