Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 88 POZ 44

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 26 kwietnia 2006 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem i zasadami funkcjonowania Porozumienia EOG (Sprawa nr COMP/M.3916 – T-Mobile Austria/tele.ring) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1695)

Data ogłoszenia:2007-03-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 88 POZ 44

Strona 1 z 3
L 88/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.3.2007

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 26 kwietnia 2006 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem i zasadami funkcjonowania Porozumienia EOG (Sprawa nr COMP/M.3916 – T-Mobile Austria/tele.ring) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1695)

(Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny)

(2007/193/WE) W dniu 26.4.2006 r. Komisja przyjęła decyzję w sprawie połączenia na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (1), a w szczególności art. 8 ust. 2 tego rozporządzenia. Pełen tekst decyzji, w wersji nieopatrzonej klauzulą poufności, w oryginalnym języku postępowania oraz w językach roboczych Komisji znajduje się na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji pod następującym adresem: http://ec.europa.eu/comm/ competition/index_en.html

STRESZCZENIE DECYZJI

(1)

Sprawa dotyczy planowanej transakcji zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 („rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”), w wyniku której przedsiębiorstwo T-Mobile Austria GmbH („T-Mobile”, Austria), należące do niemieckiej grupy Deutsche Telekom AG („Deutsche Telekom”), przejmuje w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady całkowitą kontrolę nad przedsiębiorstwem tele.ring Unternehmensgruppe („tele.ring”, Austria).

skutecznej konkurencji, zwłaszcza ze względu na efekty jednostronne. Jednak zaproponowane przez strony zobowiązania zaradzą obawom o konkurencję.

1. Właściwe rynki produktowe (5) Badanie rynku przeprowadzone w celu określenia właściwych rynków produktowych potwierdziło, że w przypadku rynku świadczenia usług telefonii ruchomej dla użytkowników końcowych istnieje jeden rynek świadczenia takich usług dla użytkowników końcowych i że nie trzeba dokonywać dalszych rozróżnień, np. ze względu na rodzaj klientów, telefonię głosową i usługi przesyłu danych lub sieci telefonii ruchomej drugiej i trzeciej generacji (odpowiednio 2G i 3G).

(2)

T-Mobile i tele.ring są operatorami ruchomej sieci telefonicznej w Austrii i działają na powiązanych rynkach: użytkowników końcowych i hurtowym.

(3)

Proponowana transakcja obejmuje nabycie przez T-Mobile wszystkich akcji tele.ring. Badanie rynku wykazało, że na austriackim rynku świadczenia usług telefonii ruchomej dla użytkowników końcowych koncentracja spowodowałaby znaczne ograniczenie

(6)

(4)

W przypadku hurtowego rynku zakończenia połączeń sieć każdego z operatorów stanowi odrębny rynek, zgodnie ze stanowiskiem Komisji w wydanych dotychczas decyzjach i w zaleceniu Komisji w sprawie właściwych rynków produktowych i usług sektora łączności elektronicznej (2).

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1.

(2) Dz.U. L 114 z 8.5.2003, str. 45.

29.3.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 88/45

(7)

W odniesieniu do hurtowych usług roamingu międzynarodowego obydwa przedsiębiorstwa oferują swoim klientom usługi roamingu międzynarodowego i dlatego zawarły umowy roamingu międzynarodowego z zagranicznymi operatorami telefonii ruchomej. Szereg austriackich sieci telefonii ruchomej konkuruje ze sobą zarówno w zakresie połączeń przychodzących, jak i wychodzących. 2. Właściwe rynki geograficzne

(11) Analiza wskaźnika częstotliwości zmiany operatora wykazała, że połowa konsumentów, którzy zmienili operatora, przeszła do tele.ring, co więcej, ponad połowa klientów, którzy zrezygnowali z usług T-Mobile i Mobilkom, przeszła do tele.ring. Analiza ta potwierdza, że tele.ring wywarł znaczną presję konkurencyjną na obydwu dużych operatorów.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 88 POZ 44 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L88 - 58 z 200729.3.2007

  Wspólny wykaz uzbrojenia Unii Europejskiej (przyjęty przez Radę w dniu 19 marca 2007 r.) (sprzęt objęty kodeksem postępowania Unii Europejskiej przy wywozie uzbrojenia) (uaktualnia i zastępuje Wspólny wykaz uzbrojenia Unii Europejskiej przyjęty przez Radę w dniu 27 lutego 2006 r.)

 • Dz. U. L88 - 56 z 200729.3.2007

  Zalecenie Komisji z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie monitorowania obecności furanu w żywności (1)

 • Dz. U. L88 - 51 z 200729.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 27 marca 2007 r. określająca mechanizm przydziału kontyngentów producentom i importerom wodorochlorofluorowęglowodorów na lata 2003–2009 na podstawie rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 819_2)

 • Dz. U. L88 - 47 z 200729.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 14 listopada 2006 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz z funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa nr COMP/M.4180 – Gaz de France/Suez) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5419)

 • Dz. U. L88 - 43 z 200729.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 336/2007 z dnia 28 marca 2007 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003 ustanawiającego opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych w odniesieniu do referencyjnej zawartości tłuszczu dla Rumunii

 • Dz. U. L88 - 40 z 200729.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 335/2007 z dnia 28 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1702/2003 w odniesieniu do przepisów wykonawczych dla certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i wyposażenia w zakresie ochrony środowiska (1)

 • Dz. U. L88 - 39 z 200729.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 334/2007 z dnia 28 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (1)

 • Dz. U. L88 - 29 z 200729.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 333/2007 z dnia 28 marca 2007 r. ustanawiające metody pobierania próbek i metody analiz do celów urzędowej kontroli poziomów ołowiu, kadmu, rtęci, cyny nieorganicznej, 3-MCPD i benzo[a]pirenu w środkach spożywczych (1)

 • Dz. U. L88 - 16 z 200729.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 332/2007 z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie uzgodnień technicznych dotyczących przekazywania statystyk transportu kolejowego (1)

 • Dz. U. L88 - 14 z 200729.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 331/2007 z dnia 28 marca 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L88 - 12 z 200729.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 330/2007 z dnia 28 marca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L88 - 1 z 200729.3.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 z dnia 27 marca 2007 r. dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.