Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 78 POZ 20

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 290/2007 z dnia 16 marca 2007 r. ustalające, na rok gospodarczy 2007/2008, współczynnik procentowy, o którym mowa w art. 19 rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006

Data ogłoszenia:2007-03-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 78 POZ 20

Strona 1 z 3
L 78/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.3.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 290/2007 z dnia 16 marca 2007 r. ustalające, na rok gospodarczy 2007/2008, współczynnik procentowy, o którym mowa w art. 19 rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (1), w szczególności jego art. 19 ust. 3 akapit drugi oraz art. 40 ust. 2 lit. d) ppkt v) i art. 42,

(5)

kwot, bez uwzględnienia ewentualnych wysiłków dostosowania produkcji ze strony przedsiębiorstw. Mechanizm wycofania może zatem zostać uznany za niewystarczający, ponieważ nie pozwala zapobiec utworzeniu się nadwyżki na rynku. Artykuł 19 nie uniemożliwia nadprodukcji, lecz pozwala po prostu wycofać już wyprodukowany cukier. To powoduje koszty, których można by uniknąć, jeżeli na wcześniejszym etapie uniemożliwiono by nadprodukcję.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 19 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 318/2006 przewiduje, że można wycofać z rynku część cukru i izoglukozy, określoną przy użyciu współczynnika procentowego, jednakowego dla wszystkich państw członkowskich, w celu utrzymania równowagi strukturalnej rynku na poziomie cenowym bliskim cenie referencyjnej.

W celu ulepszenia mechanizmu wycofania poprzez stworzenie zachęty dla producentów do zmniejszenia produkcji Komisja zamierza zwrócić się do Rady z wnioskiem w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 318/2006, mającej na celu wprowadzenie progu, powyżej którego ilości wyprodukowane w ramach kwot przez każde przedsiębiorstwo zostaną wycofane. Inaczej mówiąc, przedsiębiorstwa produkujące ilości poniżej progu będą zwolnione z obowiązku wycofania, co odzwierciedlałby fakt, że przyczyniają się w mniejszym stopniu do powstania nadwyżki. Przedsiębiorstwa będą zatem mogły dostosować produkcję i, w szczególności, decydować o tym, czy produkować powyżej progu czy nie.

(2)

Przewidywany bilans roku gospodarczego 2007/2008 wykazuje niższą od prognozowanej nadwyżkę na rynku wspólnotowym spowodowaną w szczególności zrzeczeniem się kwot zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 320/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. ustanawiającym tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie i zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (2). Nadwyżka ta, która może wynieść prawie cztery miliony ton cukru i izoglukozy, mogłaby spowodować znaczną obniżkę cen na rynku wspólnotowym w roku gospodarczym 2007/2008.

(6)

Aby próg zastosowania współczynnika procentowego mógł mieć rzeczywisty wpływ na produkcję, konieczne jest ograniczenie zakresu zobowiązania określonego w art. 6 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 318/2006, tak aby przedsiębiorstwa cukrownicze nie były zobowiązane do zapłacenia ceny minimalnej za ilości buraków odpowiadające całej ich kwocie, w tym ilości, na które nie podpisały umów dostawy.

(7) (3)

W związku z tym należy ustalić współczynnik procentowy zgodnie z art. 19 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 318/2006 w celu utrzymania równowagi strukturalnej rynku.

(4)

Jednakże zastosowanie wycofania, o którym mowa w art. 19 rozporządzenia (WE) nr 318/2006, nie zachęca producentów do zmniejszenia produkcji, zważywszy że współczynnik procentowy stosowany jest w sposób liniowy do wszystkich ilości produkowanych w ramach

(1) Dz.U. L 58 z 28.2.2006, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2011/2006 (Dz.U. L 384 z 29.12.2006, str. 1). (2) Dz.U. L 58 z 28.2.2006, str. 42.

Jednak mechanizm wycofania nie będzie mógł zostać dostosowany na czas, aby mieć działanie zapobiegawcze w odniesieniu do produkcji w roku gospodarczym 2007/2008.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 78 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L78 - 32 z 200717.3.2007

  Sprostowanie do dyrektywy 2006/52/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. zmieniającej dyrektywę 95/2/WE w sprawie dodatków do żywności innych niż barwniki i substancje słodzące oraz dyrektywę 94/35/WE w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych (  Dz.U. L 204 z 26.7.2006)

 • Dz. U. L78 - 31 z 200717.3.2007

  Informacja dotycząca daty wejścia w życie Porozumienia partnerskiego w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Królestwem Marokańskim

 • Dz. U. L78 - 28 z 200717.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie stosowania art. 30 ust. 1 dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych w odniesieniu do niektórych usług kurierskich i usług związanych z doręczaniem paczek w Danii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 840) (1)

 • Dz. U. L78 - 27 z 200717.3.2007

  Decyzja Rady z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie mianowania zastępcy prezesa Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin

 • Dz. U. L78 - 24 z 200717.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 291/2007 z dnia 16 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 272/2007 ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 marca 2007 r.

 • Dz. U. L78 - 17 z 200717.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 289/2007 z dnia 16 marca 2007 r. dostosowujące rozporządzenie (WE) nr 1301/2006 ustanawiające wspólne zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L78 - 15 z 200717.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 288/2007 z dnia 16 marca 2007 r. ustanawiające środki przejściowe, które mają zostać przyjęte w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do wymagań dotyczących przyznawania refundacji wywozowych do niektórych produktów mlecznych i jajecznych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1043/2005

 • Dz. U. L78 - 13 z 200717.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 287/2007 z dnia 16 marca 2007 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do żeń-szenia wraz z jego znormalizowanymi ekstraktami i przetworami (1)

 • Dz. U. L78 - 11 z 200717.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 286/2007 z dnia 16 marca 2007 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w marcu 2007 r. o pozwolenia na przywóz w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych produktów w sektorze wieprzowiny w okresie od dnia 1 kwietnia do 30 czerwca 2007 r.

 • Dz. U. L78 - 9 z 200717.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 285/2007 z dnia 16 marca 2007 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone we marcu 2007 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów sektora wieprzowiny w ramach rozporządzenia (WE) nr 1233/2006

 • Dz. U. L78 - 8 z 200717.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 284/2007 z dnia 16 marca 2007 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 59. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L78 - 7 z 200717.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 283/2007 z dnia 16 marca 2007 r. ustalające maksymalna kwotę pomocy do masła skoncentrowanego w ramach 27. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L78 - 5 z 200717.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 282/2007 z dnia 16 marca 2007 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach 27. odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L78 - 3 z 200717.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 281/2007 z dnia 16 marca 2007 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 27. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L78 - 1 z 200717.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 280/2007 z dnia 16 marca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.