Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 8 POZ 26

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 zatwierdzająca plany interwencyjne w zakresie zwalczania influenzy drobiu i rzekomego pomoru drobiu (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6806) (1)

Data ogłoszenia:2007-01-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 8 POZ 26

L 8/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.1.2007

DECYZJA KOMISJI z dnia 22 grudnia 2006 zatwierdzająca plany interwencyjne w zakresie zwalczania influenzy drobiu i rzekomego pomoru drobiu (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6806)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/24/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając Traktat o Przystąpieniu Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego art. 4 ust. 3, uwzględniając Akt Przystąpienia w szczególności jego art. 56, Bułgarii i Rumunii,

Bułgaria i Rumunia mają przystąpić do Wspólnoty w dniu 1 stycznia 2007 r. W związku z tym Bułgaria i Rumunia przedłożyły swoje plany interwencyjne zwalczania influenzy drobiu i rzekomego pomoru drobiu do zatwierdzenia przez Komisję.

(4)

uwzględniając dyrektywę Rady 92/40/EWG z dnia 19 maja 1992 r. wprowadzającą wspólnotowe środki zwalczania influenzy drobiu (1), a w szczególności jej art. 17 ust. 4 akapit 2, uwzględniając dyrektywę Rady 92/66/EWG z dnia 14 lipca 1992 r. wprowadzającą wspólnotowe środki zwalczania rzekomego pomoru drobiu (2), a w szczególności jej art. 21 ust. 4 akapit 2, a także mając na uwadze, co następuje:

Plany interwencyjne ze zmianami wprowadzonymi przez Bułgarię i Rumunię w następstwie uwag zgłoszonych podczas ewaluacji spełniają kryteria określone w dyrektywach 92/40/EWG i 92/66/EWG oraz, z zastrzeżeniem ich regularnej aktualizacji i skutecznego wdrożenia, umożliwiają osiągnięcie celów stawianych w tych dyrektywach, powinny zatem zostać zatwierdzone.

(5)

Dla zachowania jasności prawodawstwa wspólnotowego należy uchylić decyzję 2004/402/WE i zastąpić ją niniejszą decyzją. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(6)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: (1)

Dyrektywy 92/40/WE i 92/66/EWG określają środki zwalczania, które mają być stosowane w przypadku ogniska influenzy drobiu i rzekomego pomoru drobiu oraz określone środki zapobiegawcze mające na celu zwiększenie świadomości oraz przygotowanie właściwych organów oraz społeczności rolniczej na wypadek tej choroby. Zgodnie z tymi dyrektywami plany interwencyjne państw członkowskich w zakresie zwalczania influenzy drobiu i rzekomego pomoru drobiu mają być zatwierdzone przez Komisję. Decyzją Komisji 2004/402/WE z dnia 26 kwietnia 2004 r. zatwierdzającą plany interwencyjne w zakresie zwalczania influenzy drobiu i rzekomego pomoru drobiu (3) zatwierdzono plany interwencyjne przedstawione przez obecne państwa członkowskie. Załącznik do niniejszej decyzji wymienia państwa członkowskie, których plany zostały zatwierdzone.

Artykuł 1 Zatwierdza się plany interwencyjne przedłożone Komisji w dniu 7 listopada 2006 r. przez Bułgarię w zakresie zwalczania influenzy drobiu i rzekomego pomoru drobiu.

Artykuł 2 Zatwierdza się plany interwencyjne przedłożone Komisji w dniu 9 listopada 2006 r. przez Rumunię w zakresie zwalczania influenzy drobiu i rzekomego pomoru drobiu.

(2)

Artykuł 3 Załącznik zawiera listę państw członkowskich, które posiadają zatwierdzone plany interwencyjne zwalczania influenzy drobiu i rzekomego pomoru drobiu.

(1) Dz.U. L 167 z 22.6.1992, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem z 2004 r. (Dz.U. L 236 z 23.9.2004, str. 33). (2) Dz.U. L 260 z 5.9.1992, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem z 2004 r. (3) Dz.U. L 123 z 27.4.2004, str. 111.

Artykuł 4 Uchyla się decyzję 2004/402/WE.

13.1.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 8/27

Artykuł 5 Niniejszą decyzję stosuje się z zastrzeżeniem oraz od dnia wejścia w życie Traktatu o Przystąpieniu Bułgarii i Rumunii. Artykuł 6 Niniejsza decyzja jest skierowana do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 grudnia 2006 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

L 8/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.1.2007

ZAŁĄCZNIK Lista państw członkowskich, o których mowa w art. 3

Kod Państwo

AT BE BG CY CZ DE DK EE EL ES FI FR HU IE IT LV LT LU MT NL PL PT RO SE SI SK UK

Austria Belgia Bułgaria Cypr Republika Czeska Niemcy Dania Estonia Grecja Hiszpania Finlandia Francja Węgry Irlandia Włochy Łotwa Litwa Luksemburg Malta Niderlandy Polska Portugalia Rumunia Szwecja Słowenia Słowacja Zjednoczone Królestwo

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 8 POZ 26 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L8 - 69 z 200713.1.2007

  Decyzja Zarządu Europolu z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na warunki i procedury określone przez Europol w celu przyjęcia kwot, o których mowa w załączniku do decyzji Zarządu Europolu z dnia 16 listopada 1999 r. w sprawie opodatkowania poborów i wynagrodzeń wypłacanych pracownikom Europolu na rzecz Europolu

 • Dz. U. L8 - 66 z 200713.1.2007

  Akt Zarządu Europolu z dnia 29 listopada 2006 r. zmieniający wykaz stanowisk wymienionych w załączniku 1 do regulaminu pracowniczego mającego zastosowanie do pracowników Europolu

 • Dz. U. L8 - 61 z 200713.1.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. ustanawiająca środki przejściowe dotyczące wysyłania niektórych produktów sektorów mięsnego i mleczarskiego objętych rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z Bułgarii do innych państw członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 7029) (1)

 • Dz. U. L8 - 59 z 200713.1.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. ustanawiająca środki przejściowe na wprowadzanie do obrotu niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego uzyskiwanych w Bułgarii i Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 7028) (1)

 • Dz. U. L8 - 57 z 200713.1.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. ustanawiająca środki przejściowe dla niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego objętych rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadzonych do Bułgarii i Rumunii z krajów trzecich przed dniem 1 stycznia 2007 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 7019) (1)

 • Dz. U. L8 - 51 z 200713.1.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie stref zamkniętych w odniesieniu do choroby niebieskiego języka (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6970) (1)

 • Dz. U. L8 - 45 z 200713.1.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. Przyjmująca niektóre środki przejściowe dotyczące dostaw surowego mleka do zakładów przetwórczych oraz przetwórstwa tego surowego mleka w Rumunii w odniesieniu do wymagań rozporządzeń (WE) nr 852/2004 i (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6963) (1)

 • Dz. U. L8 - 35 z 200713.1.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniająca dodatek do załącznika VI do Aktu Przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów mleczarskich w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6960) (1)

 • Dz. U. L8 - 29 z 200713.1.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz przemieszczania do Wspólnoty ptaków domowych towarzyszących swoim właścicielom (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6958) (1)

 • Dz. U. L8 - 9 z 200713.1.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniająca dodatek B do załącznika VII do Aktu Przystąpienia z 2005 r. w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym, mleczarskim i rybnym w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6801) (1)

 • Dz. U. L8 - 8 z 200713.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 28/2007 z dnia 12 stycznia 2007 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 55. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L8 - 7 z 200713.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 27/2007 z dnia 12 stycznia 2007 r. ustalające maksymalna kwotę pomocy do masła skoncentrowanego w ramach 23. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L8 - 5 z 200713.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 26/2007 z dnia 12 stycznia 2007 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach 23. odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L8 - 3 z 200713.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 25/2007 z dnia 12 stycznia 2007 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 23. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L8 - 1 z 200713.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 24/2007 z dnia 12 stycznia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.