Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 97 POZ 50 - Strona 13

Tytuł:

Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2007/19/WE z dnia 30 marca 2007 r. zmieniającej dyrektywę 2002/72/WE w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi oraz dyrektywę Rady 85/572/EWG ustanawiającą wykaz płynów modelowych do zastosowania w badaniach migracji składników materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi (  Dz.U. L 91 z 31.3.2007)

Data ogłoszenia:2007-04-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 97 POZ 50 - Strona 13

Strona 13 z 14

Nr ref.

INNE SPECYFIKACJE

„42080

Sadza Specyfikacje: — Ulegające wyekstrahowaniu z toluenem: maksymalnie 0,1 %, ustalane w oparciu o metodę ISO 6209. — Pochłanianie promieni UV przez ekstrakt cykloheksanowy przy 386 nm: < 0,02 AU dla 1-centymetrowej komórki lub < 0,1 AU dla 5-centymetrowej komórki, określone zgodnie z ogólnie uznaną metodą analizy. — Zawartość benzo(a)pirenu: maksymalnie 0,25 mg/kg czystej sadzy. — Maksymalna zawartość czystej sadzy w polimerze: 2,5 % zawartości wagowej.

72081/10

Ropopochodne żywice węglowodorowe (uwodornione) Specyfikacje: Ropopochodne żywice węglowodorowe, uwodornione, otrzymywane w procesie katalitycznej lub termicznej polimeryzacji dienów i olefin alifatycznych i/lub monobenzoidowych arylalkenów i ich pochodnych pochodzących z destylacji mieszaniny pokrakingowej, wrzących w temp. nie wyższej niż 220 °C, takich jak czyste monomery znajdujące się w strumieniu destylatu, a następnie poddane destylacji, uwodornieniu i dodatkowemu przetworzeniu. Właściwości: Lepkość: > 3 Pa.s w temperaturze 120 °C. Temperatura mięknienia: > 95 °C określona przy pomocy metody ASTM E 28-67. Liczba bromowa: < 40 (ASTM D1159) Kolor 50-procentowego roztworu w toluenie < 11 według skali Gardnera Pozostający monomer aromatyczny ≤ 50 ppm

76845

Poliester 1,4-butanodiol z kaprolaktonem Frakcja o masie cząsteczkowej (MW) < 1 000 niższa niż 0,5 % (zawartość wagowa)

81500

Poliwinylopyrolidon Substancja musi spełniać kryteria czystości ustanowione w dyrektywie Komisji 96/77/WE (*).

88640

Olej sojowy, epoksydowany Tlenek etylenu < 8 %, liczba jodowa < 6

(*) Dz.U. L 339 z 30.12.1996, str. 1.”

12.4.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 97/67

ZAŁĄCZNIK VI W załączniku VI do dyrektywy 2002/72/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) uwaga 8 otrzymuje brzmienie: „(8) SML(T) w tym konkretnym przypadku oznacza, że suma migracji następujących substancji wymienionych pod nr ref.: 24886, 38000, 42400, 62020, 64320, 66350, 67896, 73040, 85760, 85840, 85920 i 95725 nie może przekraczać wartości tego limitu.”; 2) dodaje się następujące uwagi 41 i 42 w brzmieniu: „(41) SML(T) w tym konkretnym przypadku oznacza, że suma migracji następujących substancji wymienionych pod nr ref.: 47600, 67360 nie może przekraczać wartości tego limitu. (42) SML(T) w tym konkretnym przypadku oznacza, że suma migracji następujących substancji wymienionych pod nr ref.: 75100 i 75105 nie może przekraczać wartości tego limitu.”.

L 97/68

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.4.2007

ZAŁĄCZNIK VII „ZAŁĄCZNIK VIa DEKLARACJA ZGODNOŚCI Pisemna deklaracja, o której mowa w art. 9, winna zawierać następujące informacje: 1) pełną nazwę i adres podmiotu gospodarczego produkującego lub importującego materiały lub wyroby z tworzyw sztucznych, bądź substancje przeznaczone do produkcji tych materiałów i wyrobów; 2) pełną nazwę materiałów, wyrobów lub substancji przeznaczonych do produkcji tych materiałów i wyrobów; 3) datę deklaracji; 4) potwierdzenie, że materiały lub wyroby z tworzyw sztucznych spełniają odpowiednie wymagania ustanowione w niniejszej dyrektywie i rozporządzeniu (WE) nr 1935/2004; 5) odpowiednie informacje dotyczące wykorzystywanych substancji, do których odnoszą się ograniczenia i/lub specyfikacje obowiązujące zgodnie z niniejszą dyrektywą, co umożliwi dostawcom zapewnienie zgodności z tymi ograniczeniami; 6) odpowiednie informacje dotyczące wykorzystywanych substancji podlegających ograniczeniom w żywności, uzyskane z danych eksperymentalnych lub na drodze teoretycznych obliczeń dotyczących poziomu ich migracji specyficznej oraz – tam gdzie właściwe – kryteria czystości zgodnie z dyrektywami 95/31/WE, 95/45/WE i 96/77/WE, co umożliwi użytkownikowi tych materiałów i wyrobów przestrzeganie odpowiednich przepisów wspólnotowych bądź też – w razie ich braku – przepisów krajowych mających zastosowanie do żywności; 7) Specyfikacje dotyczące wykorzystania materiału lub wyrobu, takie jak: (i) rodzaj lub rodzaje żywności, z jaką ma mieć kontakt dany materiał lub wyrób; (ii) czas i temperatura obróbki i przechowywania w kontakcie z żywnością; (iii) stosunek powierzchni kontaktu z żywnością do objętości, wykorzystywany do stwierdzenia zgodności materiału lub wyrobu; 8) Jeżeli w wielowarstwowym materiale lub wyrobie z tworzywa sztucznego zastosowana jest bariera funkcjonalna z tworzywa sztucznego – potwierdzenie, że materiał lub wyrób spełnia wymagania art. 7a ust. 2, 3 i 4 niniejszej dyrektywy. Pisemna deklaracja winna umożliwiać łatwą identyfikację materiałów, wyrobów lub substancji, których dotyczy. Deklarację należy odnawiać w sytuacji, gdy istotne zmiany w zakresie produkcji pociągają za sobą zmiany poziomu migracji lub, gdy pojawią się nowe dane naukowe.”.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 97 POZ 50 - Strona 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L97 - 70 z 200712.4.2007

  Sprostowanie rozporządzenia Komisji (WE) nr 372/2007 z dnia 2 kwietnia 2007 r. ustanawiającego przejściowe limity migracji plastyfikatorów stosowanych w uszczelkach zakrywek przeznaczonych do kontaktu z żywnością (  Dz.U. L 92 z 3.4.2007)

 • Dz. U. L97 - 47 z 200712.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 11 kwietnia 2007 r. w sprawie przedłużenia terminu wprowadzenia do obrotu produktów biobójczych zawierających pewne substancje czynne niezbadane w trakcie 10-letniego programu prac określonego w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1545)

 • Dz. U. L97 - 42 z 200712.4.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/21/WE z dnia 10 kwietnia 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w odniesieniu do terminów wygaśnięcia okresów włączenia do załącznika I substancji czynnych azoksystrobiny, imazalilu, kresoksymu metylowego, spiroksaminy, azymsulfuronu, proheksadionu wapnia i fluroksypyru (1)

 • Dz. U. L97 - 39 z 200712.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 392/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń, o które złożono wnioski w okresie od dnia 2 do 6 kwietnia 2007 r., na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L97 - 30 z 200712.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 391/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 861/2006 w zakresie wydatków poniesionych przez państwa członkowskie w ramach wdrażania systemów monitorowania i kontroli mających zastosowanie do wspólnej polityki rybackiej

 • Dz. U. L97 - 6 z 200712.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 390/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz nadtlenosiarczanów (nadsiarczanów) pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, Chińskiej Republiki Ludowej i Tajwanu

 • Dz. U. L97 - 5 z 200712.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 389/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1622/2000 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina oraz wspólnotowy kodeks praktyk i procesów enologicznych

 • Dz. U. L97 - 3 z 200712.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 388/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1622/2000 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina oraz wspólnotowy kodeks praktyk i procesów enologicznych

 • Dz. U. L97 - 1 z 200712.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 387/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.