Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 94 POZ 3 - Strona 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 375/2007 z dnia 30 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1702/2003 ustanawiające zasady wykonawcze dla certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i wyposażenia w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz dla certyfikacji organizacji projektujących i produkujących (1)

Data ogłoszenia:2007-04-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 94 POZ 3 - Strona 7

Strona 7 z 11

b) otrzymuje brzmienie: „b) W przypadku zmiany własności statku powietrznego i gdy statek ten posiada ograniczone świadectwo zdatności do lotu nieodpowiadające wymaganiom ograniczonego certyfikatu typu, świadectwa zdatności do lotu przenosi się wraz ze statkiem powietrznym, o ile statek ten pozostaje w tym samym rejestrze, albo wydaje się jedynie za formalną zgodą właściwego organu państwa członkowskiego rejestru, do którego statek jest przenoszony.”; 9) w pkt 21A.184 lit. b) ppkt 2) termin „konkretne specyfikacje certyfikacyjne” zastępuje się terminem „specyficzne wymagania zdatności do lotu”; 10) skreśla się pkt 21A.185; 11) punkt 21A.263 lit. b) otrzymuje brzmienie: „b) zgodnie z pkt 21A.257 lit. b) Agencja przyjmuje następujące dokumenty dotyczące zgodności, bez ich dalszej weryfikacji, przedłożone przez wnioskującego w celu uzyskania: 1) zatwierdzenia warunków lotu wymaganego dla uzyskania zezwolenia na lot; lub 2) certyfikatu typu lub zatwierdzenia poważnej zmiany w projekcie typu; lub 3) uzupełniającego certyfikatu typu; lub 4) autoryzacji ETSO na mocy pkt 21A.602 lit. b) ppkt 1); lub 5) zatwierdzenia projektu poważnej naprawy.”;

4.4.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 94/9

12) w pkt 21A.263 dodaje się ppkt 6) i 7) w brzmieniu: „6) zatwierdzania warunków, na jakich można wydać zezwolenie na lot zgodnie z pkt 21A.710 lit. a) ppkt 2), i) z wyjątkiem pierwszych lotów — nowego typu statku powietrznego, lub — statku powietrznego zmienionego w sposób, który został uznany lub byłby uznany za stanowiący poważną zmianę lub istotną zmianę w zakresie uzupełniającego certyfikatu typu, lub — statku powietrznego, którego charakterystyka lotu i/lub pilotażu może ulegać istotnym zmianom; ii) z wyjątkiem zezwoleń na lot wydanych dla celów pkt 21A.701 lit. a) ppkt 15). 7) Wydawania zezwolenia na lot zgodnie z pkt 21A.711 lit. b) dla statku powietrznego, który został zaprojektowany lub zmieniony, a sama organizacja projektująca kontroluje konfigurację statku powietrznego w ramach procedury certyfikacji organizacji projektującej, a także potwierdza zgodność z warunkami projektu zatwierdzonymi dla lotu.”; 13) w pkt 21A.265 dodaje się lit. f) i g) w brzmieniu: „f) w razie konieczności, na podstawie uprawnienia określonego w pkt 21A.263 lit. c) ppkt 6), ustala warunki wydania zezwolenia na lot; g) w razie konieczności, na podstawie uprawnienia określonego w pkt 21A.263 lit. c) ppkt 7), przed wydaniem dla statku powietrznego zezwolenia na lot (formularz 20b EASA, patrz: dodatek) stwierdza zgodność z pkt 21A.711 lit. b) i lit. d).”; 14) w części A tytuł podczęści P otrzymuje brzmienie: „PODCZĘŚĆ P – ZEZWOLENIE NA LOT 21A.701 Zakres

Zezwolenia na lot wydaje się zgodnie z niniejszą podczęścią dla statków powietrznych niespełniających odpowiednich wymagań w zakresie zdatności do lotu lub w stosunku do których nie wykazano, że spełniają one takie wymagania, lecz są zdolne do wykonania bezpiecznego lotu zgodnie z określonymi warunkami i w następujących celach: 1) prace badawczo-rozwojowe; 2) wykazanie zgodności z przepisami lub specyfikacjami dotyczącymi certyfikacji; 3) szkolenie załóg organizacji projektujących lub organizacji produkujących; 4) produkcyjne próby w locie statku powietrznego z nowej produkcji; 5) przelot statków powietrznych będących w produkcji pomiędzy zakładami produkcyjnymi; 6) przelot statków powietrznych w celu ich zatwierdzenia przez klienta; 7) dostawa i wywóz statków powietrznych; 8) przelot statków powietrznych w celu ich zatwierdzenia przez właściwy organ; 9) badanie rynku, w tym szkolenie załogi klienta; 10) wystawy i pokazy lotnicze; 11) przelot statków powietrznych do miejsca obsługi technicznej lub przeprowadzenia oceny zdatności do lotu, lub do miejsca przechowywania; 12) przelot statku powietrznego o masie przekraczającej maksymalną certyfikowaną masę startową dla lotu przekraczającego normalny zasięg, odbywającego się nad wodą lub nad obszarami lądowymi, gdzie nie są dostępne odpowiednie urządzenia do lądowania lub tankowania paliwa;

L 94/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.4.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 94 POZ 3 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L94 - 71 z 20074.4.2007

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2007/19/WE z dnia 30 marca 2007 r. zmieniającej dyrektywę 2002/72/WE w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi oraz dyrektywę Rady 85/572/EWG ustanawiającą wykaz płynów modelowych do zastosowania w badaniach migracji składników materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi (  Dz.U. L 91 z 31.3.2007)

 • Dz. U. L94 - 70 z 20074.4.2007

  Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie doręczania dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych

 • Dz. U. L94 - 55 z 20074.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie zakończenia postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu pentaerytrytolu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej, Rosji, Turcji, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych Ameryki

 • Dz. U. L94 - 53 z 20074.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 2 kwietnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/31/WE ustanawiającą środki przejściowe dotyczące wysyłania niektórych produktów sektorów mięsnego i mleczarskiego objętych rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z Bułgarii do innych państw członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1443) (1)

 • Dz. U. L94 - 52 z 20074.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 2 kwietnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2003/248/WE w zakresie przedłużenia obowiązywania tymczasowych odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do roślin truskawki (Fragaria L.), przeznaczonych do sadzenia, innych niż nasiona, pochodzących z Argentyny (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1428)

 • Dz. U. L94 - 39 z 20074.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie przyznania ilości substancji kontrolowanych dopuszczonych do niezbędnych zastosowań we Wspólnocie w 2007 r. zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1285) (1)

 • Dz. U. L94 - 28 z 20074.4.2007

  Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a rządem Malezji dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L94 - 26 z 20074.4.2007

  Decyzja Rady z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a rządem Malezji dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L94 - 23 z 20074.4.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/20/WE z dnia 3 kwietnia 2007 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia dichlofluanidu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L94 - 20 z 20074.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 377/2007 z dnia 29 marca 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L94 - 18 z 20074.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 376/2007 z dnia 30 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2042/2003 w sprawie nieprzerwanej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zezwoleń udzielanych instytucjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania (1)

 • Dz. U. L94 - 1 z 20074.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 374/2007 z dnia 3 kwietnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.