Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 88 POZ 51

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 27 marca 2007 r. określająca mechanizm przydziału kontyngentów producentom i importerom wodorochlorofluorowęglowodorów na lata 2003–2009 na podstawie rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 819_2)

Data ogłoszenia:2007-03-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 88 POZ 51

Strona 1 z 3
29.3.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 88/51

DECYZJA KOMISJI z dnia 27 marca 2007 r. określająca mechanizm przydziału kontyngentów producentom i importerom wodorochlorofluorowęglowodorów na lata 2003–2009 na podstawie rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 819_2)

(Jedynie teksty w językach niderlandzkim, angielskim, estońskim, fińskim, francuskim, węgierskim, niemieckim, greckim, włoskim, litewskim, polskim, słoweńskim, hiszpańskim i szwedzkim są autentyczne)

(2007/195/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (1), w szczególności jego art. 4 ust. 3 pkt ii),

(5)

wcześniejszym udziale rynkowym w stosowaniu HCFC do produkcji pianek, należy dla okresu po tym terminie ustanowić nowy mechanizm przyznawania kontyngentów na stosowanie HCFC przy wytwarzaniu produktów innych niż pianki. W latach 2004–2009 za najbardziej odpowiedni uznano system przydziału oparty jedynie na średnim, wcześniejszym udziale rynkowym HCFC wykorzystywanych do produkcji wyrobów innych niż pianki.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wspólnotowe środki, w szczególności zawarte w rozporządzeniu Rady (WE) nr 3039/94 z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (2), które zostało zastąpione rozporządzeniem (WE) nr 2037/2000, doprowadziły na przestrzeni kilku lat do redukcji ogólnego zużycia wodorochlorofluorowęglowodorów (HCFC).

Choć właściwe jest ograniczenie kontyngentów dostępnych dla każdego importera do jego odpowiedniego procentowego udziału rynkowego w 1999 r. i dla każdego importera w państwach członkowskich, które przystąpiły do UE w dniu 1 maja 2004 r., do średniej jego udziału rynkowego w okresie 2002–2003, należy również ustanowić przepisy dotyczące przyznawania licencjonowaym importerom HCFC wszelkich kontyngentów importowych, o które się nie ubiegano i które nie zostały przyznane w danym roku.

(6)

(2)

W kontekście tej redukcji kontyngenty dla indywidualnych producentów i importerów zostały ustalone w oparciu o wcześniejsze udziały rynkowe i obliczone przez odniesienie do posiadanego przez te substancje potencjału zubożania ozonu.

(3)

Począwszy od 1997 r., rynek tych substancji pod względem różnorodnych zastosowań jest stabilny. Niemal dwie trzecie HCFC zużywano do produkcji pianki do czasu, gdy stosowanie HCFC do tego celu zostało zakazane w dniu 1 stycznia 2003 r.

(7)

Decyzja Komisji 2005/103/WE (3) określająca mechanizm przyznawania producentom i importerom kontyngentów na wodorochlorofluorowęglowodory na lata 2003–2009 na mocy rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 powinna zostać zmieniona w celu uwzględnienia zmienionej daty bazowej dla producentów i importerów w państwach członkowskich, które przystąpiły do UE dnia 1 maja 2004 r. oraz zwiększonych kontyngentów na wodorochlorofluorowęglowodory (grupa VIII) w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 2037/2000, zmienionego Aktem Przystąpienia z 2005 r., oraz wcześniejszego udziału rynkowego przedsiębiorstw w państwach członkowskich, które przystąpiły do UE dnia 1 stycznia 2007 r.

Dla celów jasności i przejrzystości prawa decyzja 2005/103/WE powinna zatem zostać zmieniona.

(4)

Aby użytkownicy HCFC, wytwarzający produkty inne niż pianki, od dnia 1 stycznia 2003 r. nie ponosili szkody, co nastąpiłoby w przypadku oparcia systemu podziału na

(8)

(1)

Dz.U. L 244 z 29.9.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 1). (2) Dz.U. L 333 z 22.12.1994, str. 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 88 POZ 51 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L88 - 58 z 200729.3.2007

  Wspólny wykaz uzbrojenia Unii Europejskiej (przyjęty przez Radę w dniu 19 marca 2007 r.) (sprzęt objęty kodeksem postępowania Unii Europejskiej przy wywozie uzbrojenia) (uaktualnia i zastępuje Wspólny wykaz uzbrojenia Unii Europejskiej przyjęty przez Radę w dniu 27 lutego 2006 r.)

 • Dz. U. L88 - 56 z 200729.3.2007

  Zalecenie Komisji z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie monitorowania obecności furanu w żywności (1)

 • Dz. U. L88 - 47 z 200729.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 14 listopada 2006 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz z funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa nr COMP/M.4180 – Gaz de France/Suez) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5419)

 • Dz. U. L88 - 44 z 200729.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 26 kwietnia 2006 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem i zasadami funkcjonowania Porozumienia EOG (Sprawa nr COMP/M.3916 – T-Mobile Austria/tele.ring) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1695)

 • Dz. U. L88 - 43 z 200729.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 336/2007 z dnia 28 marca 2007 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003 ustanawiającego opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych w odniesieniu do referencyjnej zawartości tłuszczu dla Rumunii

 • Dz. U. L88 - 40 z 200729.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 335/2007 z dnia 28 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1702/2003 w odniesieniu do przepisów wykonawczych dla certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i wyposażenia w zakresie ochrony środowiska (1)

 • Dz. U. L88 - 39 z 200729.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 334/2007 z dnia 28 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (1)

 • Dz. U. L88 - 29 z 200729.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 333/2007 z dnia 28 marca 2007 r. ustanawiające metody pobierania próbek i metody analiz do celów urzędowej kontroli poziomów ołowiu, kadmu, rtęci, cyny nieorganicznej, 3-MCPD i benzo[a]pirenu w środkach spożywczych (1)

 • Dz. U. L88 - 16 z 200729.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 332/2007 z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie uzgodnień technicznych dotyczących przekazywania statystyk transportu kolejowego (1)

 • Dz. U. L88 - 14 z 200729.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 331/2007 z dnia 28 marca 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L88 - 12 z 200729.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 330/2007 z dnia 28 marca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L88 - 1 z 200729.3.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 z dnia 27 marca 2007 r. dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.