Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 91 POZ 14

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 367/2007 z dnia 30 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2131/93 ustanawiające procedury i warunki sprzedaży zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych

Data ogłoszenia:2007-03-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 91 POZ 14

Strona 1 z 2
L 91/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.3.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 367/2007 z dnia 30 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2131/93 ustanawiające procedury i warunki sprzedaży zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 6 i art. 24 akapit drugi, a także mając na uwadze, co następuje: Artykuł 1 ust. 2 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2131/93 (2) definiuje pojęcie przetargu oraz związane z nim warunki udzielania zamówień. W celu uniknięcia wszelkich niejasności przy udzielaniu zamówień należy określić szczegółowo warunki temu towarzyszące. Artykuł 2 ust. 1 akapit trzeci oraz art. 7 ust. 1 akapit trzeci rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2131/93 stanowią, że między datą opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej decyzji o otwarciu przetargu na sprzedaż na rynku wewnętrznym Wspólnoty lub na wywóz a ostatnim dniem pierwszego terminu składania ofert przetargowych musi upłynąć okres co najmniej ośmiu dni. Artykuł 12 ust. 1 wspomnianego rozporządzenia przewiduje, że taki sam okres musi upłynąć pomiędzy datą opublikowania ogłoszenia o przetargu a ostatnim dniem pierwszego terminu składania ofert. Uwzględniając postęp w przekazywaniu i udostępnianiu informacji drogą elektroniczną, przedmiotowe okresy wydają się obecnie za długie; należy zatem je skrócić. Artykuł 3 rozporządzenia (EWG) nr 2131/93 określa minimalne wymagania dotyczące publikowania ogłoszeń o przetargu oraz ustanawia pewne ogólne zasady stosowane do przetargów stałych, bez względu na przeznaczenie produktów. W trosce o zachowanie jasności należy włączyć przedmiotowe zasady do tytułu III wspomnianego rozporządzenia ustanawiającego przepisy ogólne i końcowe. Artykuł 10 rozporządzenia (EWG) nr 2131/93 określa, jakie informacje należy przesyłać Komisji przy składaniu ofert przetargowych, oraz warunki przyjęcia ofert, w szczególności w odniesieniu do cen. W trosce o skuteczność zarządzania należy przewidzieć, aby partia,

(5)

do której odnosi się oferta, była zidentyfikowana, i określić okoliczności, w których ustanowienie minimalnej ceny sprzedaży nie zakłóci innych operacji wywozowych. Artykuł 12 rozporządzenia (EWG) nr 2131/93 określa ogólne przepisy dotyczące ogłoszenia o przetargu. W trosce o zachowanie jasności należy włączyć do niego uchylone przepisy art. 3. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (EWG) nr 2131/93. Rozporządzenie (EWG) nr 2131/93 zawiera zapisy we wszystkich językach Wspólnoty. Zgodnie z rozporządzeniem Rady nr 1 z dnia 6 października 1958 r. w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (3), zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 920/2005 (4), język irlandzki jest jednym z urzędowych języków Wspólnoty od dnia 1 stycznia 2007 r. Przedmiotowe zapisy powinny zatem zawierać zapis w języku irlandzkim. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

(6)

(1)

(7)

(2)

(8)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (EWG) nr 2131/93 wprowadza się następujące zmiany: 1) artykuł 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Dla celów niniejszego rozporządzenia »przetarg« oznacza konkurencję między zainteresowanymi stronami w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert, przy czym umowę na każdą partię zawiera się z oferentem, którego oferta jest najkorzystniejsza z ofert zgodnych z przepisami niniejszego rozporządzenia, a jej cena jest co najmniej równa minimalnej cenie sprzedaży ustalonej przez Komisję zgodnie z art. 10 ust. 2.”; 2) w art. 2, ust. 1 akapit trzeci otrzymuje brzmienie: „Między datą tego ogłoszenia a ostatnim dniem pierwszego terminu składania ofert musi upłynąć okres co najmniej sześciu dni.”;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 91 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L91 - 53 z 200731.3.2007

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2006/635/Euratom z dnia 4 kwietnia 2006 r. w sprawie zawarcia w drodze podpisania umowy między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej (Euratom) oraz Radą Ministrów Ukrainy dotyczącej współpracy w zakresie pokojowego wykorzystania energii jądrowej (  Dz.U. L 261 z 22.9.2006)

 • Dz. U. L91 - 52 z 200731.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 29 marca 2007 r. dotycząca rozpoczęcia działalności przez Regionalny Komitet Doradczy ds. Floty Pełnomorskiej/Floty Dalekomorskiej w ramach wspólnej polityki rybackiej

 • Dz. U. L91 - 48 z 200731.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 marca 2007 r. określająca wspólny format pierwszego sprawozdania państw członkowskich z wdrożenia dyrektywy 2004/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczeń emisji lotnych związków organicznych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1236) (1)

 • Dz. U. L91 - 37 z 200731.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 26 września 2006 r. w sprawie pomocy państwa nr C 42/2005 (ex N 66/2005, ex N 195/2005), udzielonej przez Republikę Słowacką spółce Konas, s. r. o. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4205) (1)

 • Dz. U. L91 - 17 z 200731.3.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/19/WE z dnia 30 marca 2007 r. zmieniająca dyrektywę 2002/72/WE w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi oraz dyrektywę Rady 85/572/EWG ustanawiającą wykaz płynów modelowych do zastosowania w badaniach migracji składników materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi (1)

 • Dz. U. L91 - 16 z 200731.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 368/2007 z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (jabłka)

 • Dz. U. L91 - 12 z 200731.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 366/2007 z dnia 30 marca 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L91 - 11 z 200731.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 365/2007 z dnia 30 marca 2007 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 60. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L91 - 10 z 200731.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 364/2007 z dnia 30 marca 2007 r. ustalające maksymalna kwotę pomocy do masła skoncentrowanego w ramach 28. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L91 - 8 z 200731.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 363/2007 z dnia 30 marca 2007 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach 28. odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L91 - 6 z 200731.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 362/2007 z dnia 30 marca 2007 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 28. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L91 - 3 z 200731.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 361/2007 z dnia 30 marca 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 kwietnia 2007 r.

 • Dz. U. L91 - 1 z 200731.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 360/2007 z dnia 30 marca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.