Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 97 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 388/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1622/2000 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina oraz wspólnotowy kodeks praktyk i procesów enologicznych

Data ogłoszenia:2007-04-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 97 POZ 3

12.4.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 97/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 388/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1622/2000 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina oraz wspólnotowy kodeks praktyk i procesów enologicznych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina (1), w szczególności jego art. 46 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wirtembergia, Bawaria, Hesja i Nadrenia-Palatynat, od zbioru winogron w 2006 r., w przypadku wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych. Wniosek ten powinien zostać przyjęty.

(4)

W części A załącznika V do rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 pkt 3 przewiduje możliwość odstępstwa od maksymalnej dopuszczalnej łącznej zawartości dwutlenku siarki w winie, w przypadku gdy jest to konieczne ze względu na warunki klimatyczne. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1622/2000 (2) ustala określone szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 dotyczące w szczególności maksymalnej dopuszczalnej łącznej zawartości dwutlenku siarki w winie. W szczególności art. 19 ust. 4 przewiduje ustalenie w załączniku XIIa do wspomnianego rozporządzenia wykazu przypadków, w których państwa członkowskie mogą zezwolić ze względu na warunki klimatyczne na zwiększenie maksymalnych dopuszczalnych łącznych zawartości dwutlenku siarki w winie, niższych niż 300 miligramów na litr, maksymalnie o 40 miligramów na litr. Pismem z dnia 12 stycznia 2007 r. rząd Niemiec wystąpił o zezwolenie na zwiększenie maksymalnej dopuszczalnej zawartości dwutlenku siarki w winie, która ustanowiona jest na poziomie mniejszym niż 300 miligramów na litr, o maksymalnie 40 miligramów na litr wina produkowanego w regionach Badenia(5)

Sprawozdania naukowe przedstawione przez właściwe organy Niemiec wskazują na to, że ilości dwutlenku siarki niezbędne dla zapewnienia prawidłowego procesu produkcji wina, prawidłowego przechowywania win oraz możliwości wprowadzenia ich na rynek należy zwiększyć w stosunku do normalnie przyjętej zawartości. Ten tymczasowy środek jest jedynym dostępnym rozwiązaniem umożliwiającym wykorzystanie winogron rosnących w trudnych warunkach klimatycznych niekorzystnych dla procesu produkcji win, które mogłyby być wprowadzane na rynek. Należy zatem 1622/2000. zmienić rozporządzenie (WE) nr

(2)

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wina,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załącznik XIIa do rozporządzenia (WE) nr 1622/2000 zastępuje się załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 kwietnia 2007 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 179 z 14.7.1999, str. nione rozporządzeniem (WE) z 20.12.2006, str. 1). (2) Dz.U. L 194 z 31.7.2000, str. nione rozporządzeniem (WE) z 30.12.2006, str. 40).

1. Rozporządzenie ostatnio zmienr 1791/2006 (Dz.U. L 363 1. Rozporządzenie ostatnio zmienr 2030/2006 (Dz.U. L 414

L 97/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.4.2007

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK XIIa Zwiększenie dopuszczalnej łącznej zawartości dwutlenku siarki w winie, w przypadku gdy jest to konieczne ze względu na warunki klimatyczne (Artykuł 19)

Państwo członkowskie

Rok

Obszary upraw winorośli

Wina

1. 2.

2000 2006

Niemcy Niemcy

Wszystkie obszary upraw winorośli na terytorium Niemiec Obszary upraw winorośli w regionach Badenia-Wirtembergia, Bawaria, Hesja i Nadrenia-Palatynat

Wszystkie wina otrzymane z winogron zebranych w 2000 r. Wszystkie wina otrzymane z winogron zebranych w 2006 r.”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 97 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L97 - 70 z 200712.4.2007

  Sprostowanie rozporządzenia Komisji (WE) nr 372/2007 z dnia 2 kwietnia 2007 r. ustanawiającego przejściowe limity migracji plastyfikatorów stosowanych w uszczelkach zakrywek przeznaczonych do kontaktu z żywnością (  Dz.U. L 92 z 3.4.2007)

 • Dz. U. L97 - 50 z 200712.4.2007

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2007/19/WE z dnia 30 marca 2007 r. zmieniającej dyrektywę 2002/72/WE w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi oraz dyrektywę Rady 85/572/EWG ustanawiającą wykaz płynów modelowych do zastosowania w badaniach migracji składników materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi (  Dz.U. L 91 z 31.3.2007)

 • Dz. U. L97 - 47 z 200712.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 11 kwietnia 2007 r. w sprawie przedłużenia terminu wprowadzenia do obrotu produktów biobójczych zawierających pewne substancje czynne niezbadane w trakcie 10-letniego programu prac określonego w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1545)

 • Dz. U. L97 - 42 z 200712.4.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/21/WE z dnia 10 kwietnia 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w odniesieniu do terminów wygaśnięcia okresów włączenia do załącznika I substancji czynnych azoksystrobiny, imazalilu, kresoksymu metylowego, spiroksaminy, azymsulfuronu, proheksadionu wapnia i fluroksypyru (1)

 • Dz. U. L97 - 39 z 200712.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 392/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń, o które złożono wnioski w okresie od dnia 2 do 6 kwietnia 2007 r., na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L97 - 30 z 200712.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 391/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 861/2006 w zakresie wydatków poniesionych przez państwa członkowskie w ramach wdrażania systemów monitorowania i kontroli mających zastosowanie do wspólnej polityki rybackiej

 • Dz. U. L97 - 6 z 200712.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 390/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz nadtlenosiarczanów (nadsiarczanów) pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, Chińskiej Republiki Ludowej i Tajwanu

 • Dz. U. L97 - 5 z 200712.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 389/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1622/2000 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina oraz wspólnotowy kodeks praktyk i procesów enologicznych

 • Dz. U. L97 - 1 z 200712.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 387/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.