Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 99 POZ 16

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 12 kwietnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/502/WE zobowiązującą państwa członkowskie do podjęcia środków w celu zapewnienia, by na rynek wprowadzane były wyłącznie zapalniczki zabezpieczone przed uruchomieniem przez dzieci, oraz w celu zakazania wprowadzania na rynek zapalniczek-gadżetów (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1567) (1)

Data ogłoszenia:2007-04-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 99 POZ 16

L 99/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.4.2007

DECYZJA KOMISJI z dnia 12 kwietnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/502/WE zobowiązującą państwa członkowskie do podjęcia środków w celu zapewnienia, by na rynek wprowadzane były wyłącznie zapalniczki zabezpieczone przed uruchomieniem przez dzieci, oraz w celu zakazania wprowadzania na rynek zapalniczek-gadżetów (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1567)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/231/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (1), w szczególności jej art. 13, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

czeń technicznych i zapewnieniu proporcjonalności. Ponadto państwa członkowskie potrzebują okresów przejściowych w celu zapewnienia skutecznego stosowania środków. W związku z tym zakaz dostarczania konsumentom zapalniczek niezabezpieczonych przed uruchomieniem przez dzieci i zapalniczek-gadżetów powinien zacząć obowiązywać rok po rozpoczęciu obowiązywania zakazu wprowadzania tych produktów na rynek.

(6)

Należy zatem 2006/502/WE.

odpowiednio

zmienić

decyzję

Decyzja Komisji 2006/502/WE (2) zobowiązuje państwa członkowskie do podjęcia środków w celu zapewnienia, by na rynek wprowadzane były wyłącznie zapalniczki zabezpieczone przed uruchomieniem przez dzieci, oraz do zakazania wprowadzania na rynek zapalniczekgadżetów. Decyzję 2006/502/WE stosuje się jedynie przez 12 miesięcy od daty notyfikacji. Jednakże zgodnie z art. 13 ust. 2 dyrektywy 2001/95/WE decyzja może zostać przedłużona na kolejne okresy. W świetle dotychczas zdobytych doświadczeń oraz wobec braku stałego wspólnotowego aktu prawnego dotyczącego bezpieczeństwa zapalniczek zachodzi konieczność potwierdzenia ważności wspomnianej decyzji na kolejne 12 miesięcy. Decyzja 2006/502/WE zakazuje wprowadzania na rynek zapalniczek niezabezpieczonych przed uruchomieniem przez dzieci oraz zapalniczek-gadżetów od dnia 11 marca 2007 r. Jednakże po tym dniu zapalniczki niezabezpieczone przed uruchomieniem przez dzieci oraz zapalniczki-gadżety mogą nadal być dostarczane konsumentom do wyczerpania zapasów. Ponieważ zapalniczki niezabezpieczone przed uruchomieniem przez dzieci i zapalniczki-gadżety stwarzają poważne zagrożenie, dostarczanie ich konsumentom powinno zostać zakazane. Okresy przejściowe na zastosowanie środków ustanowionych w niniejszej decyzji powinny być możliwie najkrótsze, zgodnie z potrzebą zapobiegania kolejnym wypadkom, przy jednoczesnym uwzględnieniu ograni-

(7)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy dyrektywy 2001/95/WE,

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(3)

Artykuł 1 W decyzji 2006/502/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

(4)

„3. Państwa członkowskie zapewniają, że od dnia 11 marca 2008 r. konsumentom dostarczane będą wyłącznie zapalniczki zabezpieczone przed uruchomieniem przez dzieci.

4. Państwa członkowskie zakazują od dnia 11 marca 2008 r. dostarczania konsumentom zapalniczek-gadżetów.”;

(5)

2) w art. 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

(1) Dz.U. L 11 z 15.1.2002, str. 4. (2) Dz.U. L 198 z 20.7.2006, str. 41.

„2.

Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 11 maja 2008 r.”.

14.4.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 99/17

Artykuł 2 Państwa członkowskie najpóźniej do dnia 11 maja 2007 r. przyjmują konieczne środki w celu zapewnienia zgodności z niniejszą decyzją i podają je do wiadomości publicznej. Państwa członkowskie niezwłocznie powiadamiają o tym Komisję.

Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 kwietnia 2007 r. W imieniu Komisji

Meglena KUNEVA

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 99 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L99 - 18 z 200714.4.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (  Dz.U. L 248 z 16.9.2002) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 1, tom 4, str. 74)

 • Dz. U. L99 - 14 z 200714.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1470)

 • Dz. U. L99 - 11 z 200714.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 11 kwietnia 2007 r. zmieniająca decyzję Komisji 2004/452/WE określającą wykaz instytucji, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1546) (1)

 • Dz. U. L99 - 9 z 200714.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 406/2007 z dnia 12 kwietnia 2007 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia w wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru ICES I oraz II przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L99 - 8 z 200714.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 405/2007 z dnia 13 kwietnia 2007 r. ustalające maksymalna kwotę pomocy do masła skoncentrowanego w ramach 29. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L99 - 6 z 200714.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 404/2007 z dnia 13 kwietnia 2007 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach 29. odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L99 - 3 z 200714.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 403/2007 z dnia 13 kwietnia 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 kwietnia 2007 r.

 • Dz. U. L99 - 1 z 200714.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 402/2007 z dnia 13 kwietnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.