Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 88 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 z dnia 27 marca 2007 r. dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

Data ogłoszenia:2007-03-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 88 POZ 1

Strona 1 z 7
29.3.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 88/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 329/2007 z dnia 27 marca 2007 r. dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice LudowoDemokratycznej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 60 i art. 301,

wywozu towarów i technologii, które mogłyby posłużyć do rozwoju północnokoreańskich programów związanych z bronią jądrową, inną bronią masowego rażenia lub pociskami balistycznymi, oraz zakazu świadczenia usług związanych z takimi towarami lub technologiami, zakazu sprowadzania towarów i technologii z Korei Północnej, zakazu wywozu towarów luksusowych do Korei Północnej, a także zamrożenia funduszy i zasobów gospodarczych osób, podmiotów i organów biorących udział we wspomnianych północnokoreańskich programach lub takie programy wspierających.

uwzględniając wspólne stanowisko Rady 2006/795/WPZiB z dnia 20 listopada 2006 r. dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice LudowoDemokratycznej (1),

(3)

uwzględniając wniosek Komisji,

Środki te wchodzą w zakres stosowania Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, dlatego też do ich wdrożenia we Wspólnocie niezbędne są odpowiednie przepisy prawa wspólnotowego, w szczególności w celu zapewnienia ich jednolitego stosowania przez podmioty gospodarcze we wszystkich państwach członkowskich.

a także mając na uwadze, co następuje:

(4)

(1)

W dniu 14 października 2006 r. Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła rezolucję nr 1718 (2006), w której potępiła próby jądrowe przeprowadzone dnia 9 października 2006 r. przez Koreańską Republikę Ludowo-Demokratyczną (zwaną dalej „Koreą Północną”), uznając, że próby te stanowią jawne zagrożenie dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz nakazując wszystkim państwom członkowskim Organizacji Narodów Zjednoczonych zastosowanie szeregu środków ograniczających.

(5)

Niniejsze rozporządzenie stanowi odstępstwo od obowiązującego prawodawstwa Wspólnoty, które określa ogólne zasady przywozu i wywozu w odniesieniu do krajów trzecich, a w szczególności od rozporządzenia Rady (WE) nr 1334/2000 z dnia 22 czerwca 2000 r. ustanawiającego wspólnotowy system kontroli eksportu produktów i technologii podwójnego zastosowania (2); większość tych produktów i technologii powinna zostać objęta niniejszym rozporządzeniem.

(2)

Wspólne stanowisko 2006/795/WPZiB przewiduje wprowadzenie w życie środków ograniczających określonych w rezolucji nr 1718 (2006), a szczególnie zakazu

Zasadne jest jasne określenie procedury, którą powinno się stosować w celu otrzymania zgody na wywóz towarów i technologii oraz zapewnienie związanej z tym pomocy technicznej.

(1) Dz.U. L 322 z 22.11.2006, str. 32.

(2) Dz.U. L 159 z 30.6.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 394/2006 (Dz.U. L 74 z 13.3.2006, str. 1).

L 88/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.3.2007

(6)

Ze względów praktycznych Komisja powinna być uprawniona do opublikowania wykazu towarów i technologii, który zostanie przyjęty przez Komitet ds. Sankcji lub Radę Bezpieczeństwa ONZ, oraz, w stosownym przypadku, do dodania numerów referencyjnych zaczerpniętych z Nomenklatury Scalonej określonych w załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (1).

usługami technicznymi i może przyjąć formę instrukcji, porad, szkolenia, przekazania praktycznej wiedzy lub umiejętności albo usług doradczych; pomoc techniczna obejmuje także werbalne formy pomocy; 4) „fundusze” oznaczają aktywa finansowe i wszelkiego rodzaju korzyści, w tym między innymi:

(7)

Komisja powinna być także uprawniona do zmiany w razie konieczności wykazu towarów luksusowych stosownie do definicji lub wytycznych, jakie Komitet ds. Sankcji może ogłosić w celu ułatwiania wprowadzania w życie środków ograniczających dotyczących tego typu towarów, uwzględniając przy tym wykazy towarów luksusowych sporządzone przez inne właściwe organy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 88 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L88 - 58 z 200729.3.2007

  Wspólny wykaz uzbrojenia Unii Europejskiej (przyjęty przez Radę w dniu 19 marca 2007 r.) (sprzęt objęty kodeksem postępowania Unii Europejskiej przy wywozie uzbrojenia) (uaktualnia i zastępuje Wspólny wykaz uzbrojenia Unii Europejskiej przyjęty przez Radę w dniu 27 lutego 2006 r.)

 • Dz. U. L88 - 56 z 200729.3.2007

  Zalecenie Komisji z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie monitorowania obecności furanu w żywności (1)

 • Dz. U. L88 - 51 z 200729.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 27 marca 2007 r. określająca mechanizm przydziału kontyngentów producentom i importerom wodorochlorofluorowęglowodorów na lata 2003–2009 na podstawie rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 819_2)

 • Dz. U. L88 - 47 z 200729.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 14 listopada 2006 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz z funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa nr COMP/M.4180 – Gaz de France/Suez) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5419)

 • Dz. U. L88 - 44 z 200729.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 26 kwietnia 2006 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem i zasadami funkcjonowania Porozumienia EOG (Sprawa nr COMP/M.3916 – T-Mobile Austria/tele.ring) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1695)

 • Dz. U. L88 - 43 z 200729.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 336/2007 z dnia 28 marca 2007 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003 ustanawiającego opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych w odniesieniu do referencyjnej zawartości tłuszczu dla Rumunii

 • Dz. U. L88 - 40 z 200729.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 335/2007 z dnia 28 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1702/2003 w odniesieniu do przepisów wykonawczych dla certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i wyposażenia w zakresie ochrony środowiska (1)

 • Dz. U. L88 - 39 z 200729.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 334/2007 z dnia 28 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (1)

 • Dz. U. L88 - 29 z 200729.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 333/2007 z dnia 28 marca 2007 r. ustanawiające metody pobierania próbek i metody analiz do celów urzędowej kontroli poziomów ołowiu, kadmu, rtęci, cyny nieorganicznej, 3-MCPD i benzo[a]pirenu w środkach spożywczych (1)

 • Dz. U. L88 - 16 z 200729.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 332/2007 z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie uzgodnień technicznych dotyczących przekazywania statystyk transportu kolejowego (1)

 • Dz. U. L88 - 14 z 200729.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 331/2007 z dnia 28 marca 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L88 - 12 z 200729.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 330/2007 z dnia 28 marca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.