Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 87 POZ 18

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 26 marca 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/594/WE ustalającą indykatywny podział środków na zobowiązania między państwa członkowskie dla celu „Konwergencja” w latach 2007–2013 w odniesieniu do Bułgarii i Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1290)

Data ogłoszenia:2007-03-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 87 POZ 18

Strona 1 z 2
L 87/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.3.2007

DECYZJA KOMISJI z dnia 26 marca 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/594/WE ustalającą indykatywny podział środków na zobowiązania między państwa członkowskie dla celu „Konwergencja” w latach 2007–2013 w odniesieniu do Bułgarii i Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1290) (2007/191/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (1), w szczególności jego art. 18 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 W decyzji 2006/594/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) załącznik I zastępuje się tekstem załącznika I do niniejszej decyzji; 2) załącznik III zastępuje się tekstem załącznika II do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Decyzją 2006/594/WE (2) Komisja ustaliła indykatywny podział środków na zobowiązania między państwa członkowskie dla celu „Konwergencja” na lata 2007–2013. W związku z przystąpieniem do UE Bułgarii i Rumunii należy ustalić indykatywny podział środków na zobowiązania dla regionów tych państw kwalifikujących się do pomocy z funduszy strukturalnych w ramach celu „Konwergencja”. W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić decyzję 2006/594/WE. W celu zapewnienia przejrzystości i pewności prawnej niniejsza decyzja powinna mieć zastosowanie od daty przystąpienia Bułgarii i Rumunii do UE,

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 marca 2007 r.

(4)

W imieniu Komisji

Danuta HÜBNER

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 210 z 31.7.2006, str. 25. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1989/2006 (Dz.U. L 411 z 30.12.2006, str. 6). (2) Dz.U. L 243 z 6.9.2006, str. 37.

28.3.2007

ZAŁĄCZNIK I „ZAŁĄCZNIK I

Indykatywny podział środków na zobowiązania między państwa członkowskie dla regionów kwalifikujących się do finansowania z funduszy strukturalnych w ramach celu »Konwergencja« w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. PL

(EUR) TABELA 1 – Dodatkowe fundusze określone w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, pkt: 14 20 24 26 28 30 Kwota środków (ceny z 2004 r.)

Państwo członkowskie

Regiony kwalifikujące się do objęcia celem »Konwergencja«

Bulgaria

3 863 601 178

Česká republika

15 111 066 754 166 582 500 31 365 110

Deutschland

10 360 473 669

Eesti

1 955 979 029

Ellada

8 358 352 296 1 396 500 000 427 408 905 825 930 000 53 886 609 79 933 567

España

17 283 774 067

France

2 403 498 342

Italia

17 993 716 405

Latvija

2 586 694 732

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Lietuva

3 875 516 071

Magyarország

12 622 187 455

Malta 880 349 050 58 206 001

493 750 177

Polska

38 507 171 321

Portugal

15 143 387 819

România

11 115 420 983

Slovenija

2 401 302 729

Slovensko

6 214 921 468

United Kingdom

2 429 762 895 880 349 050 485 614 906 165 185 286 1 396 500 000 825 930 000 166 582 500

Razem

172 720 577 390

L 87/19

(EUR) TABELA 2 – 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Środki w podziale rocznym (ceny z 2004 r.)

L 87/20

Państwo członkowskie

2007

Bulgaria 2 050 979 461 1 503 865 167 245 929 572 1 194 050 328 2 668 610 581 404 415 321 2 688 520 915 330 054 158 525 252 930 1 749 371 409 73 854 132 5 705 409 032 2 171 656 260 1 123 289 385 397 135 571 896 645 972 347 108 985 24 507 979 736 347 108 985 24 941 759 525 845 960 417 370 643 430 1 498 844 810 2 171 656 260 2 171 656 260 1 773 286 696 343 781 942 765 136 058 347 108 985 25 082 177 748 5 720 681 799 5 535 346 918 68 610 286 61 225 559 1 634 208 005 1 659 921 561 525 724 448 549 071 072 581 530 171 1 847 533 517 61 225 559 5 557 271 412 2 171 656 260 1 875 412 911 316 551 106 807 732 837 347 108 985 25 568 040 021 353 328 505 376 808 997 400 322 218 2 688 520 915 2 688 520 915 2 688 520 915 404 415 321 404 415 321 404 415 321 2 668 610 581 2 668 610 581 2 668 610 581 2 668 610 581 404 415 321 2 688 520 915 424 084 983 606 085 051 1 913 391 641 68 610 286 5 579 376 731 2 171 656 260 1 979 406 577 288 950 923 873 727 195 347 108 985 25 953 892 546 1 194 050 328 1 194 050 328 1 194 050 328 1 194 050 328 262 982 602 281 212 290 300 982 256 322 136 118 1 503 865 167 1 503 865 167 1 503 865 167 1 503 865 167 2 106 089 584 2 162 632 571 2 216 183 128 2 266 449 252

300 892 058

431 830 557

576 458 082

595 526 527

625 067 349

653 446 232

680 380 373 2 315 486 141 PL 1 503 865 167 344 124 048 1 194 050 328 2 668 610 581 404 415 321 2 688 520 915 447 970 188 638 882 589 1 979 486 079 79 072 180 5 603 074 173 2 171 656 260 2 082 926 494 260 981 392 1 085 840 583 347 108 985 26 496 451 797”

Česká republika

1 993 246 617

Deutschland

1 503 865 167

Eesti

229 977 253

Ellada

1 194 050 328

España

2 668 610 581

France

404 415 321

Italia

2 688 520 915

Latvija

308 012 292

Lietuva

528 903 377

Magyarország

1 838 275 243

Malta

81 152 175

Polska

5 686 360 306

Portugal

2 171 656 260

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

România

782 254 110

Slovenija

423 258 365

Slovensko

939 878 406

United Kingdom

347 108 985

Razem

24 090 437 759

28.3.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 87 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L87 - 22 z 200728.3.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/192/WPZiB z dnia 27 marca 2007 r. zmieniające wspólne działanie 2005/355/WPZiB w sprawie misji doradczej i pomocowej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (DRK)

 • Dz. U. L87 - 16 z 200728.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 26 marca 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/769/WE określającą wykaz regionów i obszarów kwalifikujących się w latach 2007–2013 do finansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach współpracy transgranicznej i transnarodowej będących częściami składowymi celu „Europejska współpraca terytorialna” w odniesieniu do Bułgarii i Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1284)

 • Dz. U. L87 - 15 z 200728.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 26 marca 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/595/WE ustalającą wykaz regionów kwalifikujących się do finansowania z funduszy strukturalnych w ramach celu „Konwergencja” w latach 2007–2013 w odniesieniu do Bułgarii i Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1283)

 • Dz. U. L87 - 13 z 200728.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 26 marca 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/596/WE ustalającą wykaz państw członkowskich kwalifikujących się do finansowania z Funduszu Spójności w latach 2007–2013 w odniesieniu do Bułgarii i Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1282)

 • Dz. U. L87 - 12 z 200728.3.2007

  Decyzja Rady z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów dwóch członków i dwóch zastępców członków z Niemiec

 • Dz. U. L87 - 11 z 200728.3.2007

  Decyzja Rady z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Rumunii

 • Dz. U. L87 - 9 z 200728.3.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/18/WE z dnia 27 marca 2007 r. zmieniająca dyrektywę 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie włączenia niektórych instytucji do zakresu jej stosowania lub wyłączenia niektórych instytucji z zakresu jej stosowania oraz w zakresie traktowania ekspozycji wobec banków rozwoju wielostronnego (1)

 • Dz. U. L87 - 7 z 200728.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 328/2007 z dnia 27 marca 2007 r. wprowadzające odstępstwo na rok 2007 od rozporządzeń (WE) nr 596/2004 i (WE) nr 633/2004 w odniesieniu do terminów wydawania pozwoleń na wywóz w sektorach jaj i mięsa drobiowego

 • Dz. U. L87 - 5 z 200728.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 327/2007 z dnia 27 marca 2007 r. wprowadzające na rok 2007 odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1445/95 w zakresie dat wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L87 - 3 z 200728.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 326/2007 z dnia 27 marca 2007 r. wprowadzające odstępstwo na 2007 r. od rozporządzenia (WE) nr 1518/2003 w odniesieniu do terminów wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L87 - 1 z 200728.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 325/2007 z dnia 27 marca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.