Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 87 POZ 9

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2007/18/WE z dnia 27 marca 2007 r. zmieniająca dyrektywę 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie włączenia niektórych instytucji do zakresu jej stosowania lub wyłączenia niektórych instytucji z zakresu jej stosowania oraz w zakresie traktowania ekspozycji wobec banków rozwoju wielostronnego (1)

Data ogłoszenia:2007-03-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 87 POZ 9

Strona 1 z 2
28.3.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 87/9

DYREKTYWY

DYREKTYWA KOMISJI 2007/18/WE z dnia 27 marca 2007 r. zmieniająca dyrektywę 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie włączenia niektórych instytucji do zakresu jej stosowania lub wyłączenia niektórych instytucji z zakresu jej stosowania oraz w zakresie traktowania ekspozycji wobec banków rozwoju wielostronnego

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzgldniajc Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe (wersja przeredagowana) (1), w szczególności jej art. 150 ust. 1 lit. d) i l),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 2 dyrektywy 2006/48/WE wymienia instytucje wyraźnie wyłączone z zakresu stosowania dyrektywy.

Międzynarodowy Mechanizm Finansowania Szczepień reprezentuje nowy typ międzynarodowych instytucji finansujących kraje rozwijające się. Jego podstawę finansową stanowią wiążące zobowiązania płatnicze (dotacje) państw darczyńców. Środki pożyczane przez Międzynarodowy Mechanizm Finansowania Szczepień na międzynarodowych rynkach finansowych będą służyły finansowaniu programów szczepień w 70 najbiedniejszych krajach świata. Międzynarodowy Mechanizm Finansowania Szczepień będzie funkcjonował jako bank dla Światowego Sojuszu na rzecz Szczepionek i Szczepień (ang. Global Alliance for Vaccines and Immunization) i udostępniał środki w formie dotacji na kwalifikujące się programy szczepień w krajach rozwijających się. Dwa główne obszary działań zostaną zlecone przez Międzynarodowy Mechanizm Finansowania Szczepień istniejącym instytucjom międzynarodowym: finansowanie, zarządzanie finansami i zarządzanie ryzykiem zostaną zlecone Bankowi Światowemu, a zarządzanie programami i sekretariat zostaną zlecone Światowemu Sojuszowi na rzecz Szczepionek i Szczepień.

(2)

Duńskie ministerstwo gospodarki wystąpiło z wnioskiem o usunięcie „Dansk Landbrugs Realkreditfond” z wykazu w art. 2 dyrektywy 2006/48/WE. Ocena statusu prawnego i szczególnej struktury „Dansk Landbrugs Realkreditfond” wykazała, że jego usunięcie z wykazu w art. 2 dyrektywy 2006/48/WE jest uzasadnione. Duńskie ministerstwo gospodarki wystąpiło również z wnioskiem o zmianę nazwy „Danmarks Skibskreditfond” na „Danmarks Skibskredit A/S” ze względu na zmianę nazwy tej instytucji.

(6)

Profil ryzyka Międzynarodowego Mechanizmu Finansowania Szczepień odpowiada profilowi ryzyka banków rozwoju wielostronnego wymienionych w załączniku VI część 1 pkt 20 do dyrektywy 2006/48/WE, w związku z czym możliwe jest włączenie tej instytucji do załącznika VI część 1 pkt 20, a w konsekwencji ekspozycjom wobec tej instytucji może być przypisywana określona w tym przepisie waga ryzyka równa 0 %.

(7) (3)

W załączniku VI część 1 pkt 20 do dyrektywy 2006/48/WE wymienione są banki rozwoju wielostronnego, ekspozycjom wobec których przypisuje się wagę ryzyka równą 0 %.

(8)

Islamski Bank Rozwoju (ang. Islamic Development Bank) wystąpił z wnioskiem o włączenie go do wykazu w załączniku VI część 1 pkt 20 do dyrektywy 2006/48/WE.

(4)

Bank Światowy, działając w imieniu Międzynarodowego Mechanizmu Finansowania Szczepień (ang. International Finance Facility for Immunisation), wystąpił z wnioskiem o włączenie tego ostatniego do wykazu zamieszczonego w załączniku VI część 1 pkt 20 do dyrektywy 2006/48/WE.

(1) Dz.U. L 177 z 30.6.2006, str. 1.

Islamski Bank Rozwoju został utworzony przez rządy 29 państw zamieszkałych w większości przez ludność muzułmańską celem wspierania zarówno osobno, jak i wspólnie, a także zgodnie z zasadami szariatu, rozwoju gospodarczego i społecznego uczestniczących krajów i wspólnot muzułmańskich. Islamski Bank Rozwoju może podejmować wszelkie działania, które mogą służyć osiągnięciu powyższych celów. W umowie założycielskiej wymienione są m.in. inwestycje kapitałowe, pożyczki, finansowanie handlu i pomoc techniczna.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 87 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L87 - 22 z 200728.3.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/192/WPZiB z dnia 27 marca 2007 r. zmieniające wspólne działanie 2005/355/WPZiB w sprawie misji doradczej i pomocowej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (DRK)

 • Dz. U. L87 - 18 z 200728.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 26 marca 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/594/WE ustalającą indykatywny podział środków na zobowiązania między państwa członkowskie dla celu „Konwergencja” w latach 2007–2013 w odniesieniu do Bułgarii i Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1290)

 • Dz. U. L87 - 16 z 200728.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 26 marca 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/769/WE określającą wykaz regionów i obszarów kwalifikujących się w latach 2007–2013 do finansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach współpracy transgranicznej i transnarodowej będących częściami składowymi celu „Europejska współpraca terytorialna” w odniesieniu do Bułgarii i Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1284)

 • Dz. U. L87 - 15 z 200728.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 26 marca 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/595/WE ustalającą wykaz regionów kwalifikujących się do finansowania z funduszy strukturalnych w ramach celu „Konwergencja” w latach 2007–2013 w odniesieniu do Bułgarii i Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1283)

 • Dz. U. L87 - 13 z 200728.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 26 marca 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/596/WE ustalającą wykaz państw członkowskich kwalifikujących się do finansowania z Funduszu Spójności w latach 2007–2013 w odniesieniu do Bułgarii i Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1282)

 • Dz. U. L87 - 12 z 200728.3.2007

  Decyzja Rady z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów dwóch członków i dwóch zastępców członków z Niemiec

 • Dz. U. L87 - 11 z 200728.3.2007

  Decyzja Rady z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Rumunii

 • Dz. U. L87 - 7 z 200728.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 328/2007 z dnia 27 marca 2007 r. wprowadzające odstępstwo na rok 2007 od rozporządzeń (WE) nr 596/2004 i (WE) nr 633/2004 w odniesieniu do terminów wydawania pozwoleń na wywóz w sektorach jaj i mięsa drobiowego

 • Dz. U. L87 - 5 z 200728.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 327/2007 z dnia 27 marca 2007 r. wprowadzające na rok 2007 odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1445/95 w zakresie dat wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L87 - 3 z 200728.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 326/2007 z dnia 27 marca 2007 r. wprowadzające odstępstwo na 2007 r. od rozporządzenia (WE) nr 1518/2003 w odniesieniu do terminów wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L87 - 1 z 200728.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 325/2007 z dnia 27 marca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.