Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 91 POZ 37

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 26 września 2006 r. w sprawie pomocy państwa nr C 42/2005 (ex N 66/2005, ex N 195/2005), udzielonej przez Republikę Słowacką spółce Konas, s. r. o. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4205) (1)

Data ogłoszenia:2007-03-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 91 POZ 37

Strona 1 z 12
31.3.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 91/37

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 26 września 2006 r. w sprawie pomocy państwa nr C 42/2005 (ex N 66/2005, ex N 195/2005), udzielonej przez Republikę Słowacką spółce Konas, s. r. o. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4205)

(Jedynie tekst w języku słowackim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/204/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

art. 88 ust. 3 Traktatu WE. Dlatego też sklasyfikowano ją jako pomoc przyznaną bezprawnie i nadano jej nowy numer: NN 66/2005.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności art. 88 ust. 2 akapit pierwszy,

(3)

po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z przepisami wymienionymi powyżej (1) i opierając się na tych uwagach,

Pismem z dnia 9 listopada 2005 r. Komisja poinformowała Republikę Słowacką, że w sprawie wymienionej pomocy postanowiła wszcząć postępowanie, zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE.

a także mając na uwadze, co następuje:

(4)

I. PROCEDURA (1)

Decyzja Komisji w sprawie wszczęcia postępowania, zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE, została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2). Komisja wezwała zainteresowane strony do przedstawienia uwag dotyczących tej sprawy.

Pismem z dnia 11 kwietnia 2005 r. zarejestrowanym dnia 19 kwietnia 2005 r. Republika Słowacka poinformowała Komisję o zamiarze udzielenia pomocy restrukturyzacyjnej spółce Konas, s. r. o. Dodatkowe informacje zostały przekazane przez Republikę Słowacką w piśmie z dnia 30 czerwca 2005 r., zarejestrowanym dnia 12 lipca 2005 r., i w piśmie z dnia 5 września 2005 r., zarejestrowanym dnia 8 września 2005 r., w odpowiedzi na pisma Komisji z dnia 31 maja 2005 r. i 28 lipca 2005 r.

(5)

(2)

Podczas wymiany korespondencji stwierdzono, że omawiana pomoc została udzielona z naruszeniem

Słowackie władze przedstawiły swoje uwagi w piśmie z dnia 13 grudnia 2005 r., zarejestrowanym dnia 20 grudnia 2005 r. Republika Słowacka przedłożyła też informacje uzupełniające w piśmie z dnia 3 stycznia 2006 r., zarejestrowanym dnia 10 stycznia 2006 r. Komisja otrzymała uwagi jednej z zainteresowanych stron (beneficjenta) przedstawione pismem z dnia 30 listopada 2005 r., zarejestrowanym dnia 6 grudnia 2005 r. Zostały one przekazane Republice Słowackiej, która miała możliwość odpowiedzi, a jej uwagi zostały przyjęte w piśmie z dnia 9 marca 2006 r., zarejestrowanym dnia 15 marca 2006 r.

(1) Dz.U. C 323 z 20.12.2005, str. 25.

(2) Patrz: przypis 1.

L 91/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.3.2007

II. SZCZEGÓŁOWY OPIS POMOCY

1. Przedsiębiorstwo

(6)

umorzenie pozostałych roszczeń. Układ ten musi zatwierdzić właściwy sąd upadłościowy.

Beneficjentem pomocy finansowej jest spółka Konas, s. r. o. (dalej „Konas”) produkująca maszyny i narzędzia, prowadząca działalność w następujących czterech dziedzinach: produkcja narzędzi kształtujących i tłocznych, maszyn jednofunkcyjnych, kabin zacieniających, oraz innych wyrobów maszynowych. Spółka znajduje się w regionie uprawnionym do uzyskania pomocy regionalnej zgodnie z art. 87 ust. 3 lit. a) Traktatu WE.

(12)

Wierzyciele, których roszczenia zostały zabezpieczone, na przykład zastawem, występują jako odrębni wierzyciele. W celu przyjęcia wniosku o zawarcie układu wymagane jest, aby „za” głosowali wszyscy odrębni wierzyciele, natomiast w przypadku pozostałych wierzycieli do przegłosowania wniosku wystarcza większość kwalifikowana. Odrębni wierzyciele głosują osobno i mają prawo weta.

(7)

Zgodnie z informacjami udzielonymi przez słowackie władze we wszystkich tych dziedzinach istnieje kilku konkurentów zarówno na rynku krajowym, jak i wspólnotowym. Spółka widzi możliwości wywozu narzędzi kształtujących.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 91 POZ 37 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L91 - 53 z 200731.3.2007

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2006/635/Euratom z dnia 4 kwietnia 2006 r. w sprawie zawarcia w drodze podpisania umowy między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej (Euratom) oraz Radą Ministrów Ukrainy dotyczącej współpracy w zakresie pokojowego wykorzystania energii jądrowej (  Dz.U. L 261 z 22.9.2006)

 • Dz. U. L91 - 52 z 200731.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 29 marca 2007 r. dotycząca rozpoczęcia działalności przez Regionalny Komitet Doradczy ds. Floty Pełnomorskiej/Floty Dalekomorskiej w ramach wspólnej polityki rybackiej

 • Dz. U. L91 - 48 z 200731.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 marca 2007 r. określająca wspólny format pierwszego sprawozdania państw członkowskich z wdrożenia dyrektywy 2004/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczeń emisji lotnych związków organicznych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1236) (1)

 • Dz. U. L91 - 17 z 200731.3.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/19/WE z dnia 30 marca 2007 r. zmieniająca dyrektywę 2002/72/WE w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi oraz dyrektywę Rady 85/572/EWG ustanawiającą wykaz płynów modelowych do zastosowania w badaniach migracji składników materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi (1)

 • Dz. U. L91 - 16 z 200731.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 368/2007 z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (jabłka)

 • Dz. U. L91 - 14 z 200731.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 367/2007 z dnia 30 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2131/93 ustanawiające procedury i warunki sprzedaży zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych

 • Dz. U. L91 - 12 z 200731.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 366/2007 z dnia 30 marca 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L91 - 11 z 200731.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 365/2007 z dnia 30 marca 2007 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 60. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L91 - 10 z 200731.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 364/2007 z dnia 30 marca 2007 r. ustalające maksymalna kwotę pomocy do masła skoncentrowanego w ramach 28. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L91 - 8 z 200731.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 363/2007 z dnia 30 marca 2007 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach 28. odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L91 - 6 z 200731.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 362/2007 z dnia 30 marca 2007 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 28. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L91 - 3 z 200731.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 361/2007 z dnia 30 marca 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 kwietnia 2007 r.

 • Dz. U. L91 - 1 z 200731.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 360/2007 z dnia 30 marca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.