Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 91 POZ 17

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2007/19/WE z dnia 30 marca 2007 r. zmieniająca dyrektywę 2002/72/WE w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi oraz dyrektywę Rady 85/572/EWG ustanawiającą wykaz płynów modelowych do zastosowania w badaniach migracji składników materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi (1)

Data ogłoszenia:2007-03-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 91 POZ 17

Strona 1 z 13
31.3.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 91/17

DYREKTYWY

DYREKTYWA KOMISJI 2007/19/WE z dnia 30 marca 2007 r. zmieniająca dyrektywę 2002/72/WE w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi oraz dyrektywę Rady 85/572/EWG ustanawiającą wykaz płynów modelowych do zastosowania w badaniach migracji składników materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (1), w szczególności jego art. 5 ust. 2,

po zasięgnięciu opinii Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”),

a także mając na uwadze, co następuje:

w ilościach mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka lub mogących wywołać nieakceptowalne zmiany składu żywności. Należy zatem uściślić, że nawet jeśli uszczelki stanowią część zakrywki wykonanej np. z metalu, są one przedmiotem dyrektywy 2002/72/WE. Jednocześnie należy określić szczegółowe zasady odnośnie do stosowania substancji dodatkowych przeznaczonych do produkcji takich uszczelek. Należy uwzględnić czas potrzebny producentom zakrywek na dostosowanie się do przepisów dyrektywy 2002/72/WE. W szczególności zaś, uwzględniając czas potrzebny na przygotowanie wniosku o ocenę danej substancji dodatkowej stosowanej w produkcji uszczelek do zakrywek, nie jest jeszcze możliwe określenie harmonogramu ich oceny. Dlatego też w początkowym stadium lista pozytywna dozwolonych substancji dodatkowych, która zostanie przyjęta w przyszłości dla materiałów oraz wyrobów z tworzyw sztucznych, nie powinna mieć zastosowania do produkcji uszczelek do zakrywek, wobec czego stosowanie innych substancji dodatkowych będzie możliwe i będzie regulowane przepisami krajowymi. Sytuacja taka powinna zostać poddana ponownej ocenie na późniejszym etapie.

(4)

(1)

Dyrektywa Komisji 2002/72/WE (2) to dyrektywa szczegółowa w rozumieniu rozporządzenia ramowego (WE) nr 1935/2004, harmonizująca przepisy dotyczące materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

W oparciu o nowe informacje dotyczące oceny ryzyka związanego z substancjami ocenianymi przez Urząd oraz w związku z potrzebą dostosowania do postępu technicznego istniejących zasad obliczania migracji dyrektywa 2002/72/WE winna zostać uaktualniona. Dla pełnej jasności należy wprowadzić definicje stosowanych terminów technicznych. Przepisy dotyczące migracji globalnej i migracji specyficznej winny być oparte na tej samej zasadzie i dlatego powinny zostać ujednolicone. Należy wprowadzić szczególne przepisy zwiększające ochronę niemowląt, gdyż niemowlęta spożywają większą ilość pokarmu w stosunku do masy ciała niż dorośli. Weryfikację zgodności z limitami migracji specyficznej (SLM) w płynie modelowym D dla substancji dodatkowych umieszczonych w wykazie w załączniku III sekcja B do dyrektywy 2002/72/WE należy przeprowadzić równocześnie z zastosowaniem innych przepisów dotyczących obliczania migracji wprowadzonych na mocy niniejszej dyrektywy, celem lepszego oszacowania faktycznego narażenia konsumenta na działanie tych substancji dodatkowych. Dlatego też termin przeprowadzenia wymienionej wyżej weryfikacji zgodności winien zostać wydłużony.

(2)

Dyrektywa 2002/72/WE ustanawia wykaz substancji dozwolonych do produkcji tych materiałów i wyrobów, w szczególności substancji dodatkowych i monomerów, ograniczenia ich użycia, zasady znakowania oraz informacje, które należy przekazywać konsumentom lub przedsiębiorcom działającym na rynku spożywczym dotyczące właściwego wykorzystywania tych materiałów i wyrobów.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 91 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L91 - 53 z 200731.3.2007

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2006/635/Euratom z dnia 4 kwietnia 2006 r. w sprawie zawarcia w drodze podpisania umowy między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej (Euratom) oraz Radą Ministrów Ukrainy dotyczącej współpracy w zakresie pokojowego wykorzystania energii jądrowej (  Dz.U. L 261 z 22.9.2006)

 • Dz. U. L91 - 52 z 200731.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 29 marca 2007 r. dotycząca rozpoczęcia działalności przez Regionalny Komitet Doradczy ds. Floty Pełnomorskiej/Floty Dalekomorskiej w ramach wspólnej polityki rybackiej

 • Dz. U. L91 - 48 z 200731.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 marca 2007 r. określająca wspólny format pierwszego sprawozdania państw członkowskich z wdrożenia dyrektywy 2004/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczeń emisji lotnych związków organicznych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1236) (1)

 • Dz. U. L91 - 37 z 200731.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 26 września 2006 r. w sprawie pomocy państwa nr C 42/2005 (ex N 66/2005, ex N 195/2005), udzielonej przez Republikę Słowacką spółce Konas, s. r. o. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4205) (1)

 • Dz. U. L91 - 16 z 200731.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 368/2007 z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (jabłka)

 • Dz. U. L91 - 14 z 200731.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 367/2007 z dnia 30 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2131/93 ustanawiające procedury i warunki sprzedaży zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych

 • Dz. U. L91 - 12 z 200731.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 366/2007 z dnia 30 marca 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L91 - 11 z 200731.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 365/2007 z dnia 30 marca 2007 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 60. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L91 - 10 z 200731.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 364/2007 z dnia 30 marca 2007 r. ustalające maksymalna kwotę pomocy do masła skoncentrowanego w ramach 28. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L91 - 8 z 200731.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 363/2007 z dnia 30 marca 2007 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach 28. odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L91 - 6 z 200731.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 362/2007 z dnia 30 marca 2007 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 28. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L91 - 3 z 200731.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 361/2007 z dnia 30 marca 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 kwietnia 2007 r.

 • Dz. U. L91 - 1 z 200731.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 360/2007 z dnia 30 marca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.