Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 82 POZ 31

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 marca 2007 r. zezwalająca Finlandii na przyznanie pomocy w odniesieniu do nasion i materiału siewnego zbóż na rok 2006 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1280)

Data ogłoszenia:2007-03-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 82 POZ 31

23.3.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 82/31

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 22 marca 2007 r. zezwalająca Finlandii na przyznanie pomocy w odniesieniu do nasion i materiału siewnego zbóż na rok 2006 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1280)

(Jedynie teksty w językach fińskim i szwedzkim są autentyczne)

(2007/179/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1947/2005 z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze nasion oraz uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2358/71 i (EWG) nr 1674/72 (1), w szczególności jego art. 8 ust. 2 akapit pierwszy, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2358/71 z dnia 26 października 1971 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku nasion (2), w szczególności jego art. 8, a także mając na uwadze, co następuje:

(4) (1)

w załączniku XI do rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników (3), z wyjątkiem Phleum pratense L. (Timothy), oraz w odniesieniu do określonych obszarów uprawy materiału siewnego zbóż.

(3)

Pomoc, której dotyczy wniosek, spełnia wymogi określone w art. 8 rozporządzenia (WE) nr 1947/2005. Pomoc dotyczy nasion i materiału siewnego zbóż odmian przeznaczonych do uprawy w Finlandii, które zostały przystosowane do warunków klimatycznych tego państwa i które nie są uprawiane w pozostałych państwach członkowskich. Zezwolenie Komisji powinno ograniczać się do odmian zawartych w wykazie odmian fińskich, które są uprawiane jedynie w Finlandii. Należy przewidzieć wymóg przedłożenia Komisji informacji na temat środków podjętych przez Finlandię celem zapewnienia zgodności z limitami określonymi w niniejszej decyzji,

Pismem z dnia 18 grudnia 2006 r. rząd Finlandii zwrócił się z wnioskiem o zezwolenie, w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2006 r., na przyznanie pomocy dla rolników w odniesieniu do określonych ilości odmian nasion i materiału siewnego zbóż produkowanych wyłącznie w Finlandii ze względu na jej specyficzne warunki klimatyczne. Wniosek Finlandii dotyczy zezwolenia na przyznanie pomocy na hektar w odniesieniu do określonych obszarów uprawy nasion gatunków Gramineae (trawa) i Leguminosae (rośliny strączkowe) wymienionych

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Finlandii zezwala się, w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2006 r., na przyznanie pomocy hodowcom roślin prowadzącym działalność na jej terytorium i uprawiającym kwalifikowane nasiona oraz kwalifikowany materiał siewny zbóż, o których mowa w załączniku, w ramach limitów ilościowych określonych w tym załączniku.

(3) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2013/2006 (Dz.U. L 384 z 29.12.2006, str. 13).

(2)

(1) Dz.U. L 312 z 29.11.2005, str. 3. (2) Dz.U. L 246 z 5.11.1971, str. 1. Rozporządzenie uchylone rozporządzeniem (WE) nr 1947/2005.

L 82/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.3.2007

Zezwolenie dotyczy wyłącznie w krajowym rejestrze Finlandii w Finlandii. Artykuł 2

odmian wymienionych i uprawianych jedynie

Artykuł 4 Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2006 r. Artykuł 5 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Finlandii.

Finlandia dba o to, by przy pomocy odpowiedniego systemu kontroli pomoc była przyznawana wyłącznie w odniesieniu do odmian, o których mowa w załączniku. Artykuł 3 Finlandia przekazuje Komisji wykaz odnośnych kwalifikowanych odmian i wszelkie zmiany dokonane w tym wykazie oraz przekazuje Komisji informacje na temat obszarów i ilości nasion oraz materiału siewnego zbóż, w odniesieniu do których przyznano pomoc.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 marca 2007 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

23.3.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 82/33

ZAŁĄCZNIK Nasiona Kwalifikuje się: Obszar uprawy kwalifikowanych nasion gatunków Gramineae (trawa) i Leguminosae (rośliny strączkowe) wymienionych w załączniku XI do rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, z wyjątkiem Phleum pratense L. (Timothy).

Maksymalna kwota pomocy na hektar: 220 EUR Maksymalny budżet: Materiał siewny zbóż Kwalifikuje się: Obszar uprawy kwalifkowanego materiału siewnego pszenicy, owsa, jęczmienia i żyta. 442 200 EUR

Maksymalna kwota pomocy na hektar: 73 EUR Maksymalny budżet: 2 190 000 EUR

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 82 POZ 31 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L82 - 27 z 200723.3.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/17/WE z dnia 22 marca 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załączników III i VI do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L82 - 26 z 200723.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 314/2007 z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wina

 • Dz. U. L82 - 25 z 200723.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 313/2007 z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L82 - 24 z 200723.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 312/2007 z dnia 22 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 195/2007 otwierające skup masła w niektórych państwach członkowskich na okres od dnia 1 marca do dnia 31 sierpnia 2007 r.

 • Dz. U. L82 - 6 z 200723.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 311/2007 z dnia 19 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72 w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie

 • Dz. U. L82 - 4 z 200723.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 310/2007 z dnia 22 marca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L82 - 1 z 200723.3.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 309/2007 z dnia 19 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie finansowe z dnia 27 marca 2003 r. mające zastosowanie do 9. Europejskiego Funduszu Rozwoju

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.