Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 87 POZ 9 - Strona 2

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2007/18/WE z dnia 27 marca 2007 r. zmieniająca dyrektywę 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie włączenia niektórych instytucji do zakresu jej stosowania lub wyłączenia niektórych instytucji z zakresu jej stosowania oraz w zakresie traktowania ekspozycji wobec banków rozwoju wielostronnego (1)

Data ogłoszenia:2007-03-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 87 POZ 9 - Strona 2

Strona 2 z 2

L 87/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.3.2007

(9)

Profil ryzyka Islamskiego Banku Rozwoju odpowiada profilowi ryzyka banków rozwoju wielostronnego wymienionych w załączniku VI część 1 pkt 20 do dyrektywy 2006/48/WE, w związku z czym możliwe jest włączenie tego banku do załącznika VI część 1 pkt 20, a w konsekwencji ekspozycjom wobec tego banku może być przypisywana określona w tym przepisie waga ryzyka równa 0 %. Dyrektywa 2006/48/WE powinna zatem zostać odpowiednio zmieniona. Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Europejskiego Komitetu Bankowego,

j)

Europejski Bank Inwestycyjny;

k) Europejski Fundusz Inwestycyjny; l) Agencja Wielostronna Gwarancji Inwestycyjnych;

m) Międzynarodowy Mechanizm Finansowania Szczepień; oraz n) Islamski Bank Rozwoju.”. Artykuł 2 1. Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia 30 września 2007 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty tych przepisów i tabelę korelacji między tymi przepisami a niniejszą dyrektywą. Państwa członkowskie stosują wspomniane przepisy od dnia 1 października 2007 r. Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Sposób dokonania takiego odniesienia ustalany jest przez państwa członkowskie. 2. Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego przyjętych w dziedzinach objętych niniejszą dyrektywą. Artykuł 3 Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 4 Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

(10)

(11)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1 W dyrektywie 2006/48/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 2 tiret czwarte otrzymuje brzmienie: „— w Danii: »Dansk Eksportfinansieringsfond«, »Danmarks Skibskredit A/S« oraz »KommuneKredit«,”; 2) w załączniku VI część 1 pkt 20 otrzymuje brzmienie: „20. Ekspozycjom wobec następujących banków rozwoju wielostronnego przypisuje się wagę ryzyka równą 0 %: a) Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju; b) Międzynarodowa Korporacja Finansowa; c) Międzyamerykański Bank Inwestycyjny; d) Azjatycki Bank Rozwoju; e) Afrykański Bank Rozwoju; f) Bank Rozwoju Rady Europy;

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 marca 2007 r. W imieniu Komisji

Charlie McCREEVY

g) Nordycki Bank Inwestycyjny; h) Karaibski Bank Rozwoju; i) Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju;

Członek Komisji

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 87 POZ 9 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L87 - 22 z 200728.3.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/192/WPZiB z dnia 27 marca 2007 r. zmieniające wspólne działanie 2005/355/WPZiB w sprawie misji doradczej i pomocowej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (DRK)

 • Dz. U. L87 - 18 z 200728.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 26 marca 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/594/WE ustalającą indykatywny podział środków na zobowiązania między państwa członkowskie dla celu „Konwergencja” w latach 2007–2013 w odniesieniu do Bułgarii i Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1290)

 • Dz. U. L87 - 16 z 200728.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 26 marca 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/769/WE określającą wykaz regionów i obszarów kwalifikujących się w latach 2007–2013 do finansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach współpracy transgranicznej i transnarodowej będących częściami składowymi celu „Europejska współpraca terytorialna” w odniesieniu do Bułgarii i Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1284)

 • Dz. U. L87 - 15 z 200728.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 26 marca 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/595/WE ustalającą wykaz regionów kwalifikujących się do finansowania z funduszy strukturalnych w ramach celu „Konwergencja” w latach 2007–2013 w odniesieniu do Bułgarii i Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1283)

 • Dz. U. L87 - 13 z 200728.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 26 marca 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/596/WE ustalającą wykaz państw członkowskich kwalifikujących się do finansowania z Funduszu Spójności w latach 2007–2013 w odniesieniu do Bułgarii i Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1282)

 • Dz. U. L87 - 12 z 200728.3.2007

  Decyzja Rady z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów dwóch członków i dwóch zastępców członków z Niemiec

 • Dz. U. L87 - 11 z 200728.3.2007

  Decyzja Rady z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Rumunii

 • Dz. U. L87 - 7 z 200728.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 328/2007 z dnia 27 marca 2007 r. wprowadzające odstępstwo na rok 2007 od rozporządzeń (WE) nr 596/2004 i (WE) nr 633/2004 w odniesieniu do terminów wydawania pozwoleń na wywóz w sektorach jaj i mięsa drobiowego

 • Dz. U. L87 - 5 z 200728.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 327/2007 z dnia 27 marca 2007 r. wprowadzające na rok 2007 odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1445/95 w zakresie dat wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L87 - 3 z 200728.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 326/2007 z dnia 27 marca 2007 r. wprowadzające odstępstwo na 2007 r. od rozporządzenia (WE) nr 1518/2003 w odniesieniu do terminów wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L87 - 1 z 200728.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 325/2007 z dnia 27 marca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.