Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 99 POZ 18

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (  Dz.U. L 248 z 16.9.2002) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 1, tom 4, str. 74)

Data ogłoszenia:2007-04-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 99 POZ 18

L 99/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.4.2007

SPROSTOWANIA Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 248 z dnia 16 września 2002 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 1, tom 4, str. 74) 1. Strona 4 (wydanie specjalne strona 77), motyw 7 zdanie drugie: zamiast: „… procedury przesunięcia środków powinny również zostać zharmonizowane dla wszystkich pozostałych instytucji, aby transfery pracowników oraz środków operacyjnych były kwestią każdej z instytucji; …”,

powinno być: „… procedury przesunięcia środków powinny również zostać zharmonizowane dla wszystkich pozostałych instytucji, aby transfery środków na wydatki personalne oraz środków na działalność były kwestią każdej z instytucji; …”. 2. Strona 6 (wydanie specjalne strona 79), motyw 29: zamiast: „… ani też wydatków operacyjnych na ten sam rok.”,

powinno być: „…ani też wydatków na działalność w tym samym roku.”. 3. Strona 9 (wydanie specjalne strona 82), art. 9 ust. 2: zamiast: „2. Środki przyznane na zaangażowanie środków zróżnicowanych i środków niezróżnicowanych jeszcze nie zaangażowanych …”,

powinno być: „2. Środki zróżnicowane na pokrycie zobowiązań oraz środki niezróżnicowane, które nie zostały zaangażowane, …”. 4. Strona 11 (wydanie specjalne strona 84), art. 23 ust. 1 lit. b): zamiast: „b) w odniesieniu do wydatków personalnych i administracyjnych,”,

powinno być: „b) w odniesieniu do wydatków personalnych i na działalność,”. 5. Strona 15 (wydanie specjalne strona 88), art. 44 ust. 1 zdanie drugie: zamiast: „… ujmuje się w oddzielnym rozdziale,”,

powinno być: „… ujmuje się w oddzielnym tytule,”. 6. Strona 28 (wydanie specjalne strona 101), art. 111 ust. 2: zamiast: „2. W ciągu roku budżetowego można przyznać beneficjentowi tylko jedną dotację operacyjną z budżetu.”,

powinno być: „2. W ciągu roku budżetowego można przyznać beneficjentowi z budżetu tylko jedną dotację na działalność.”. 7. Strona 28 (wydanie specjalne strona 101), art. 112 ust. 2: zamiast: „2. Nie można podpisać umowy w sprawie dotacji operacyjnej …”, Nie można podpisać umowy w sprawie dotacji na działalność …”.

powinno być: „2.

8. Strona 29 (wydanie specjalne strona 102), art. 113 ust. 1 akapit drugi oraz ust. 2: zamiast: „Dotacja nie może finansować całości wydatków operacyjnych beneficjenta. 2. W przypadku ponowienia dotacje operacyjne …”, W przypadku ponowienia dotacje na działalność …”.

powinno być: „Dotacja nie może finansować całości wydatków na działalność beneficjenta. 2.

9. Strona 40 (wydanie specjalne strona 113), art. 179 ust. 2: zamiast: „2. Wydatki administracyjne …”, Wydatki na działalność …”.

powinno być: „2.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 99 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L99 - 16 z 200714.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 12 kwietnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/502/WE zobowiązującą państwa członkowskie do podjęcia środków w celu zapewnienia, by na rynek wprowadzane były wyłącznie zapalniczki zabezpieczone przed uruchomieniem przez dzieci, oraz w celu zakazania wprowadzania na rynek zapalniczek-gadżetów (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1567) (1)

 • Dz. U. L99 - 14 z 200714.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1470)

 • Dz. U. L99 - 11 z 200714.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 11 kwietnia 2007 r. zmieniająca decyzję Komisji 2004/452/WE określającą wykaz instytucji, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1546) (1)

 • Dz. U. L99 - 9 z 200714.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 406/2007 z dnia 12 kwietnia 2007 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia w wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru ICES I oraz II przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L99 - 8 z 200714.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 405/2007 z dnia 13 kwietnia 2007 r. ustalające maksymalna kwotę pomocy do masła skoncentrowanego w ramach 29. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L99 - 6 z 200714.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 404/2007 z dnia 13 kwietnia 2007 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach 29. odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L99 - 3 z 200714.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 403/2007 z dnia 13 kwietnia 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 kwietnia 2007 r.

 • Dz. U. L99 - 1 z 200714.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 402/2007 z dnia 13 kwietnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.