Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 88 POZ 56

Tytuł:

Zalecenie Komisji z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie monitorowania obecności furanu w żywności (1)

Data ogłoszenia:2007-03-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 88 POZ 56

Strona 1 z 2
L 88/56

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.3.2007

ZALECENIA

ZALECENIE KOMISJI z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie monitorowania obecności furanu w żywności

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/196/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

szczególnie skupić się na gromadzeniu danych w latach 2007 i 2008. Po tym okresie dane te powinny być gromadzone rutynowo.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 211 tiret drugie,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W maju 2004 r. amerykański Urząd ds. Żywności i Leków (FDA) opublikował wyniki badania dotyczącego obecności furanu w produktach przetworzonych termicznie. Obecność furanu wykryto w wielu produktach spożywczych (np. w produktach w puszkach i w słoikach, żywności dla niemowląt, kawie, zupach, sosach itp.).

Należy zgromadzić dane dotyczące środków spożywczych w postaci dostępnej w handlu, bez uwzględniania jakiegokolwiek dalszego przygotowania (np. kawa mielona, soki, produkty w słoikach lub w puszkach niepodgrzewane przed spożyciem) oraz żywności dostępnej w handlu, badanej w postaci gotowej do spożycia, po uprzednim przygotowaniu w laboratorium (np. parzona kawa, produkty w puszkach i słoikach podgrzane przed spożyciem). W drugim przypadku przygotowanie produktu powinno odbywać się zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi na opakowaniu, jeśli zostały podane. Żywność przygotowywana w domu na bazie świeżych składników (np. zupa jarzynowa ze świeżych warzyw, domowy bulion jagnięcy z warzywami (Irish stew)) nie powinna być objęta niniejszym programem monitorowania, ponieważ wpływ przygotowywania żywności w domu na poziom furanu może być lepiej zbadany w projekcie badawczym.

(2)

W dniu 7 grudnia 2004 r. panel naukowy ds. zanieczyszczeń w łańcuchu żywnościowym przy Europejskim Urzędzie ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) uznał te wyniki za kwestię, którą należy pilnie rozwiązać, i sporządził sprawozdanie dotyczące obecności furanu w żywności.

(6)

(3)

W swym sprawozdaniu EFSA uznała, że na podstawie dostępnych danych istnieje stosunkowo niewielka różnica pomiędzy możliwym narażeniem ludzi a podawanymi zwierzętom doświadczalnym dawkami, które miały działanie rakotwórcze; stwierdzono również, że przeprowadzenie wiarygodnej oceny ryzyka wymaga dodatkowych danych na temat toksyczności i narażenia na furan.

W celu zapewnienia reprezentatywności pobranych próbek dla danej partii, należy przestrzegać procedury pobierania próbek przedstawionej w części B załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 333/2007 ustanawiającego metody pobierania próbek i metody analiz do celów urzędowej kontroli poziomów ołowiu, kadmu, rtęci, cyny nieorganicznej, 3-MCPD i benzo[a]pirenu w środkach spożywczych (1). Badania próbek należy przeprowadzić zgodnie z pkt 1 i 2 załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (2).

(4)

Należy uzyskać wiarygodne dane z całej Wspólnoty Europejskiej dotyczące poziomu furanu w żywności poddanej obróbce termicznej w celu umożliwienia EFSA przeprowadzenia rzetelnej oceny ryzyka. Należy

(1) Patrz: str. 29 niniejszego Dziennika Urzędowego. (2) Dz.U. L 191 z 28.5.2004, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 1).

29.3.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 88/57

(7)

Wyniki badań oraz inne szczegółowe informacje potrzebne do oceny wyników powinny być regularnie przesyłane EFSA. EFSA powinna stworzyć szablon sporządzania sprawozdań. Zestawienia danych w bazie danych dokona EFSA,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 88 POZ 56 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L88 - 58 z 200729.3.2007

  Wspólny wykaz uzbrojenia Unii Europejskiej (przyjęty przez Radę w dniu 19 marca 2007 r.) (sprzęt objęty kodeksem postępowania Unii Europejskiej przy wywozie uzbrojenia) (uaktualnia i zastępuje Wspólny wykaz uzbrojenia Unii Europejskiej przyjęty przez Radę w dniu 27 lutego 2006 r.)

 • Dz. U. L88 - 51 z 200729.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 27 marca 2007 r. określająca mechanizm przydziału kontyngentów producentom i importerom wodorochlorofluorowęglowodorów na lata 2003–2009 na podstawie rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 819_2)

 • Dz. U. L88 - 47 z 200729.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 14 listopada 2006 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz z funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa nr COMP/M.4180 – Gaz de France/Suez) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5419)

 • Dz. U. L88 - 44 z 200729.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 26 kwietnia 2006 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem i zasadami funkcjonowania Porozumienia EOG (Sprawa nr COMP/M.3916 – T-Mobile Austria/tele.ring) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1695)

 • Dz. U. L88 - 43 z 200729.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 336/2007 z dnia 28 marca 2007 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003 ustanawiającego opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych w odniesieniu do referencyjnej zawartości tłuszczu dla Rumunii

 • Dz. U. L88 - 40 z 200729.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 335/2007 z dnia 28 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1702/2003 w odniesieniu do przepisów wykonawczych dla certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i wyposażenia w zakresie ochrony środowiska (1)

 • Dz. U. L88 - 39 z 200729.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 334/2007 z dnia 28 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (1)

 • Dz. U. L88 - 29 z 200729.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 333/2007 z dnia 28 marca 2007 r. ustanawiające metody pobierania próbek i metody analiz do celów urzędowej kontroli poziomów ołowiu, kadmu, rtęci, cyny nieorganicznej, 3-MCPD i benzo[a]pirenu w środkach spożywczych (1)

 • Dz. U. L88 - 16 z 200729.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 332/2007 z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie uzgodnień technicznych dotyczących przekazywania statystyk transportu kolejowego (1)

 • Dz. U. L88 - 14 z 200729.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 331/2007 z dnia 28 marca 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L88 - 12 z 200729.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 330/2007 z dnia 28 marca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L88 - 1 z 200729.3.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 z dnia 27 marca 2007 r. dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.