Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 97 POZ 47

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 11 kwietnia 2007 r. w sprawie przedłużenia terminu wprowadzenia do obrotu produktów biobójczych zawierających pewne substancje czynne niezbadane w trakcie 10-letniego programu prac określonego w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1545)

Data ogłoszenia:2007-04-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 97 POZ 47

Strona 1 z 2
12.4.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 97/47

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 11 kwietnia 2007 r. w sprawie przedłużenia terminu wprowadzenia do obrotu produktów biobójczych zawierających pewne substancje czynne niezbadane w trakcie 10-letniego programu prac określonego w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1545)

(Jedynie teksty w językach francuskim i polskim są autentyczne)

(2007/226/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (1), w szczególności jej art. 16 ust. 2,

(3)

Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1896/2000 (2) oraz (WE) nr 2032/2003 (3) określają szczegółowe zasady wdrożenia pierwszej i drugiej fazy 10-letniego programu prac, o którym mowa w art. 16 ust. 2 dyrektywy. Artykuł 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2032/2003 stanowi, że z mocą od dnia 1 września 2006 r. państwa członkowskie unieważniają istniejące zezwolenia dla produktów biobójczych zawierających zidentyfikowane substancje czynne, w odniesieniu do których nie została przyjęta notyfikacja ani państwo członkowskie nie zgłosiło zainteresowania.

a także mając na uwadze, co następuje:

Artykuł 4a rozporządzenia (WE) nr 2032/2003, zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1048/2005 (4), określa warunki, pod którymi państwa członkowskie mogą wystąpić do Komisji z wnioskiem o przedłużenie okresu wycofywania, o którym mowa w art. 4 ust. 2, oraz warunki przyznawania takiego przedłużenia.

(1)

Artykuł 16 ust. 2 akapit drugi oraz ust. 3 dyrektywy 98/8/WE (zwanej dalej „dyrektywą”) stanowi, że jeżeli we właściwym terminie nie dostarczono wymaganych informacji i danych niezbędnych do oceny danej substancji czynnej, może zostać podjęta decyzja o niewpisaniu substancji czynnej do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy. Po podjęciu takiej decyzji państwa członkowskie powinny wycofać wszystkie zezwolenia dla produktów biobójczych zawierających odnośną substancję czynną.

(4)

W przypadku niektórych substancji czynnych, których stosowanie w produktach biobójczych jest zabronione od dnia 1 września 2006 r., poszczególne państwa członkowskie przedłożyły Komisji wnioski o przedłużenie okresu wycofywania wraz z informacjami świadczącymi o konieczności dalszego stosowania przedmiotowych substancji.

(1) Dz.U. L 123 z 24.4.1998, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2006/140/WE (Dz.U. L 414 z 30.12.2006, str. 78).

(2) Dz.U. L 228 z 8.9.2000, str. 6. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2032/2003 (Dz.U. L 307 z 24.11.2003, str. 1). (3) Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1849/2006 (Dz.U. L 355 z 15.12.2006, str. 63). (4) Dz.U. L 178 z 9.7.2005, str. 1.

L 97/48

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.4.2007

(5)

Polska przedłożyła informacje świadczące o tymczasowym braku odpowiednich alternatyw dla cyflutryny stosowanej jako środek owadobójczy do konserwacji drewna budowlanego w zabytkowych budynkach i innych obiektach. Niewielkie przedłużenie okresu wycofywania w przypadku tej substancji wydaje się właściwe w celu umożliwienia przedstawienia danych dotyczących skuteczności innych substancji alternatywnych oraz wprowadzenia ich do obrotu w Polsce zgodnie z ustawodawstwem krajowym. Francja przedłożyła informacje świadczące o konieczności możliwie jak najszerszego wyboru dostępnych larwicydów do zwalczania komarów, które są wektorami poważnych chorób dotykających ludność zamorskich departamentów tego państwa członkowskiego, oraz zwróciła się o utrzymanie temefosu na rynku w tych regionach.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 97 POZ 47 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L97 - 70 z 200712.4.2007

  Sprostowanie rozporządzenia Komisji (WE) nr 372/2007 z dnia 2 kwietnia 2007 r. ustanawiającego przejściowe limity migracji plastyfikatorów stosowanych w uszczelkach zakrywek przeznaczonych do kontaktu z żywnością (  Dz.U. L 92 z 3.4.2007)

 • Dz. U. L97 - 50 z 200712.4.2007

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2007/19/WE z dnia 30 marca 2007 r. zmieniającej dyrektywę 2002/72/WE w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi oraz dyrektywę Rady 85/572/EWG ustanawiającą wykaz płynów modelowych do zastosowania w badaniach migracji składników materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi (  Dz.U. L 91 z 31.3.2007)

 • Dz. U. L97 - 42 z 200712.4.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/21/WE z dnia 10 kwietnia 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w odniesieniu do terminów wygaśnięcia okresów włączenia do załącznika I substancji czynnych azoksystrobiny, imazalilu, kresoksymu metylowego, spiroksaminy, azymsulfuronu, proheksadionu wapnia i fluroksypyru (1)

 • Dz. U. L97 - 39 z 200712.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 392/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń, o które złożono wnioski w okresie od dnia 2 do 6 kwietnia 2007 r., na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L97 - 30 z 200712.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 391/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 861/2006 w zakresie wydatków poniesionych przez państwa członkowskie w ramach wdrażania systemów monitorowania i kontroli mających zastosowanie do wspólnej polityki rybackiej

 • Dz. U. L97 - 6 z 200712.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 390/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz nadtlenosiarczanów (nadsiarczanów) pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, Chińskiej Republiki Ludowej i Tajwanu

 • Dz. U. L97 - 5 z 200712.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 389/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1622/2000 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina oraz wspólnotowy kodeks praktyk i procesów enologicznych

 • Dz. U. L97 - 3 z 200712.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 388/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1622/2000 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina oraz wspólnotowy kodeks praktyk i procesów enologicznych

 • Dz. U. L97 - 1 z 200712.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 387/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.