Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 87 POZ 16

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 26 marca 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/769/WE określającą wykaz regionów i obszarów kwalifikujących się w latach 2007–2013 do finansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach współpracy transgranicznej i transnarodowej będących częściami składowymi celu „Europejska współpraca terytorialna” w odniesieniu do Bułgarii i Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1284)

Data ogłoszenia:2007-03-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 87 POZ 16

L 87/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.3.2007

DECYZJA KOMISJI z dnia 26 marca 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/769/WE określającą wykaz regionów i obszarów kwalifikujących się w latach 2007–2013 do finansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach współpracy transgranicznej i transnarodowej będących częściami składowymi celu „Europejska współpraca terytorialna” w odniesieniu do Bułgarii i Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1284) (2007/190/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Artykuł 1 W decyzji 2006/769/WE wprowadza się następujące zmiany:

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (1), w szczególności jego art. 7,

1) w załączniku I wprowadza się następujące zmiany: a) po pozycji „BE353 Arr. Philippeville” dodaje się pozycje w brzmieniu: „BG311 Vidin Montana Vratsa Pleven Veliko Tarnovo Ruse Silistra Dobrich Blagoevgrad Haskovo Smolyan Kardzhali”;

a także mając na uwadze, co następuje:

BG312 BG313 BG314 (2) BG321 BG323 BG325 BG332 BG413 BG422 BG424

(1)

Decyzją Komisji 2006/769/WE został określony wykaz regionów i obszarów kwalifikujących się w latach 2007–2013 do finansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach współpracy transgranicznej i transnarodowej będących częściami składowymi celu „Europejska współpraca terytorialna”.

(2)

W związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii do UE regiony i obszary tych krajów powinny zostać dodane do wykazu regionów kwalifikujących się do finansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach współpracy transgranicznej i transnarodowej będących częściami składowymi celu „Europejska współpraca terytorialna”.

BG425

b) po pozycji „PT184 Baixo Alentejo” dodaje się pozycje w brzmieniu: „RO111 Bihor RO115 Satu Mare Constanța Călărași Giurgiu Teleorman Dolj Mehedinți Olt Arad Timiș”. RO223 RO312 RO314 RO317 RO411 RO413 RO414 RO421 RO424

(3)

Środki określone w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu koordynującego fundusze.

(4)

Należy zatem 2006/769/WE.

odpowiednio

zmienić

decyzję

(5)

W celu zapewnienia przejrzystości i pewności prawnej niniejsza decyzja powinna mieć zastosowanie od daty przystąpienia Bułgarii i Rumunii do UE,

(1) Dz.U. L 210 z 31.7.2006, str. 25. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1989/2006 (Dz.U. L 411 z 30.12.2006, str. 6). (2) Dz.U. L 312 z 11.11.2006, str. 47.

2) w załączniku II, w wykazie obszarów pod nagłówkiem „EUROPA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA” wprowadza się następujące zmiany:

28.3.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 87/17

a) przed pozycją „GR11 Anatoliki Makedonia, Thraki” dodaje się pozycje w brzmieniu: „BG31 BG32 BG33 BG34 BG41 BG42 Severozapaden Severen tsentralen Severoiztochen Yugoiztochen Yugozapaden Yuzhen tsentralen”;

RO32 RO41 RO42

București-Ilfov Sud-Vest Oltenia Vest”. Artykuł 2

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

b) po pozycji „AT34 Vorarlberg” dodaje się pozycje w brzmieniu: „RO11 Nord-Vest RO12 RO21 RO22 RO31 Centru Nord-Est Sud-Est Sud-Muntenia

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 marca 2007 r. W imieniu Komisji

Danuta HÜBNER

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 87 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L87 - 22 z 200728.3.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/192/WPZiB z dnia 27 marca 2007 r. zmieniające wspólne działanie 2005/355/WPZiB w sprawie misji doradczej i pomocowej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (DRK)

 • Dz. U. L87 - 18 z 200728.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 26 marca 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/594/WE ustalającą indykatywny podział środków na zobowiązania między państwa członkowskie dla celu „Konwergencja” w latach 2007–2013 w odniesieniu do Bułgarii i Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1290)

 • Dz. U. L87 - 15 z 200728.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 26 marca 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/595/WE ustalającą wykaz regionów kwalifikujących się do finansowania z funduszy strukturalnych w ramach celu „Konwergencja” w latach 2007–2013 w odniesieniu do Bułgarii i Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1283)

 • Dz. U. L87 - 13 z 200728.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 26 marca 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/596/WE ustalającą wykaz państw członkowskich kwalifikujących się do finansowania z Funduszu Spójności w latach 2007–2013 w odniesieniu do Bułgarii i Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1282)

 • Dz. U. L87 - 12 z 200728.3.2007

  Decyzja Rady z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów dwóch członków i dwóch zastępców członków z Niemiec

 • Dz. U. L87 - 11 z 200728.3.2007

  Decyzja Rady z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Rumunii

 • Dz. U. L87 - 9 z 200728.3.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/18/WE z dnia 27 marca 2007 r. zmieniająca dyrektywę 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie włączenia niektórych instytucji do zakresu jej stosowania lub wyłączenia niektórych instytucji z zakresu jej stosowania oraz w zakresie traktowania ekspozycji wobec banków rozwoju wielostronnego (1)

 • Dz. U. L87 - 7 z 200728.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 328/2007 z dnia 27 marca 2007 r. wprowadzające odstępstwo na rok 2007 od rozporządzeń (WE) nr 596/2004 i (WE) nr 633/2004 w odniesieniu do terminów wydawania pozwoleń na wywóz w sektorach jaj i mięsa drobiowego

 • Dz. U. L87 - 5 z 200728.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 327/2007 z dnia 27 marca 2007 r. wprowadzające na rok 2007 odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1445/95 w zakresie dat wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L87 - 3 z 200728.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 326/2007 z dnia 27 marca 2007 r. wprowadzające odstępstwo na 2007 r. od rozporządzenia (WE) nr 1518/2003 w odniesieniu do terminów wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L87 - 1 z 200728.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 325/2007 z dnia 27 marca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.