Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 88 POZ 40

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 335/2007 z dnia 28 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1702/2003 w odniesieniu do przepisów wykonawczych dla certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i wyposażenia w zakresie ochrony środowiska (1)

Data ogłoszenia:2007-03-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 88 POZ 40

L 88/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.3.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 335/2007 z dnia 28 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1702/2003 w odniesieniu do przepisów wykonawczych dla certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i wyposażenia w zakresie ochrony środowiska

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (6)

Niezbędne są pewne zmiany w przepisach rozporządzenia (WE) nr 1702/2003 w celu dostosowania jego załącznika do zmienionego tomu I załącznika 16.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(7)

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Transportu Lotniczego (1), w szczególności jego art. 5 i 6,

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1702/2003.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu opierają się na opinii wydanej przez Agencję zgodnie z art. 12 ust. 2 lit. b) i art. 14 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1592/2002.

a także mając na uwadze, co następuje:

(9) (1)

Jednym z celów rozporządzenia (WE) nr 1592/2002 jest udzielanie pomocy państwom członkowskim w wypełnianiu ich zobowiązań wynikających z Konwencji chicagowskiej poprzez wspólne i ujednolicone wdrażanie jej postanowień.

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art. 54 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1592/2002,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(2)

Rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 zostało wdrożone rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1702/2003 z dnia 24 września 2003 r. ustanawiającym zasady wykonawcze dla certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i wyposażenia w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz dla certyfikacji organizacji projektujących i produkujących (2).

Artykuł 1 W części 21 załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1702/2003 wprowadza się następujące zmiany:

(3)

Artykuł 2 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1702/2003 stanowi, że na wyroby, części i wyposażenie wydawane są certyfikaty wyszczególnione w załączniku (część 21).

1) w części 21 A.204 lit. b) pkt 1 ppkt ii) skreśla się zdanie „Dane te powinny być zawarte w instrukcji użytkowania w locie, jeżeli jest ona wymagana przez mający zastosowanie zbiór przepisów zdatności do lotu dla konkretnego statku powietrznego”;

(4)

Dodatek VI do załącznika (część 21) do rozporządzenia (WE) nr 1702/2003 przewiduje stosowanie formularza 45 EASA w celu wydawania świadectw zdatności w zakresie hałasu.

2) w części 21 A.204 lit. b) pkt 2 ppkt i) skreśla się zdanie „Dane te powinny być zawarte w instrukcji użytkowania w locie, jeżeli jest ona wymagana przez mający zastosowanie zbiór przepisów zdatności do lotu dla konkretnego statku powietrznego”;

(5)

Tom I załącznika 16 do Konwencji chicagowskiej został zmieniony dnia 23 lutego 2005 r. w zakresie norm i wytycznych dotyczących prowadzenia dokumentacji świadectwa zdatności w zakresie hałasu.

3) załącznik VI zastępuje się załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

(1) Dz.U. L 240 z 7.9.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1701/2003 (Dz.U. L 243 z 27.9.2003, str. 5). (2) Dz.U. L 243 z 27.9.2003, str. 6. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 706/2006 (Dz.U. L 122 z 9.5.2006, str. 16).

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

29.3.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 88/41

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 marca 2007 r. W imieniu Komisji

Jacques BARROT

Wiceprzewodniczący

L 88/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.3.2007

ZAŁĄCZNIK Dodatek VI – formularz 45 EASA dla świadectwa zdatności w zakresie hałasu, znajdujący się w załączniku (w części 21), zastępuje się następującym formularzem:

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 88 POZ 40 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L88 - 58 z 200729.3.2007

  Wspólny wykaz uzbrojenia Unii Europejskiej (przyjęty przez Radę w dniu 19 marca 2007 r.) (sprzęt objęty kodeksem postępowania Unii Europejskiej przy wywozie uzbrojenia) (uaktualnia i zastępuje Wspólny wykaz uzbrojenia Unii Europejskiej przyjęty przez Radę w dniu 27 lutego 2006 r.)

 • Dz. U. L88 - 56 z 200729.3.2007

  Zalecenie Komisji z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie monitorowania obecności furanu w żywności (1)

 • Dz. U. L88 - 51 z 200729.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 27 marca 2007 r. określająca mechanizm przydziału kontyngentów producentom i importerom wodorochlorofluorowęglowodorów na lata 2003–2009 na podstawie rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 819_2)

 • Dz. U. L88 - 47 z 200729.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 14 listopada 2006 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz z funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa nr COMP/M.4180 – Gaz de France/Suez) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5419)

 • Dz. U. L88 - 44 z 200729.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 26 kwietnia 2006 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem i zasadami funkcjonowania Porozumienia EOG (Sprawa nr COMP/M.3916 – T-Mobile Austria/tele.ring) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1695)

 • Dz. U. L88 - 43 z 200729.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 336/2007 z dnia 28 marca 2007 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003 ustanawiającego opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych w odniesieniu do referencyjnej zawartości tłuszczu dla Rumunii

 • Dz. U. L88 - 39 z 200729.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 334/2007 z dnia 28 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (1)

 • Dz. U. L88 - 29 z 200729.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 333/2007 z dnia 28 marca 2007 r. ustanawiające metody pobierania próbek i metody analiz do celów urzędowej kontroli poziomów ołowiu, kadmu, rtęci, cyny nieorganicznej, 3-MCPD i benzo[a]pirenu w środkach spożywczych (1)

 • Dz. U. L88 - 16 z 200729.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 332/2007 z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie uzgodnień technicznych dotyczących przekazywania statystyk transportu kolejowego (1)

 • Dz. U. L88 - 14 z 200729.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 331/2007 z dnia 28 marca 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L88 - 12 z 200729.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 330/2007 z dnia 28 marca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L88 - 1 z 200729.3.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 z dnia 27 marca 2007 r. dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.