Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 84 POZ 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 317/2007 z dnia 23 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 936/97 otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na wysokiej jakości świeżą, chłodzoną i mrożoną wołowinę i mrożone mięso bawole

Data ogłoszenia:2007-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 84 POZ 4

Strona 1 z 2
L 84/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 317/2007 z dnia 23 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 936/97 otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na wysokiej jakości świeżą, chłodzoną i mrożoną wołowinę i mrożone mięso bawole

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1254/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wołowiny i cielęciny (1), w szczególności jego art. 32 ust. 1 akapit pierwszy, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Niektóre przepisy rozporządzenia (WE) nr 936/97 dotyczące przywozowych kontyngentów taryfowych w przeszłości nie są aktualne. W celu zapewnienia jasności, przepisy te powinny zostać uchylone. Artykuł 5 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1445/95 z dnia 26 czerwca 1995 r. w sprawie zasad stosowania pozwoleń na przywóz i na wywóz w sektorze wołowiny i cielęciny oraz uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 2377/80 (4) stanowi, że bez uszczerbku dla bardziej szczegółowych przepisów, wnioski o udzielenie pozwolenia składane są na produkty jednej pozycji Nomenklatury Scalonej lub jednej z grup pozycji Nomenklatury Scalonej, wymienionych w załączniku I do wymienionego rozporządzenia. Mając na uwadze szeroki zakres produktów, które mogą być przywożone w ramach rozporządzenia (WE) nr 936/97, wnioskodawcy powinni móc podzielić swój jednolity wniosek w odniesieniu do danego numeru porządkowego kontyngentu według kodów CN lub ich grup. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 936/97. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mięsa Wołowego i Cielęcego,

(5)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 936/97 (2) przewiduje otwarcie i zarządzanie w wieloletniej perspektywie wieloma kontyngentami na wołowinę wysokiej jakości. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiające wspólne zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz (3) ma zastosowanie do pozwoleń na przywóz w okresach obowiązywania przywozowych kontyngentów taryfowych rozpoczynających się od dnia 1 stycznia 2007 r. Rozporządzenie (WE) nr 1301/2006 ustanawia w szczególności szczegółowe przepisy dotyczące wniosków o pozwolenia na przywóz, statusu wnioskodawców oraz wydawania pozwoleń. Rozporządzenie to ogranicza okres ważności pozwoleń do ostatniego dnia okresu obowiązywania przywozowych kontyngentów taryfowych. Przepisy rozporządzenia (WE) nr 1301/2006 stosuje się od dnia 1 lipca 2007 r. w odniesieniu do pozwoleń na przywóz wydanych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 936/97, bez uszczerbku dla warunków uzupełniających ustanowionych we wspomnianym rozporządzeniu. W odpowiednich przypadkach należy dostosować przepisy rozporządzenia (WE) nr 936/97 do rozporządzenia (WE) nr 1301/2006. Artykuł 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 936/97 stanowi, że w drugim dniu roboczym następującym po upływie terminu składania wniosków państwa członkowskie powinny powiadomić Komisję o całkowitej ilości objętej wnioskami. Artykuł 5 ust. 4 wspomnianego rozporządzenia stanowi, że z zastrzeżeniem decyzji Komisji o uwzględnieniu wniosków pozwolenia wydawane są jedenastego dnia każdego miesiąca. Ze względów praktycznych należy zapewnić, by pozwolenia były wydawane piętnastego każdego miesiąca. Mając na uwadze daty świąt publicznych w 2007 r., zmiana ta powinna obowiązywać od kwietnia 2007 r.

zmie307 zmie408

(2)

(6)

(7)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 936/97 wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 84 POZ 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L84 - 44 z 200724.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 23 marca 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/760/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych odnoszących się do wysoce zjadliwej grypy ptaków w określonych państwach trzecich w zakresie przywozu ptaków żyjących w niewoli (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1259) (1)

 • Dz. U. L84 - 37 z 200724.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie badania chronicznej wyniszczającej choroby u jeleniowatych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 860) (1)

 • Dz. U. L84 - 36 z 200724.3.2007

  Decyzja Rady z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów z Niderlandów

 • Dz. U. L84 - 35 z 200724.3.2007

  Decyzja Rady z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów jednego członka z Włoch oraz dwóch zastępców członków z Włoch

 • Dz. U. L84 - 34 z 200724.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 321/2007 z dnia 23 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 396/92 dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L84 - 32 z 200724.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 320/2007 z dnia 22 marca 2007 r. ustanawiające zakaz połowów błękitka w wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII oraz XIV przez statki pływające pod banderą Irlandii

 • Dz. U. L84 - 30 z 200724.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 319/2007 z dnia 22 marca 2007 r. ustanawiające zakaz połowów krewetki północnej w obszarze NAFO 3L przez statki pływające pod banderą Polski

 • Dz. U. L84 - 7 z 200724.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 318/2007 z dnia 23 marca 2007 r. ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu (1)

 • Dz. U. L84 - 2 z 200724.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 316/2007 z dnia 23 marca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L84 - 1 z 200724.3.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 315/2007 z dnia 19 marca 2007 r. ustanawiające środki przejściowe stanowiące odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 2597/97 w odniesieniu do mleka spożywczego wyprodukowanego w Estonii

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.