Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 78 POZ 17

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 289/2007 z dnia 16 marca 2007 r. dostosowujące rozporządzenie (WE) nr 1301/2006 ustanawiające wspólne zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-03-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 78 POZ 17

17.3.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/17

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 289/2007 z dnia 16 marca 2007 r. dostosowujące rozporządzenie (WE) nr 1301/2006 ustanawiające wspólne zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 uwzględniając Traktat o Przystąpieniu Bułgarii i Rumunii, W rozporządzeniu (WE) nr 1301/2006 wprowadza się następujące zmiany: 1) załącznik II zastępuje się tekstem załącznika I do niniejszego rozporządzenia; 2) załącznik III zastępuje się tekstem załącznika II do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r. Jednakże nie wpływa ono na ważność wniosków o wydanie pozwolenia oraz pozwoleń wydanych między dniem 1 stycznia 2007 r. a dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

uwzględniając Akt Przystąpienia w szczególności jego art. 56,

Bułgarii

i

Rumunii,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załączniki II i III do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1301/2006 (1) zawierają pewne zapisy we wszystkich językach wspólnotowych według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r. Przepisy te powinny obejmować zapisy w językach bułgarskim i rumuńskim.

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1301/2006,

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 marca 2007 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 238 z 1.9.2006, str. 13.

L 78/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.3.2007

ZAŁĄCZNIK I „ZAŁĄCZNIK II Adnotacje, o których mowa w art. 8 — w języku bułgarskim: — w języku hiszpańskim: — w języku czeskim: — w języku duńskim: — w języku niemieckim: — w języku estońskim: — w języku greckim: — w języku angielskim: — w języku francuskim: — w języku włoskim: — w języku łotewskim: — w języku litewskim: — w języku węgierskim: — w języku niderlandzkim: — w języku polskim: — w języku portugalskim: — w języku rumuńskim: — w języku słowackim: — w języku słoweńskim: — w języku fińskim: — w języku szwedzkim: Член 3, параграф 4 от Регламент (ЕИО) № 1182/71 не се прилага No es de aplicación el artículo 3, apartado 4, del Reglamento (CEE) no 1182/71 Ustanovení čl. 3 odst. 4 nařízení (EHS) č. 1182/71 se nepoužije Artikel 3, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 1182/71 finder ikke anvendelse Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung (EWG) Nr. 1182/71 kommt nicht zur Anwendung Määruse (EMÜ) nr 1182/71 artikli 3 lõiget 4 ei kohaldata Το άρθρο 3 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕOΚ) αριθ. 1182/71 δεν εφαρμόζεται Article 3(4) of Regulation (EEC) No 1182/71 shall not apply L’article 3, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 1182/71 ne s’applique pas L’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1182/71 non si applica Regulas (EEK) Nr. 1182/71 3. panta 4. punktu nepiemēro Reglamento (EEB) Nr. 1182/71 3 straipsnio 4 dalis netaikoma Az 1182/71/EGK rendelet 3. cikkének (4) bekezdését nem kell alkalmazni Artikel 3, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 1182/71 is niet van toepassing Artykuł 3 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 1182/71 nie ma zastosowania O n.o 4 do artigo 3.o do Regulamento (CEE) n.o 1182/71 não se aplica Articolul 3 alineatul 4 din Regulamentul (CEE) nr. 1182/71 nu se aplică Článok 3 ods. 4 nariadenia (EHS) č. 1182/71 sa neuplatňuje Člen 3(4) Uredbe (EGS) št. 1182/71 se ne uporablja Asetuksen (ETY) N:o 1182/71 3 artiklan 4 kohtaa ei sovelleta Artikel 3.4 i förordning (EEG) nr 1182/71 skall inte tillämpas”

17.3.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/19

ZAŁĄCZNIK II „ZAŁĄCZNIK III Zapisy, o których mowa w art. 9 — w języku bułgarskim: Мито … — Регламент (ЕО) № …/…

— w języku hiszpańskim: Derecho de aduana … — Reglamento (CE) no …/… — w języku czeskim: — w języku duńskim: — w języku niemieckim: — w języku estońskim: — w języku greckim: — w języku angielskim: — w języku francuskim: — w języku włoskim: — w języku łotewskim: — w języku litewskim: — w języku węgierskim: Celní sazba … – nařízení (ES) č. …/… Toldsats … — forordning (EF) nr. …/… Zollsatz … — Verordnung (EG) Nr. …/… Tollimaks … – määrus (EÜ) nr …/… Δασμός … — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. …/… Customs duty … — Regulation (EC) No …/… Droit de douane: … — règlement (CE) no …/… Dazio: … — regolamento (CE) n. …/… Muitas nodoklis … – Regula (EK) Nr. …/… Muito mokestis … – Reglamentas (EB) Nr. …/… Vámtétel: … – …/…/EK rendelet

— w języku niderlandzkim: Douanerecht: … — Verordening (EG) nr. …/… — w języku polskim: Stawka celna … – rozporządzenie (WE) nr …/…

— w języku portugalskim: Direito aduaneiro: … — Regulamento (CE) n.o …/… — w języku rumuńskim: — w języku słowackim: — w języku słoweńskim: — w języku fińskim: — w języku szwedzkim: Taxă vamală: … – Regulamentul (CE) nr. …/… Clo … – nariadenie (ES) č. …/… Carina: … – Uredba (ES) št. …/… Tulli … – Asetus (EY) N:o …/… Tull … – Förordning (EG) nr …/…”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 78 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L78 - 32 z 200717.3.2007

  Sprostowanie do dyrektywy 2006/52/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. zmieniającej dyrektywę 95/2/WE w sprawie dodatków do żywności innych niż barwniki i substancje słodzące oraz dyrektywę 94/35/WE w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych (  Dz.U. L 204 z 26.7.2006)

 • Dz. U. L78 - 31 z 200717.3.2007

  Informacja dotycząca daty wejścia w życie Porozumienia partnerskiego w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Królestwem Marokańskim

 • Dz. U. L78 - 28 z 200717.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie stosowania art. 30 ust. 1 dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych w odniesieniu do niektórych usług kurierskich i usług związanych z doręczaniem paczek w Danii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 840) (1)

 • Dz. U. L78 - 27 z 200717.3.2007

  Decyzja Rady z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie mianowania zastępcy prezesa Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin

 • Dz. U. L78 - 24 z 200717.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 291/2007 z dnia 16 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 272/2007 ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 marca 2007 r.

 • Dz. U. L78 - 20 z 200717.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 290/2007 z dnia 16 marca 2007 r. ustalające, na rok gospodarczy 2007/2008, współczynnik procentowy, o którym mowa w art. 19 rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006

 • Dz. U. L78 - 15 z 200717.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 288/2007 z dnia 16 marca 2007 r. ustanawiające środki przejściowe, które mają zostać przyjęte w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do wymagań dotyczących przyznawania refundacji wywozowych do niektórych produktów mlecznych i jajecznych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1043/2005

 • Dz. U. L78 - 13 z 200717.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 287/2007 z dnia 16 marca 2007 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do żeń-szenia wraz z jego znormalizowanymi ekstraktami i przetworami (1)

 • Dz. U. L78 - 11 z 200717.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 286/2007 z dnia 16 marca 2007 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w marcu 2007 r. o pozwolenia na przywóz w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych produktów w sektorze wieprzowiny w okresie od dnia 1 kwietnia do 30 czerwca 2007 r.

 • Dz. U. L78 - 9 z 200717.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 285/2007 z dnia 16 marca 2007 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone we marcu 2007 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów sektora wieprzowiny w ramach rozporządzenia (WE) nr 1233/2006

 • Dz. U. L78 - 8 z 200717.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 284/2007 z dnia 16 marca 2007 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 59. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L78 - 7 z 200717.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 283/2007 z dnia 16 marca 2007 r. ustalające maksymalna kwotę pomocy do masła skoncentrowanego w ramach 27. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L78 - 5 z 200717.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 282/2007 z dnia 16 marca 2007 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach 27. odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L78 - 3 z 200717.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 281/2007 z dnia 16 marca 2007 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 27. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L78 - 1 z 200717.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 280/2007 z dnia 16 marca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.