Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 91 POZ 48

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 marca 2007 r. określająca wspólny format pierwszego sprawozdania państw członkowskich z wdrożenia dyrektywy 2004/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczeń emisji lotnych związków organicznych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1236) (1)

Data ogłoszenia:2007-03-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 91 POZ 48

Strona 1 z 3
L 91/48

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.3.2007

DECYZJA KOMISJI z dnia 22 marca 2007 r. określająca wspólny format pierwszego sprawozdania państw członkowskich z wdrożenia dyrektywy 2004/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczeń emisji lotnych związków organicznych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1236)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/205/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę 2004/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie ograniczeń emisji lotnych związków organicznych w wyniku stosowania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz produktach do odnawiania pojazdów, a także zmieniająca dyrektywę 1999/13/WE (1), w szczególności jej art. 7, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

W związku z tym należy ustalić wspólny format pierwszego sprawozdania obejmującego okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 r. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu, o którym mowa w art. 12 ust. 2 dyrektywy 2004/42/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Przy sporządzaniu sprawozdania, które należy przekazać Komisji zgodnie z art. 7 dyrektywy 2004/42/WE, obejmującego okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 r., państwa członkowskie stosują format określony w załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Dyrektywa 2004/42/WE wymaga od państw członkowskich wprowadzenia programów monitorowania, służących kontroli przestrzegania przepisów dyrektywy, a także składania sprawozdań na temat wyników monitorowania oraz kategorii i ilości produktów, na sprzedaż i zakup których udziela się licencji na podstawie art. 3 ust. 3 tej dyrektywy, zgodnie ze wspólnym formatem przygotowanym przez Komisję. Zgodnie z art. 7 dyrektywy 2004/42/WE w powiązaniu z załącznikiem I do niej państwa członkowskie przygotowują pierwsze sprawozdanie z wdrożenia dyrektywy i przekazują je Komisji najpóźniej do dnia 30 czerwca 2008 r.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 marca 2007 r.

(2)

W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 143 z 30.4.2004, str. 87.

31.3.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 91/49

ZAŁĄCZNIK WSPÓLNY FORMAT PIERWSZEGO SPRAWOZDANIA Z WDROŻENIA DYREKTYWY 2004/42/WE W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA DO DNIA 31 GRUDNIA 2007 R. 1. Informacje ogólne i ustalenia administracyjne

1.1. Organ odpowiedzialny za sprawozdanie:

Nazwa Adres Osoba kontaktowa E-mail Telefon

1.2. Prosimy wskazać organ lub organy wyznaczone w ramach wdrażania dyrektywy 2004/42/WE zgodnie z jej art. 5, które są odpowiedzialne za: 1) wprowadzenie i koordynację programu monitorowania oraz zarządzanie nim (na szczeblu krajowym); 2) przeprowadzanie inspekcji i kontroli w terenie (na szczeblu regionalnym i/lub lokalnym); 3) egzekwowanie wymogów dyrektywy w przypadkach naruszenia jej przepisów. 2. Program monitorowania (art. 6 dyrektywy 2004/42/WE)

2.1. Jeśli dostępna jest pisemna wersja krajowego programu monitorowania, prosimy w załączniku do niniejszego sprawozdania przedstawić jej kopię. 2.2. Prosimy o krótki opis programu monitorowania wprowadzonego w celu kontroli przestrzegania przepisów dyrektywy 2004/42/WE, ze szczególnym uwzględnieniem następujących elementów: 1) limity zawartości LZO ustalone w załączniku II do dyrektywy; 2) wymogi dotyczące etykietowania określone w art. 4 dyrektywy. 2.3. Prosimy podać, czy przeprowadzane są inspekcje następujących podmiotów: 1) producenci produktów objętych dyrektywą 2004/42/WE; 2) importerzy produktów objętych dyrektywą 2004/42/WE; 3) sprzedawcy hurtowi i detaliczni oraz profesjonalni użytkownicy końcowi produktów objętych regulacjami lub inne podmioty, np. zakłady odnawiania pojazdów, które nie są już objęte dyrektywą Rady 1999/13/WE (1). Jeśli inspekcje tych podmiotów są przeprowadzane, prosimy zwięźle opisać: 1) rodzaj przeprowadzanych inspekcji (wizyty na miejscu, pobieranie próbek i analizy produktów, sprawdzanie zapasów i danych nt. sprzedaży, kontrole etykiet, inne);

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 91 POZ 48 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L91 - 53 z 200731.3.2007

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2006/635/Euratom z dnia 4 kwietnia 2006 r. w sprawie zawarcia w drodze podpisania umowy między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej (Euratom) oraz Radą Ministrów Ukrainy dotyczącej współpracy w zakresie pokojowego wykorzystania energii jądrowej (  Dz.U. L 261 z 22.9.2006)

 • Dz. U. L91 - 52 z 200731.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 29 marca 2007 r. dotycząca rozpoczęcia działalności przez Regionalny Komitet Doradczy ds. Floty Pełnomorskiej/Floty Dalekomorskiej w ramach wspólnej polityki rybackiej

 • Dz. U. L91 - 37 z 200731.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 26 września 2006 r. w sprawie pomocy państwa nr C 42/2005 (ex N 66/2005, ex N 195/2005), udzielonej przez Republikę Słowacką spółce Konas, s. r. o. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4205) (1)

 • Dz. U. L91 - 17 z 200731.3.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/19/WE z dnia 30 marca 2007 r. zmieniająca dyrektywę 2002/72/WE w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi oraz dyrektywę Rady 85/572/EWG ustanawiającą wykaz płynów modelowych do zastosowania w badaniach migracji składników materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi (1)

 • Dz. U. L91 - 16 z 200731.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 368/2007 z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (jabłka)

 • Dz. U. L91 - 14 z 200731.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 367/2007 z dnia 30 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2131/93 ustanawiające procedury i warunki sprzedaży zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych

 • Dz. U. L91 - 12 z 200731.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 366/2007 z dnia 30 marca 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L91 - 11 z 200731.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 365/2007 z dnia 30 marca 2007 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 60. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L91 - 10 z 200731.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 364/2007 z dnia 30 marca 2007 r. ustalające maksymalna kwotę pomocy do masła skoncentrowanego w ramach 28. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L91 - 8 z 200731.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 363/2007 z dnia 30 marca 2007 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach 28. odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L91 - 6 z 200731.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 362/2007 z dnia 30 marca 2007 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 28. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L91 - 3 z 200731.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 361/2007 z dnia 30 marca 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 kwietnia 2007 r.

 • Dz. U. L91 - 1 z 200731.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 360/2007 z dnia 30 marca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.