Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 100 POZ 27

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 133/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

Data ogłoszenia:2008-04-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 100 POZ 27

Strona 1 z 5
10.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 133/2007 z dnia 26 października 2007 r.

L 100/27

zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „Porozumieniem”, w szczególności jego art. 98, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik I do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 99/2007 z dnia 28 września 2007 r. (1). Rozdział I załącznika I ma obecnie zastosowanie do Islandii wyłącznie w odniesieniu do zwierząt i produktów akwakultury i produktów rybołówstwa. Ustęp 2 części wprowadzającej rozdziału I załącznika I stanowi, że akty, o których mowa w rozdziale I załącznika I, mają zastosowanie do Islandii, jeśli tak określono w odniesieniu do danego aktu. Ustęp 2 części wprowadzającej rozdziału I załącznika I przewiduje przegląd rozdziału I załącznika I w odniesieniu do Islandii. Umawiające się Strony dokonały przeglądu sytuacji w odniesieniu do Islandii oraz podjęły decyzję o przejęciu przez Islandię aktów, o których mowa w rozdziale I załącznika I, z wyłączeniem postanowień dotyczących żywych zwierząt innych niż ryby i zwierzęta akwakultury oraz produktów zwierzęcych, takich jak komórki jajowe, zarodki i nasienie. Akty, o których mowa w rozdziale I załącznika I, stosuje się do Islandii, o ile w odniesieniu do danego aktu jego stosowanie do Islandii nie zostało wyłączone. W związku z tym ust. 2 części wprowadzającej rozdziału I załącznika I musi zostać zmieniony. Z uwagi na specyfikę klimatu, położenie geograficzne oraz charakter dostępnych zasobów Islandii możliwe jest zaakceptowanie praktyki karmienia przeżuwaczy mączką rybną. Zezwolenie to uwzględnia brak produkcji oraz przywozu mączki mięsno-kostnej w Islandii. Islandia potrzebuje 18 miesięcy okresu przejściowego w celu osiągnięcia pełnej zgodności z postanowieniami w tych obszarach, które będą miały zastosowanie do niej w wyniku przyjęcia niniejszej decyzji. Niniejsza decyzja nie ma zastosowania do Liechtensteinu,

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Rozdział I załącznika I do Porozumienia zmienia się zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 27 października 2007 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG (*) otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia.

(1) Dz.U. L 47 z 21.2.2008, str. 10. (*) Wskazano wymogi konstytucyjne.

L 100/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 3

10.4.2008

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli dnia 26 października 2007 r. W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Stefán Haukur JÓHANNESSON

Przewodniczący

10.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK

L 100/29

W rozdziale I załącznika I wprowadza się następujące zmiany:

1)

w części wprowadzającej wprowadza się następujące zmiany:

a)

ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

„Przepisy niniejszego rozdziału, z wyłączeniem postanowień dotyczących żywych zwierząt innych niż ryby lub zwierzęta akwakultury oraz produktów zwierzęcych, takich jak komórki jajowe, zarodki i nasienie, mają zastosowanie do Islandii. W przypadku gdy w odniesieniu do Islandii danego aktu nie stosuje się lub stosuje się go częściowo, wówczas powinno to zostać określone w odniesieniu do tego aktu.

Islandia wprowadza w życie przepisy niniejszego rozdziału w obszarach, które nie miały zastosowania w odniesieniu do Islandii przed dokonaniem przeglądu tego rozdziału na mocy decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 133/2007, nie później niż 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej decyzji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 100 POZ 27 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L100 - 99 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 147/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca Protokół 23 do Porozumienia EOG dotyczący współpracy między organami nadzoru (art. 58)

 • Dz. U. L100 - 92 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 146/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko naturalne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 89 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 145/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 86 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 144/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 84 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 143/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 70 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 142/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik VII (Wzajemne uznawanie kwalifikacji zawodowych) oraz Protokół 37 do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 68 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 141/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 66 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 140/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 64 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 139/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 62 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 138/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 53 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 137/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) oraz załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 49 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 136/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 44 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 135/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 33 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 134/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) oraz załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 1 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 132/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca niektóre załączniki oraz protokoły do Porozumienia EOG

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.