Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 94 POZ 3 - Strona 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 375/2007 z dnia 30 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1702/2003 ustanawiające zasady wykonawcze dla certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i wyposażenia w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz dla certyfikacji organizacji projektujących i produkujących (1)

Data ogłoszenia:2007-04-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 94 POZ 3 - Strona 5

Strona 5 z 11

proces certyfikacji według mających zastosowanie procedur JAA dotyczących uzupełniającego certyfikatu typu oraz w odniesieniu do poważnych zmian w wyrobach proponowanych przez osoby inne niż posiadacz certyfikatu typu wyrobu, w przypadku których państwo członkowskie w dniu 28 września 2003 r. prowadziło proces certyfikacji według mających zastosowanie procedur krajowych, stosuje się następujące zasady: a) jeżeli proces certyfikacji był realizowany przez kilka państw członkowskich, jako punkt odniesienia posłuży najbardziej zaawansowany projekt; b) nie stosuje się części 21 pkt 21A.113 lit. a) i b); c) właściwą podstawą certyfikacji jest podstawa ustanowiona przez JAA lub, tam gdzie ma to zastosowanie, przez państwo członkowskie w dniu składania wniosku o uzupełniający certyfikat typu lub zatwierdzenie poważnej zmiany;

d) ustalenia kontroli zgodności dokonane według procedur JAA lub państwa członkowskiego są uznawane za dokonane przez Agencję w rozumieniu zastosowania się do części 21 pkt 21A.115 lit. a). Artykuł 2c Dalsza eksploatacja niektórych statków powietrznych zarejestrowanych przez państwa członkowskie 1. W odniesieniu do statku powietrznego, który nie może być uznany za posiadający certyfikat typu wydany zgodnie z art. 2a ust. 1 lit. a) niniejszego rozporządzenia, a posiada świadectwo zdatności do lotu wydane przez państwo członkowskie zanim rozporządzenie (WE) nr 1702/2003 zaczęło obowiązywać w danym państwie członkowskim (1) i figurował w jego rejestrze na ten dzień oraz w rejestrze dowolnego państwa członkowskiego na dzień 28 marca 2007 r., kombinacja poniższych zasad stanowi obowiązujące specyficzne wymagania zdatności do lotu określone zgodnie z niniejszym rozporządzeniem: a) arkusz danych certyfikatu typu oraz arkusz danych certyfikatu typu w zakresie hałasu lub równoważne dokumenty, wydane przez państwo projektu, z zastrzeżeniem, że państwo projektu zawarło z Agencją umowę o współpracy zgodnie z art. 18 rozporządzenia (WE) nr 1592/2002, obejmującą nieprzerwane utrzymanie zdatności do lotu projektu takiego statku powietrznego; b) wymogi w zakresie ochrony środowiska naturalnego ustanowione w załączniku 16 do konwencji chicagowskiej, mające zastosowanie do takiego statku powietrznego; oraz c) obowiązkowe informacje o utrzymaniu zdatności do lotu przekazane przez państwo projektu. 2. Specyficzne wymagania zdatności do lotu pozwalają na dalszą eksploatację statku powietrznego w zakresie operacji, do których statek ten był dopuszczony na dzień 28 marca 2007 r. i obowiązują do dnia 28 marca 2008 r., o ile wcześniej nie zostaną zastąpione zatwierdzeniem projektu i zatwierdzeniem w zakresie ochrony środowiska naturalnego, wydanymi przez Agencję zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Ograniczone świadectwa zdatności do lotu dla przedmiotowych statków powietrznych wydają państwa członkowskie zgodnie z częścią 21 – podczęść H, po potwierdzeniu zgodności z wymaganiami. 3. Komisja może przedłużyć okres obowiązywania wymagań, o którym mowa w ust. 2, o maksymalnie 18 miesięcy dla określonych typów statków powietrznych, pod warunkiem że proces certyfikacji tego typu statków powietrznych został uruchomiony przez Agencję przed dniem 28 marca 2008 r., a Agencja stwierdzi, że może on zostać zakończony przed upływem przedłużonego okresu obowiązywania. W takim przypadku Agencja przekaże swoje ustalenia Komisji.

(1) Dla UE 15: 28 września 2003 r.; dla UE 10: 1 maja 2004 r. i dla UE 2: 1 stycznia 2007 r.

4.4.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 94/7

Artykuł 2d Dalsze utrzymanie ważności certyfikatów na części i wyposażenie 1. Zatwierdzenia wydane przez państwo członkowskie dla części i wyposażenia, które pozostawały w mocy w dniu 28 września 2003 r., uznawane są za wydane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. 2. W odniesieniu do części i wyposażenia, które w dniu 28 września 2003 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 94 POZ 3 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L94 - 71 z 20074.4.2007

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2007/19/WE z dnia 30 marca 2007 r. zmieniającej dyrektywę 2002/72/WE w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi oraz dyrektywę Rady 85/572/EWG ustanawiającą wykaz płynów modelowych do zastosowania w badaniach migracji składników materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi (  Dz.U. L 91 z 31.3.2007)

 • Dz. U. L94 - 70 z 20074.4.2007

  Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie doręczania dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych

 • Dz. U. L94 - 55 z 20074.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie zakończenia postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu pentaerytrytolu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej, Rosji, Turcji, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych Ameryki

 • Dz. U. L94 - 53 z 20074.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 2 kwietnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/31/WE ustanawiającą środki przejściowe dotyczące wysyłania niektórych produktów sektorów mięsnego i mleczarskiego objętych rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z Bułgarii do innych państw członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1443) (1)

 • Dz. U. L94 - 52 z 20074.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 2 kwietnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2003/248/WE w zakresie przedłużenia obowiązywania tymczasowych odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do roślin truskawki (Fragaria L.), przeznaczonych do sadzenia, innych niż nasiona, pochodzących z Argentyny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1428)

 • Dz. U. L94 - 39 z 20074.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie przyznania ilości substancji kontrolowanych dopuszczonych do niezbędnych zastosowań we Wspólnocie w 2007 r. zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1285) (1)

 • Dz. U. L94 - 28 z 20074.4.2007

  Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a rządem Malezji dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L94 - 26 z 20074.4.2007

  Decyzja Rady z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a rządem Malezji dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L94 - 23 z 20074.4.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/20/WE z dnia 3 kwietnia 2007 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia dichlofluanidu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L94 - 20 z 20074.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 377/2007 z dnia 29 marca 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L94 - 18 z 20074.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 376/2007 z dnia 30 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2042/2003 w sprawie nieprzerwanej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zezwoleń udzielanych instytucjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania (1)

 • Dz. U. L94 - 1 z 20074.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 374/2007 z dnia 3 kwietnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.