Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 98 POZ 27

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 11 kwietnia 2007 r. ustanawiająca środki przejściowe dla systemu identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz w Rumunii, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 21/2004 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1527) (1)

Data ogłoszenia:2007-04-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 98 POZ 27

13.4.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 98/27

DECYZJA KOMISJI z dnia 11 kwietnia 2007 r. ustanawiająca środki przejściowe dla systemu identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz w Rumunii, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 21/2004 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1527)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/228/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (6)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając Akt przystąpienia w szczególności jego art. 42, Bułgarii i Rumunii,

(7)

W celu ułatwienia przejścia z systemu obecnie obowiązującego w Rumunii na system wynikający ze stosowania rozporządzenia (WE) nr 21/2004 należy ustanowić środki przejściowe dotyczące identyfikacji owiec i kóz w Rumunii. Niniejszą decyzję powinno się stosować od dnia 1 stycznia 2007 r. w celu zapewnienia ciągłości stosowania istniejącego systemu identyfikacyjnego w przewozach krajowych. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 21/2004 z dnia 17 grudnia 2003 r. ustanawiające system identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 i dyrektywy 92/102/EWG i 64/432/EWG (1) stanowi, że wszystkie zwierzęta w gospodarstwie urodzone po dniu 9 lipca 2005 r. lub w przypadku Bułgarii i Rumunii zwierzęta urodzone po dacie przystąpienia są znakowane w okresie nieprzekraczającym sześciu miesięcy od chwili urodzenia zwierzęcia, a w każdym razie przed opuszczeniem przez zwierzę gospodarstwa, w którym się urodziło. Zgodnie z tym rozporządzeniem zwierzęta znakowane są za pomocą kolczyka oraz drugiego sposobu identyfikacji zatwierdzonego przez właściwe władze i posiadającego określone właściwości techniczne. W piśmie z dnia 22 stycznia 2007 r. Rumunia zwróciła się o przyznanie na okres jednego roku środków przejściowych dotyczących identyfikacji owiec i kóz, w trakcie którego zwierzęta będą znakowane wyłącznie pojedynczym kolczykiem. Rumunia w odpowiedni sposób zagwarantowała, że zwierzęta wprowadzane do handlu wewnątrzwspólnotowego lub przeznaczone do wywozu do krajów trzecich będą znakowane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 21/2004. W celu umożliwienia Rumunii korzystania z istniejącego w tym państwie systemu znakowania przez okres jeszcze jednego roku, lecz również w celu zagwarantowania, że zwierzęta przeznaczone do handlu wewnątrzwspólnotowego oraz wywozu będą znakowane dwoma znakami identyfikacyjnymi, zwierzęta takie powinny być identyfikowane zgodnie z zasadami wspólnotowymi, z wyjątkiem tego, że środki identyfikacji przewidziane w rozporządzeniu (WE) nr 21/2004 mogą być stosowane w gospodarstwie, z którego zwierzęta są wysyłane.

(8)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Identyfikacja zwierząt w Rumunii Zwierzęta z gatunku owiec i kóz hodowane w gospodarstwach znajdujących się w Rumunii („zwierzęta”) są identyfikowane przynajmniej jednym kolczykiem, na którym widnieje kod osobny dla każdego zwierzęcia, zgodnie z przepisami krajowymi, zanim opuszczą gospodarstwo urodzenia lub w ciągu sześciu miesięcy od daty urodzenia, w zależności od tego, która data jest wcześniejsza. Artykuł 2 Identyfikacja zwierząt przeznaczonych do handlu wewnątrzwspólnotowego lub na wywóz do krajów trzecich W stosownych przypadkach wszystkie zwierzęta przeznaczone do handlu wewnątrzwspólnotowego lub na wywóz do krajów trzecich są identyfikowane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 21/2004, oprócz kolczyków stosowanych zgodnie z art. 1 niniejszej decyzji. W drodze odstępstwa od art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 21/2004, środki identyfikacji wymienione w tym przepisie mogą być stosowane w gospodarstwie pochodzenia, zgodnie z art. 2 ust. 8 lit. b) dyrektywy Rady 91/68/EWG (2).

(2) Dz.U. L 46 z 19.2.1991, str. 19. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2006/104/WE (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 352).

(2)

(3)

(4)

(5)

(1) Dz.U. L 5 z 9.1.2004, str. 8. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 1).

L 98/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.4.2007

Artykuł 3 Wymóg dotyczący dokumentu zmiany miejsca pobytu Dokumenty dotyczące zmiany miejsca pobytu towarzyszące zwierzęciu wówczas, gdy jest ono przewożone w obrębie terytorium państwa z jednego gospodarstwa do drugiego, o których mowa w art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 21/2004, zawierają osobne dla każdego zwierzęcia kody przewidziane w art. 1 niniejszej decyzji. Artykuł 4 Zastosowanie Niniejsza decyzja obowiązuje od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

Artykuł 5 Adresat Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 kwietnia 2007 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 98 POZ 27 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L98 - 23 z 200713.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 11 kwietnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie stref zamkniętych w odniesieniu do choroby niebieskiego języka (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1525) (1)

 • Dz. U. L98 - 22 z 200713.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 401/2007 z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L98 - 20 z 200713.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 400/2007 z dnia 12 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1183/2005 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga

 • Dz. U. L98 - 17 z 200713.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 399/2007 z dnia 12 kwietnia 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L98 - 15 z 200713.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 398/2007 z dnia 12 kwietnia 2007 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L98 - 11 z 200713.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 397/2007 z dnia 12 kwietnia 2007 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L98 - 7 z 200713.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 396/2007 z dnia 12 kwietnia 2007 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L98 - 5 z 200713.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 395/2007 z dnia 12 kwietnia 2007 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych przetworów mlecznych, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L98 - 3 z 200713.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 394/2007 z dnia 12 kwietnia 2007 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. L98 - 1 z 200713.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 393/2007 z dnia 12 kwietnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.