Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 88 POZ 16

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 332/2007 z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie uzgodnień technicznych dotyczących przekazywania statystyk transportu kolejowego (1)

Data ogłoszenia:2007-03-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 88 POZ 16

Strona 1 z 7
L 88/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.3.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 332/2007 z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie uzgodnień technicznych dotyczących przekazywania statystyk transportu kolejowego

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 91/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie statystyki transportu kolejowego (1), w szczególności jego art. 6 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 Format techniczny przekazywania danych do Komisji (Eurostatu) został określony w załączniku. Państwa członkowskie stosują niniejszy format do danych odnoszących się do roku odniesienia 2007 i kolejnych lat. Artykuł 2 Dane i metadane dostarczane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 91/2003 będą przekazywane w formacie elektronicznym do pojedynczego punktu wprowadzania danych w Komisji (Eurostacie) przez wszelkie organizacje wyznaczone przez władze krajowe. Przekaz jest zgodny z właściwym standardem wymiany określonym przez Eurostat. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niezbędne jest określenie formatu, w którym dane dotyczące transportu kolejowego będą przekazywane do Komisji (Eurostatu), w celu zapewnienia jak najszybszego i najbardziej efektywnego kosztowo przetwarzania danych. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Programów Statystycznych ustanowionego na mocy decyzji Rady 89/382/EWG, Euratom (2),

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 marca 2007 r. W imieniu Komisji

Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 14 z 21.1.2003, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1192/2003 (Dz.U. L 167 z 4.7.2003, str. 13). (2) Dz.U. L 181 z 28.6.1989, str. 47.

29.3.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 88/17

ZAŁĄCZNIK FORMAT TECHNICZNY PRZEKAZYWANIA DANYCH 1. STRUKTURA DANYCH Poszczególne rekordy danych, które należy przesłać Komisji za każdy kwartał, rok lub okres pięciu lat, obejmują 9 zbiorów danych, z których każdy odpowiada jednemu z załączników do rozporządzenia (WE) nr 91/2003. Wspomniane zbiory danych zawierają więc następujące dane:

— roczną statystykę transportu towarów – sprawozdawczość szczegółowa (załącznik A), — roczną statystykę transportu towarów – sprawozdawczość uproszczona (załącznik B), — roczną statystykę transportu pasażerów – sprawozdawczość szczegółowa (załącznik C), — roczną statystykę transportu pasażerów – sprawozdawczość uproszczona (załącznik D), — kwartalną statystykę transportu towarów i pasażerów (załącznik E), — pięcioletnią regionalną statystykę transportu towarów i pasażerów (załącznik F), — pięcioletnią statystykę dotyczącą ruchu w sieci kolejowej (załącznik G), — statystykę wypadków (załącznik H), — listę przedsiębiorstw kolejowych, w odniesieniu do których sporządzono statystyki (załącznik I).

Załączniki B i D określają uproszczone wymogi sprawozdawczości, które mogą zostać wykorzystane przez państwa członkowskie jako alternatywa dla zwykłej sprawozdawczości szczegółowej określonej w załącznikach A i C, w przypadku przedsiębiorstw poniżej progów ustanowionych w art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 91/2003.

2. LISTA PÓL Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 91/2003 do każdego załącznika należy przekazać jeden zbiór danych w postaci pliku o prostej strukturze, używając średnika „;” jako separatora pól. Każdy zbiór danych, z wyjątkiem zbioru danych C, musi zawierać dane dla wszystkich obowiązkowych tabel wymaganych w załączniku. Każdy zbiór danych posiada ustaloną liczbę pól w rekordzie. Innymi słowy, wszystkie pola muszą być obecne, nawet jeżeli są puste (dwa kolejne separatory oznaczają puste pole).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 88 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L88 - 58 z 200729.3.2007

  Wspólny wykaz uzbrojenia Unii Europejskiej (przyjęty przez Radę w dniu 19 marca 2007 r.) (sprzęt objęty kodeksem postępowania Unii Europejskiej przy wywozie uzbrojenia) (uaktualnia i zastępuje Wspólny wykaz uzbrojenia Unii Europejskiej przyjęty przez Radę w dniu 27 lutego 2006 r.)

 • Dz. U. L88 - 56 z 200729.3.2007

  Zalecenie Komisji z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie monitorowania obecności furanu w żywności (1)

 • Dz. U. L88 - 51 z 200729.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 27 marca 2007 r. określająca mechanizm przydziału kontyngentów producentom i importerom wodorochlorofluorowęglowodorów na lata 2003–2009 na podstawie rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 819_2)

 • Dz. U. L88 - 47 z 200729.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 14 listopada 2006 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz z funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa nr COMP/M.4180 – Gaz de France/Suez) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5419)

 • Dz. U. L88 - 44 z 200729.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 26 kwietnia 2006 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem i zasadami funkcjonowania Porozumienia EOG (Sprawa nr COMP/M.3916 – T-Mobile Austria/tele.ring) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1695)

 • Dz. U. L88 - 43 z 200729.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 336/2007 z dnia 28 marca 2007 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003 ustanawiającego opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych w odniesieniu do referencyjnej zawartości tłuszczu dla Rumunii

 • Dz. U. L88 - 40 z 200729.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 335/2007 z dnia 28 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1702/2003 w odniesieniu do przepisów wykonawczych dla certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i wyposażenia w zakresie ochrony środowiska (1)

 • Dz. U. L88 - 39 z 200729.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 334/2007 z dnia 28 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (1)

 • Dz. U. L88 - 29 z 200729.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 333/2007 z dnia 28 marca 2007 r. ustanawiające metody pobierania próbek i metody analiz do celów urzędowej kontroli poziomów ołowiu, kadmu, rtęci, cyny nieorganicznej, 3-MCPD i benzo[a]pirenu w środkach spożywczych (1)

 • Dz. U. L88 - 14 z 200729.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 331/2007 z dnia 28 marca 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L88 - 12 z 200729.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 330/2007 z dnia 28 marca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L88 - 1 z 200729.3.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 z dnia 27 marca 2007 r. dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.