Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 97 POZ 50 - Strona 9

Tytuł:

Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2007/19/WE z dnia 30 marca 2007 r. zmieniającej dyrektywę 2002/72/WE w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi oraz dyrektywę Rady 85/572/EWG ustanawiającą wykaz płynów modelowych do zastosowania w badaniach migracji składników materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi (  Dz.U. L 91 z 31.3.2007)

Data ogłoszenia:2007-04-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 97 POZ 50 - Strona 9

Strona 9 z 14

TRF oblicza się jako iloczyn DRF i FRF, gdy zastosowanie mają oba te współczynniki.”; 2) dodaje się punkt 5a w brzmieniu: „5a. Zakrętki, zakrywki, uszczelki, zatyczki/korki i inne wyroby uszczelniające a) Jeżeli znane jest przeznaczenie takich wyrobów, są one badane poprzez zastosowanie ich w pojemnikach, dla których są przeznaczone, w warunkach odpowiadających ich normalnemu lub przewidywanemu wykorzystaniu. Zakłada się, że wyroby te mają kontakt z pewną ilością żywności wypełniającej pojemnik. Wyniki wyrażane są w mg/kg lub mg/dm2 zgodnie z zasadami określonymi w art. 2 i 7 przy uwzględnieniu całkowitej powierzchni wyrobu uszczelniającego i pojemnika mającej kontakt z żywnością. b) Jeżeli przeznaczenie takich wyrobów nie jest znane, są one badane oddzielnie, a wynik wyrażany jest w mg na wyrób. Uzyskaną w ten sposób wartość należy dodać – o ile jest to właściwe – do ilości migrującej z pojemnika, w którym dany wyrób ma być wykorzystany.”

L 97/58

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.4.2007

ZAŁĄCZNIK II

W załączniku II do dyrektywy 2002/72/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) w sekcji A wprowadza się następujące zmiany: a) dodane zostają następujące monomery i inne substancje wyjściowe w odpowiednim porządku liczbowym:

Nr ref. (1) Nr CAS (2) Nazwa (3) Ograniczenia i/lub specyfikacje (4)

„15267 21970 24886

000080-08-0 000923-02-4 046728-75-0

Sulfon 4,4′-diaminodifenylu N-metylolometakryloamid Kwas 5-sulfoizoftalowego, sól monolitowa

SML = 5 mg/kg SML = 0,05 mg/kg SML = 5 mg/kg i dla litu SML(T) = 0,6 mg/kg (8) (w przeliczeniu na lit)”;

b) dla następujących monomerów i innych substancji wyjściowych zawartość kolumny 4 „Ograniczenia i/lub specyfikacje” otrzymuje następujące brzmienie:

Nr ref. (1) Nr CAS (2) Nazwa (3) Ograniczenia i/lub specyfikacje (4)

„12786

000919-30-2

3-aminopropylotrietoksysilan

Zawartość wyekstrahowanej pozostałości 3-aminopropylotrietoksysilanu powinna być niższa niż 3 mg/kg wypełniacza przy zastosowaniu w obróbce mającej na celu wzmocnienie powierzchni wypełniaczy nieorganicznych i SML = 0,05 mg/kg przy zastosowaniu w obróbce powierzchniowej materiałów i wyrobów. SML = 5 mg/kg SML = 5 mg/kg”;

16450 25900

000646-06-0 000110-88-3

1,3-dioksolan Trioksan

2) w sekcji B usunięte zostają następujące monomery i inne substancje wyjściowe:

Nr ref. (1) Nr CAS (2) Nazwa (3) Ograniczenia i/lub specyfikacje (4)

„21970

000923-02-4

N-metylolometakryloamid”.

12.4.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 97/59

ZAŁĄCZNIK III

W załączniku III do dyrektywy 2002/72/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) w sekcji A wprowadza się następujące zmiany: a) dodaje się następujące substancje dodatkowe w odpowiednim porządku liczbowym:

Nr ref. (1) Nr CAS (2) Nazwa (3) Ograniczenia i/lub specyfikacje (4)

„38885

002725-22-6

2,4-Bis(2,4-dimetyofenylo)-6-(2hydroksy-4-n-oktyloksyfenylo)-1,3,5triazyna Sadza

SML = 0,05 mg/kg. Tylko do żywności uwodnionej.

42080

001333-86-4

Zgodnie ze specyfikacjami określonymi w załączniku V.

45705

166412-78-8

Kwas 1,2-cykloheksadwuwęglowy, ester dwuizononylu Kwas 12-hydroksystearynowy, sól litowa Mieszanina (50 % zawartości wagowej) ftalanu n-decylu-n-oktylu, (25 % zawartości wagowej) ftalanu din-decylu i (25 % zawartości wagowej) ftalanu di-n-oktylu Kwas perfluorooktanowy, sól amonowa SML(T) = 0,6 mg/kg (8) (w przeliczeniu na lit) SML = 5 mg/kg (1)

62020

007620-77-1 —

67180

71960

003825-26-1

Do wykorzystywania jedynie w wyrobach wielokrotnego użytku, spiekanych w wysokich temperaturach. Do stosowania jedynie jako: a) plastyfikator w materiałach i wyrobach wielokrotnego użytku; b) plastyfikator w materiałach i wyrobach jednokrotnego użytku mających kontakt z żywnością niezawierającą tłuszczu, z wyjątkiem preparatów dla niemowląt i preparatów pochodnych określonych w dyrektywie 91/321/EWG i produktów zgodnie z dyrektywą 96/5/WE; c) środek wsparcia technicznego w stężeniach do 0,1 % w produkcie końcowym. SML = 30 mg/kg płynu modelowego imitującego żywność.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 97 POZ 50 - Strona 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L97 - 70 z 200712.4.2007

  Sprostowanie rozporządzenia Komisji (WE) nr 372/2007 z dnia 2 kwietnia 2007 r. ustanawiającego przejściowe limity migracji plastyfikatorów stosowanych w uszczelkach zakrywek przeznaczonych do kontaktu z żywnością (  Dz.U. L 92 z 3.4.2007)

 • Dz. U. L97 - 47 z 200712.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 11 kwietnia 2007 r. w sprawie przedłużenia terminu wprowadzenia do obrotu produktów biobójczych zawierających pewne substancje czynne niezbadane w trakcie 10-letniego programu prac określonego w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1545)

 • Dz. U. L97 - 42 z 200712.4.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/21/WE z dnia 10 kwietnia 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w odniesieniu do terminów wygaśnięcia okresów włączenia do załącznika I substancji czynnych azoksystrobiny, imazalilu, kresoksymu metylowego, spiroksaminy, azymsulfuronu, proheksadionu wapnia i fluroksypyru (1)

 • Dz. U. L97 - 39 z 200712.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 392/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń, o które złożono wnioski w okresie od dnia 2 do 6 kwietnia 2007 r., na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L97 - 30 z 200712.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 391/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 861/2006 w zakresie wydatków poniesionych przez państwa członkowskie w ramach wdrażania systemów monitorowania i kontroli mających zastosowanie do wspólnej polityki rybackiej

 • Dz. U. L97 - 6 z 200712.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 390/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz nadtlenosiarczanów (nadsiarczanów) pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, Chińskiej Republiki Ludowej i Tajwanu

 • Dz. U. L97 - 5 z 200712.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 389/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1622/2000 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina oraz wspólnotowy kodeks praktyk i procesów enologicznych

 • Dz. U. L97 - 3 z 200712.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 388/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1622/2000 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina oraz wspólnotowy kodeks praktyk i procesów enologicznych

 • Dz. U. L97 - 1 z 200712.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 387/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.