Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 87 POZ 22

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2007/192/WPZiB z dnia 27 marca 2007 r. zmieniające wspólne działanie 2005/355/WPZiB w sprawie misji doradczej i pomocowej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (DRK)

Data ogłoszenia:2007-03-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 87 POZ 22

L 87/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.3.2007

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2007/192/WPZiB z dnia 27 marca 2007 r. zmieniające wspólne działanie 2005/355/WPZiB w sprawie misji doradczej i pomocowej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (DRK)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

Artykuł 1 uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14, We wspólnym działaniu 2005/355/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 dodaje się akapity w brzmieniu: a także mając na uwadze, co następuje: „Ponadto szef misji jest upoważniony do korzystania z wkładów finansowych państw członkowskich do celów nadzorowania i zapewnienia, w porozumieniu z Komisją, realizacji konkretnych projektów na rzecz władz DRK w ramach misji określonej w art. 1.

(1)

W dniu 2 maja 2005 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2005/355/WPZiB w sprawie misji doradczej i pomocowej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (DRK) (1) (Misja EUSEC DR Kong). Mandat misji trwa do dnia 30 czerwca 2007 r.

(2)

Wsparcie udzielane przez Unię Europejską władzom kongijskim w dziedzinie reformy sektora bezpieczeństwa w DRK należy poddać przeglądowi w celu propagowania ogólnego podejścia, które łączyłoby różne inicjatywy podejmowane przez Unię, w tym misję EUSEC DR Konga. Początkowo, do celów przygotowania powyższego przeglądu, Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa postanowił zintensyfikować działania podejmowane przez misję, w szczególności w świetle potrzeb określonych przez szefa misji.

W tym celu szef misji zawiera porozumienie z zainteresowanymi państwami członkowskimi. W porozumieniu takim określane są również szczegółowe zasady odpowiadania na wszelkiego rodzaju skargi wnoszone przez osoby trzecie, w zakresie szkód zaistniałych z powodu działań lub zaniechania działań ze strony szefa misji w związku z wykorzystaniem środków finansowych udostępnionych mu przez uczestniczące państwa członkowskie.

W żadnym przypadku Unia Europejska ani SG/WP nie ponoszą odpowiedzialności wobec uczestniczących państw członkowskich za działania lub zaniechania działań ze strony szefa misji w związku z wykorzystaniem środków finansowych tych państw.”;

(3)

Wspólne działanie 2005/355/WPZiB powinno zostać odpowiednio zmienione,

2) w art. 3 lit. a) i b) otrzymują brzmienie:

(1) Dz.U. L 112 z 3.5.2005, str. 20. Wspólne działanie ostatnio zmienione wspólnym działaniem 2006/303/WPZiB (Dz.U. L 112 z 26.4.2006, str. 18).

„a) biuro w Kinszasie, w którego skład wchodzi szef misji i personel niepodlegający władzom kongijskim, w tym:

28.3.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 87/23

— jednostka odpowiedzialna w szczególności za ustalanie i wspieranie konkretnych projektów finansowanych lub realizowanych przez państwa członkowskie, — zespół odpowiedzialny za udział w pracach związanych z reformą sektora bezpieczeństwa prowadzonych przez administrację kongijską na szczeblu międzyresortowym; b) eksperci, zwłaszcza zajmujący kluczowe stanowiska w następujących jednostkach administracji kongijskiej: — gabinet ministra obrony, — sztab generalny, — sztab generalny sił lądowych, — sztab generalny sił morskich, — sztab generalny sił powietrznych, oraz — władze regionalne podlegające ministerstwu obrony.”.

Artykuł 2 Finansowa kwota odniesienia przewidziana w art. 2 wspólnego działania 2006/303/WPZiB obejmuje również wydatki związane ze środkami, o których mowa w art. 1 pkt 2 niniejszego wspólnego działania. Artykuł 3 Niniejsze wspólne działanie wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia. Artykuł 4 Niniejsze wspólne działanie zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 marca 2007 r. W imieniu Rady

P. STEINBRÜCK

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 87 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L87 - 18 z 200728.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 26 marca 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/594/WE ustalającą indykatywny podział środków na zobowiązania między państwa członkowskie dla celu „Konwergencja” w latach 2007–2013 w odniesieniu do Bułgarii i Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1290)

 • Dz. U. L87 - 16 z 200728.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 26 marca 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/769/WE określającą wykaz regionów i obszarów kwalifikujących się w latach 2007–2013 do finansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach współpracy transgranicznej i transnarodowej będących częściami składowymi celu „Europejska współpraca terytorialna” w odniesieniu do Bułgarii i Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1284)

 • Dz. U. L87 - 15 z 200728.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 26 marca 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/595/WE ustalającą wykaz regionów kwalifikujących się do finansowania z funduszy strukturalnych w ramach celu „Konwergencja” w latach 2007–2013 w odniesieniu do Bułgarii i Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1283)

 • Dz. U. L87 - 13 z 200728.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 26 marca 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/596/WE ustalającą wykaz państw członkowskich kwalifikujących się do finansowania z Funduszu Spójności w latach 2007–2013 w odniesieniu do Bułgarii i Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1282)

 • Dz. U. L87 - 12 z 200728.3.2007

  Decyzja Rady z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów dwóch członków i dwóch zastępców członków z Niemiec

 • Dz. U. L87 - 11 z 200728.3.2007

  Decyzja Rady z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Rumunii

 • Dz. U. L87 - 9 z 200728.3.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/18/WE z dnia 27 marca 2007 r. zmieniająca dyrektywę 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie włączenia niektórych instytucji do zakresu jej stosowania lub wyłączenia niektórych instytucji z zakresu jej stosowania oraz w zakresie traktowania ekspozycji wobec banków rozwoju wielostronnego (1)

 • Dz. U. L87 - 7 z 200728.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 328/2007 z dnia 27 marca 2007 r. wprowadzające odstępstwo na rok 2007 od rozporządzeń (WE) nr 596/2004 i (WE) nr 633/2004 w odniesieniu do terminów wydawania pozwoleń na wywóz w sektorach jaj i mięsa drobiowego

 • Dz. U. L87 - 5 z 200728.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 327/2007 z dnia 27 marca 2007 r. wprowadzające na rok 2007 odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1445/95 w zakresie dat wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L87 - 3 z 200728.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 326/2007 z dnia 27 marca 2007 r. wprowadzające odstępstwo na 2007 r. od rozporządzenia (WE) nr 1518/2003 w odniesieniu do terminów wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L87 - 1 z 200728.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 325/2007 z dnia 27 marca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.