Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 100 POZ 92 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 146/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko naturalne) do Porozumienia EOG

Data ogłoszenia:2008-04-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 100 POZ 92 - Strona 3

Strona 3 z 5

L 100/94

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.4.2008

(19) Stały Komitet Państw EFTA ma na celu przyjęcie decyzji ustanawiającej Komitet Doradczy EFTA, który

ma wspierać Urząd Nadzoru EFTA w realizacji wspomnianych zadań. Przedstawiciel Komisji będzie uczestniczył w pracach Komitetu w charakterze obserwatora. Ocena stosowania przez państwa EFTA przepisów wynikających z dyrektywy, w szczególności w odniesieniu do całkowitej ilości przydziałów, obejmuje aspekty polityki i środków w zakresie zmian klimatu, które mają znaczenie z punktu widzenia Porozumienia. Urząd Nadzoru EFTA nie skupia się jednak na realizacji przez poszczególne państwa EFTA swoich międzynarodowych zobowiązań w zakresie ograniczania emisji gazów cieplarnianych. Decyzja dotycząca krajowego planu rozdzielania powinna być zgodna z kryteriami określonymi w załączniku III do dyrektywy 2003/87/WE, w szczególności z odpowiednimi przepisami metodologii zgodnej z wytycznymi dokumentami Komisji COM(2003) 830 wersja ostateczna, COM(2005) 703 wersja ostateczna i COM(2006) 725 wersja ostateczna w odniesieniu do oceny krajowego planu rozdzielania zgodnie z art. 9 ust. 3 dyrektywy 2003/87/WE i decyzjami Komisji w sprawie krajowych planów rozdzielania,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 W załączniku XX do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany: 1) w pkt 1f (dyrektywa Rady 96/61/WE) dodaje się tiret w brzmieniu: „— 32003 L 0087: dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. (Dz.U. L 275 z 25.10.2003, str. 32).”; 2) po pkt 21ak (dyrektywa 2004/107/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) wprowadza się punkty w brzmieniu: „21al. 32003 L 0087: dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE (Dz.U. L 275 z 25.10.2003, str. 32), zmieniona: — 32004 L 0101: dyrektywą 2004/101/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. (Dz.U. L 338 z 13.11.2004, str. 18).

Do celów Porozumienia przepisy tej dyrektywy odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań: a) bez uszczerbku dla dalszego rozwoju Wspólnego Komitetu EOG, należy zwrócić uwagę, że w Porozumieniu EOG nie uwzględniono następujących aktów wspólnotowych: (i) decyzji Rady 2002/358/WE z dnia 25 kwietnia 2002 r. dotyczącej zatwierdzenia przez Wspólnotę Europejską protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu i wspólnej realizacji wynikających z niego zobowiązań; decyzji nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. dotyczącej mechanizmu monitorowania emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz wykonania krotokołu z Kioto;

(ii)

b)

państwa EFTA są zwolnione z przepisów dyrektywy odnoszących się do trzyletniego okresu rozpoczynającego się dnia 1 stycznia 2005 r., o którym mowa w art. 11 ust. 1; w art. 9 ust. 1 akapit drugi dodaje się, co następuje: »W odniesieniu do pięcioletniego okresu rozpoczynającego się dnia 1 stycznia 2008 r., plan państwa EFTA zostaje opublikowany oraz notyfikowany nie później, niż natychmiast po wejściu w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG włączającej tą dyrektywę do Porozumienia.«;

c)

d)

w art. 9 ust. 3 słowa »w ciągu trzech miesięcy« odczytuje się »w ciągu dwóch miesięcy lub możliwie jak najszybciej po tym terminie«, o ile mowa o pięcioletnim okresie rozpoczynającym się 1 stycznia 2008 r.;

10.4.2008

PL e)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej w przypadku okresów, o których mowa w art. 11 ust. 2, oraz w przypadku całkowitej ilości przydziałów przyznawanych dla każdego okresu, o którym mowa w art. 11 ust. 2, każde państwo EFTA może rozdzielić większy odsetek przydziałów za opłatą, niż przewiduje to ograniczenie określone w art. 10; w art.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 100 POZ 92 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L100 - 99 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 147/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca Protokół 23 do Porozumienia EOG dotyczący współpracy między organami nadzoru (art. 58)

 • Dz. U. L100 - 89 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 145/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 86 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 144/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 84 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 143/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 70 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 142/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik VII (Wzajemne uznawanie kwalifikacji zawodowych) oraz Protokół 37 do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 68 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 141/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 66 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 140/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 64 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 139/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 62 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 138/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 53 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 137/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) oraz załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 49 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 136/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 44 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 135/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 33 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 134/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) oraz załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 27 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 133/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 1 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 132/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca niektóre załączniki oraz protokoły do Porozumienia EOG

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.