Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 94 POZ 3 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 375/2007 z dnia 30 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1702/2003 ustanawiające zasady wykonawcze dla certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i wyposażenia w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz dla certyfikacji organizacji projektujących i produkujących (1)

Data ogłoszenia:2007-04-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 94 POZ 3 - Strona 2

Strona 2 z 11

Zgodnie z art. 2 ust. 3 lit. c) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1702/2003 Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (dalej zwana „Agencją”) zobowiązana jest do dnia 28 marca 2007 r. ustalić zatwierdzone projekty, co jest niezbędne do wydania świadectw zdatności do lotu lub zezwoleń na lot dla statków powietrznych zarejestrowanych w państwach członkowskich, które nie spełniają wymagań art. 2 ust. 3 lit. a) rozporządzenia. Dla licznych wyrobów lotniczych Agencja nie była w stanie ustalić takiego projektu w wymaganym terminie, z powodu braku koniecznych zgłoszeń ze strony ich projektantów.

(6)

(2)

(7) (3)

Ponieważ świadectwa zdatności do lotu powinny być wydawane wyłącznie w przypadkach, gdy Agencja była w stanie zatwierdzić projekty po przeprowadzeniu oceny technicznej wyrobu, wprowadzono rozwiązanie w postaci ograniczonych świadectw zdatności do lotu,

(1) Dz.U. L 240 z 7.9.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1701/2003 (Dz.U. L 243 z 27.9.2003, str. 5). (2) Dz.U. L 243 z 27.9.2003, str. 6. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 706/2006 (Dz.U. L 122 z 9.5.2006, str. 16).

(3) UE 15: 28 września 2003 r.; UE 10: 1 maja 2004 r.; UE 2: 1 stycznia 2007 r.

L 94/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.4.2007

(8)

Planowany środek powinien mieć charakter tymczasowy w celu zmniejszenia ryzyka związanego z ograniczeniami wiedzy technicznej, którą posiada Agencja na temat projektów danych wyrobów. Konieczne jest także zachęcenie projektantów do współpracy z Agencją w ustalaniu niezbędnych zatwierdzonych projektów w celu pełnego włączenia ich statków powietrznych do systemu wspólnotowego. Ponadto stosowanie odrębnych przepisów w stosunku do statków powietrznych wykonujących te same operacje rodzi wątpliwości w kwestii nieuczciwej konkurencji na rynku wewnętrznym i nie może być utrzymywane w nieskończoność. Dlatego też okres obowiązywania środka powinien zostać ograniczony do 12 miesięcy, z możliwością jego przedłużenia o maksymalnie 18 miesięcy, pod warunkiem że proces certyfikacji zostanie uruchomiony, ale nie będzie mógł zostać zakończony w tym okresie. Postanowienia art. 2 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1702/2003 odnoszą się jedynie do statków powietrznych, którym wydano certyfikat typu. Jednak pewnej liczbie statków powietrznych, które kwalifikują się do zastosowania środka określonego w przedmiotowym artykule, nigdy nie wydano certyfikatu typu, ponieważ dokument ten nie był wymagany przez normy ICAO obowiązujące w czasie, gdy statki te były projektowane i certyfikowane. W związku z tym konieczne jest wprowadzenie wyjaśnień, które zapewnią możliwość dalszego wydawania takim statkom powietrznym świadectw zdatności do lotu. Należy zmienić rozporządzenie (WE) nr 1702/2003, aby uniknąć nieporozumień i niepewności prawnej w odniesieniu do części 21.A.173 lit. b) pkt 2 i części 21.A.184 załącznika do rozporządzenia, które odnoszą się do „konkretnych specyfikacji certyfikacyjnych” zamiast do „specyficznych wymagań zdatności do lotu”, o których mowa w art. 5 ust. 3 lit. b) i art. 15 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1592/2002. W ramach odstępstwa od przepisów w zakresie wydawania świadectw zdatności do lotu, art. 5 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1592/2002 określa zasady wydawania zezwolenia na lot. Zezwolenie takie wydaje się zazwyczaj, gdy świadectwo zdatności do lotu jest tymczasowo nieważne, na przykład z powodu usterki lub w sytuacji gdy świadectwo zdatności do lotu nie może zostać wydane, przykładowo ze względu na brak zgodności statku powietrznego z zasadniczymi wymaganiami w zakresie zdatności do lotu, lub w przypadku gdy zgodności takiej nie wykazano, a statek powietrzny mimo wszystko jest w stanie wykonać bezpieczny lot. Po zakończeniu okresu przejściowego dla zezwoleń na lot konieczne jest przyjęcie wspólnych wymagań i procedur administracyjnych w zakresie wydawania takich zezwoleń, które obejmować będą wszelkie niezbędne warunki mające na celu ograniczenie ryzyka odstępstw od zasadniczych wymagań, zapewniając w ten sposób uznawanie zezwoleń na lot przez wszystkie państwa członkowskie zgodnie z art. 8 rozporządzenia (WE) nr 1592/2002.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 94 POZ 3 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L94 - 71 z 20074.4.2007

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2007/19/WE z dnia 30 marca 2007 r. zmieniającej dyrektywę 2002/72/WE w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi oraz dyrektywę Rady 85/572/EWG ustanawiającą wykaz płynów modelowych do zastosowania w badaniach migracji składników materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi (  Dz.U. L 91 z 31.3.2007)

 • Dz. U. L94 - 70 z 20074.4.2007

  Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie doręczania dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych

 • Dz. U. L94 - 55 z 20074.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie zakończenia postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu pentaerytrytolu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej, Rosji, Turcji, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych Ameryki

 • Dz. U. L94 - 53 z 20074.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 2 kwietnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/31/WE ustanawiającą środki przejściowe dotyczące wysyłania niektórych produktów sektorów mięsnego i mleczarskiego objętych rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z Bułgarii do innych państw członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1443) (1)

 • Dz. U. L94 - 52 z 20074.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 2 kwietnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2003/248/WE w zakresie przedłużenia obowiązywania tymczasowych odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do roślin truskawki (Fragaria L.), przeznaczonych do sadzenia, innych niż nasiona, pochodzących z Argentyny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1428)

 • Dz. U. L94 - 39 z 20074.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie przyznania ilości substancji kontrolowanych dopuszczonych do niezbędnych zastosowań we Wspólnocie w 2007 r. zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1285) (1)

 • Dz. U. L94 - 28 z 20074.4.2007

  Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a rządem Malezji dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L94 - 26 z 20074.4.2007

  Decyzja Rady z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a rządem Malezji dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L94 - 23 z 20074.4.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/20/WE z dnia 3 kwietnia 2007 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia dichlofluanidu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L94 - 20 z 20074.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 377/2007 z dnia 29 marca 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L94 - 18 z 20074.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 376/2007 z dnia 30 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2042/2003 w sprawie nieprzerwanej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zezwoleń udzielanych instytucjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania (1)

 • Dz. U. L94 - 1 z 20074.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 374/2007 z dnia 3 kwietnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.