Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 78 POZ 15

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 288/2007 z dnia 16 marca 2007 r. ustanawiające środki przejściowe, które mają zostać przyjęte w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do wymagań dotyczących przyznawania refundacji wywozowych do niektórych produktów mlecznych i jajecznych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1043/2005

Data ogłoszenia:2007-03-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 78 POZ 15

17.3.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/15

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 288/2007 z dnia 16 marca 2007 r. ustanawiające środki przejściowe, które mają zostać przyjęte w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do wymagań dotyczących przyznawania refundacji wywozowych do niektórych produktów mlecznych i jajecznych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1043/2005

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii,

stąpienia zezwolenie na wywóz przetworów mlecznych i jajecznych do Wspólnoty, pod warunkiem że produkty te noszą wspólnotowy znak jakości zdrowotnej danego przedsiębiorstwa oraz towarzyszy im dokument potwierdzający, że zostały wyprodukowane zgodnie z decyzją 2007/30/WE.

uwzględniając Akt Przystąpienia Bułgarii w szczególności jego art. 41 akapit pierwszy,

i

Rumunii,

(3)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 52 ust. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1043/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów ustalania wysokości kwot takich refundacji (1) przewiduje, że przyznanie refundacji do niektórych produktów na bazie mleka i jaj jest uwarunkowane spełnieniem przez nie odpowiednich wymogów rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (2) oraz rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (3). W szczególności towary te, zgodnie z art. 4 i 5 rozporządzenia (WE) nr 853/2004, muszą być przygotowane w zatwierdzonych zakładach i spełniać szczegółowe wymogi dotyczące znaku jakości zdrowotnej.

Należy zatem wprowadzić odstępstwo od art. 52 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1043/2005, bez uszczerbku dla stosowania pozostałych przepisów tego rozporządzenia, i ustanowić, że towary, które są zgodne z przepisami art. 3 decyzji 2007/30/WE i które mogą być wprowadzane do obrotu w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 r., mogą kwalifikować się do refundacji wywozowej.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zagadnień Horyzontalnych Dotyczących Handlu Produktami Rolnymi Przetworzonymi niewymienionymi w załączniku I do Traktatu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W drodze odstępstwa od art. 52 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1043/2005, towary wyprodukowane przed datą przystąpienia w zakładach w Bułgarii i Rumunii mających przed datą przystąpienia zezwolenie na wywóz do Wspólnoty i które są wywożone ze Wspólnoty w okresie od dnia przystąpienia do dnia 31 grudnia 2007 r., kwalifikują się do refundacji wywozowej, pod warunkiem że spełniają wymogi art. 3 lit. a) i b) decyzji 2007/30/WE.

(2)

Decyzja Komisji 2007/30/WE z dnia 22 grudnia 2006 r. ustanawiająca środki przejściowe przy wprowadzaniu do obrotu niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego wyprodukowanych w Bułgarii i Rumunii (4) ustanawia środki mające na celu ułatwienie przejścia od systemu obowiązującego obecnie w tych państwach do systemu wynikającego ze stosowania wspólnotowego prawodawstwa weterynaryjnego. Zgodnie z art. 3 wymienionej decyzji państwa członkowskie mogą zezwolić od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 r. na handel produktami, które zostały uzyskane w nowych państwach członkowskich w zakładach mających przed datą przy-

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(1) Dz.U. L 172 z 5.7.2005, str. 24. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1792/2006 (Dz.U. L 362 z 20.12.2006, str. 1). (2) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 1. 3) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 55. Rozporządzenie ostatnio zmie( nione rozporządzeniem Rady (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 1). (4) Dz.U. L 8 z 13.1.2007, str. 59.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do zgłoszeń wywozowych przyjętych w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 r.

L 78/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.3.2007

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 marca 2007 r. W imieniu Komisji

Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 78 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L78 - 32 z 200717.3.2007

  Sprostowanie do dyrektywy 2006/52/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. zmieniającej dyrektywę 95/2/WE w sprawie dodatków do żywności innych niż barwniki i substancje słodzące oraz dyrektywę 94/35/WE w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych (  Dz.U. L 204 z 26.7.2006)

 • Dz. U. L78 - 31 z 200717.3.2007

  Informacja dotycząca daty wejścia w życie Porozumienia partnerskiego w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Królestwem Marokańskim

 • Dz. U. L78 - 28 z 200717.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie stosowania art. 30 ust. 1 dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych w odniesieniu do niektórych usług kurierskich i usług związanych z doręczaniem paczek w Danii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 840) (1)

 • Dz. U. L78 - 27 z 200717.3.2007

  Decyzja Rady z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie mianowania zastępcy prezesa Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin

 • Dz. U. L78 - 24 z 200717.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 291/2007 z dnia 16 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 272/2007 ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 marca 2007 r.

 • Dz. U. L78 - 20 z 200717.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 290/2007 z dnia 16 marca 2007 r. ustalające, na rok gospodarczy 2007/2008, współczynnik procentowy, o którym mowa w art. 19 rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006

 • Dz. U. L78 - 17 z 200717.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 289/2007 z dnia 16 marca 2007 r. dostosowujące rozporządzenie (WE) nr 1301/2006 ustanawiające wspólne zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L78 - 13 z 200717.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 287/2007 z dnia 16 marca 2007 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do żeń-szenia wraz z jego znormalizowanymi ekstraktami i przetworami (1)

 • Dz. U. L78 - 11 z 200717.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 286/2007 z dnia 16 marca 2007 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w marcu 2007 r. o pozwolenia na przywóz w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych produktów w sektorze wieprzowiny w okresie od dnia 1 kwietnia do 30 czerwca 2007 r.

 • Dz. U. L78 - 9 z 200717.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 285/2007 z dnia 16 marca 2007 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone we marcu 2007 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów sektora wieprzowiny w ramach rozporządzenia (WE) nr 1233/2006

 • Dz. U. L78 - 8 z 200717.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 284/2007 z dnia 16 marca 2007 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 59. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L78 - 7 z 200717.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 283/2007 z dnia 16 marca 2007 r. ustalające maksymalna kwotę pomocy do masła skoncentrowanego w ramach 27. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L78 - 5 z 200717.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 282/2007 z dnia 16 marca 2007 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach 27. odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L78 - 3 z 200717.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 281/2007 z dnia 16 marca 2007 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 27. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L78 - 1 z 200717.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 280/2007 z dnia 16 marca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.