Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 97 POZ 30

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 391/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 861/2006 w zakresie wydatków poniesionych przez państwa członkowskie w ramach wdrażania systemów monitorowania i kontroli mających zastosowanie do wspólnej polityki rybackiej

Data ogłoszenia:2007-04-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 97 POZ 30

Strona 1 z 6
L 97/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.4.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 391/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 861/2006 w zakresie wydatków poniesionych przez państwa członkowskie w ramach wdrażania systemów monitorowania i kontroli mających zastosowanie do wspólnej polityki rybackiej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

wydatków w obszarze i egzekwowania przepisów.

(7)

kontroli

rybołówstwa

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 861/2006 z dnia 22 maja 2006 r. ustanawiające wspólnotowe środki finansowe na rzecz wdrażania wspólnej polityki rybołówstwa oraz w obszarze prawa morza (1), w szczególności jego art. 31,

(8)

Należy zadbać o to, by przeznaczone na te działania fundusze wspólnotowe przyznawano w sposób pozwalający na skuteczne wyeliminowanie stwierdzonych niedociągnięć, tak by kontrole spełniały najwyższe normy jakości. Każdego roku i przez cały okres 2007–2013 r. państwa członkowskie powinny dokonywać oceny swoich programów i wpływu związanych z nimi wydatków na kontrolę, inspekcję i nadzór. W celu uproszczenia procedur, począwszy od dnia 1 stycznia 2007 r., wnioski o zwrot kosztów związanych z wydatkami zatwierdzonymi na podstawie decyzji Rady 95/527/WE (3), 2001/431/WE (4) i 2004/465/WE (5) powinny być składane zgodnie z załącznikami VI i VII do niniejszego rozporządzenia. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z celami ustanowionymi w rozporządzeniu (WE) nr 2371/2002 od 1990 r. Wspólnota finansuje działania państw członkowskich w zakresie kontroli i egzekwowania przepisów w rybołówstwie zgodnie z celami ustanowionymi w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2371/2002 (2). Dalsza poprawa skuteczności systemu kontroli we Wspólnocie będzie niemożliwa do osiągnięcia bez środków zachęcających, w szczególności w przypadku testowania oraz wprowadzania nowych technologii, tam gdzie to stosowne. Istnieją dowody na to, że środki państw członkowskich są nadal niewystarczające do wykonania zobowiązań wynikających z rozporządzenia (WE) nr 2371/2002. W szczególności pomoc Wspólnoty na rzecz państw członkowskich jest konieczna do przezwyciężenia istniejących różnic w zakresie kontroli rybołówstwa oraz możliwości nadzoru. Rozporządzenie (WE) nr 861/2006 przewiduje, oprócz innych działań, środki finansowe Wspólnoty na wydatki związane z kontrolą rybołówstwa, inspekcją i nadzorem na lata 2007–2013. Artykuł 8 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 861/2006 zawiera wykaz działań podejmowanych przez państwa członkowskie w obszarze kontroli rybołówstwa i egzekwowania przepisów, kwalifikujących się do wspólnotowego wsparcia finansowego. Ze względu na zasadę należytego zarządzania funduszami państwa członkowskie powinny dysponować jasnymi wskazówkami na temat zasad, jakich należy przestrzegać, aby móc skorzystać ze wspólnotowego wsparcia finansowego w przypadku ponoszenia

(9)

(2)

(10)

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Przedmiot Niniejsze rozporządzenie ustanawia szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 861/2006 w zakresie wydatków poniesionych przez państwa członkowskie w ramach wdrażania systemów monitorowania i kontroli mających zastosowanie do wspólnej polityki rybackiej w latach 2007–2013. Artykuł 2 Definicje Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje: a) „roczny program kontroli rybołówstwa” oznacza opracowywany corocznie przez państwo członkowskie program zgodnie z art. 20 rozporządzenia (WE) nr 861/2006;

(3) Dz.U. L 301 z 14.12.1995, str. 30. (4) Dz.U. L 154 z 9.6.2001, str. 22. (5) Dz.U. L 157 z 30.4.2004, str. 114. Decyzja zmieniona decyzją 2006/2/WE (Dz.U. L 2 z 5.1.2006, str. 4).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 97 POZ 30 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L97 - 70 z 200712.4.2007

  Sprostowanie rozporządzenia Komisji (WE) nr 372/2007 z dnia 2 kwietnia 2007 r. ustanawiającego przejściowe limity migracji plastyfikatorów stosowanych w uszczelkach zakrywek przeznaczonych do kontaktu z żywnością (  Dz.U. L 92 z 3.4.2007)

 • Dz. U. L97 - 50 z 200712.4.2007

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2007/19/WE z dnia 30 marca 2007 r. zmieniającej dyrektywę 2002/72/WE w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi oraz dyrektywę Rady 85/572/EWG ustanawiającą wykaz płynów modelowych do zastosowania w badaniach migracji składników materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi (  Dz.U. L 91 z 31.3.2007)

 • Dz. U. L97 - 47 z 200712.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 11 kwietnia 2007 r. w sprawie przedłużenia terminu wprowadzenia do obrotu produktów biobójczych zawierających pewne substancje czynne niezbadane w trakcie 10-letniego programu prac określonego w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1545)

 • Dz. U. L97 - 42 z 200712.4.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/21/WE z dnia 10 kwietnia 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w odniesieniu do terminów wygaśnięcia okresów włączenia do załącznika I substancji czynnych azoksystrobiny, imazalilu, kresoksymu metylowego, spiroksaminy, azymsulfuronu, proheksadionu wapnia i fluroksypyru (1)

 • Dz. U. L97 - 39 z 200712.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 392/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń, o które złożono wnioski w okresie od dnia 2 do 6 kwietnia 2007 r., na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L97 - 6 z 200712.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 390/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz nadtlenosiarczanów (nadsiarczanów) pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, Chińskiej Republiki Ludowej i Tajwanu

 • Dz. U. L97 - 5 z 200712.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 389/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1622/2000 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina oraz wspólnotowy kodeks praktyk i procesów enologicznych

 • Dz. U. L97 - 3 z 200712.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 388/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1622/2000 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina oraz wspólnotowy kodeks praktyk i procesów enologicznych

 • Dz. U. L97 - 1 z 200712.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 387/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.