Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 100 POZ 92 - Strona 4

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 146/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko naturalne) do Porozumienia EOG

Data ogłoszenia:2008-04-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 100 POZ 92 - Strona 4

Strona 4 z 5

11 ust. 2 dodaje się, co następuje: »W odniesieniu do pięcioletniego okresu rozpoczynającego się dnia 1 stycznia 2008 r. i o ile chodzi o państwo EFTA, decyzję tą należy podjąć co najmniej 2 miesiące przed rozpoczęciem tego okresu lub możliwie jak najszybciej po tym terminie.«; g) w art. 11 ust. 3 słowa »Traktatu, w szczególności jego art. 87 oraz 88« odczytuje się »Porozumienia, w szczególności jego art. 61 i 62«; w art. 11a ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: »Z zastrzeżeniem ust. 3, w każdym z okresów, o których mowa w art. 11 ust. 2, państwa EFTA mogą zezwolić operatorom na wykorzystanie CER i ERU wynikających z projektów w systemie wspólnotowym jako odsetek całkowitej ilości przydziałów.«; i) w art. 16 ust. 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: »Państwa EFTA określają kary za przekroczenie emisji, które są ekwiwalentne do kar w państwach członkowskich WE.«; j) w art. 19 ust. 1 dodaje się, co następuje: »Szwajcaria może utrzymywać rejestr Liechtensteinu.«; k) w art. 20 dodaje się ustęp w brzmieniu: »4. Wydawanie, przenoszenie i anulowanie przydziałów dotyczących państw EFTA i operatorów z tych państw są zapisywane w niezależnym rejestrze transakcji, o którym mowa w ust. 1. Główny zarządca jest organem kompetentnym do realizacji zadań, o których mowa w ust. 1–3 w odniesieniu do państw EFTA i operatorów z tych państw.«; l) w art. 25 dodaje się ustęp w brzmieniu: »3. Przydziały w systemie wspólnotowym obejmują przydziały, które państwa EFTA lub operatorzy z tych państw wydali lub którymi obracali w handlu w ramach systemu wspólnotowego. Po zawarciu przez Wspólnotę porozumienia, o którym mowa w ust. 1, nie rozróżnia się tych rodzajów przydziałów. Komisja z odpowiednim wyprzedzeniem informuje państwa EFTA o negocjacjach i zawarciu porozumień na mocy niniejszego artykułu.«; m) państwa EFTA uczestniczące we wspólnotowym systemie handlu emisjami będą przekazywać informacje zgodnie z odpowiednimi wymogami określonymi w art. 30 ust. 3 akapit pierwszy, podczas gdy w odniesieniu do tych państw nie mają zastosowania wymogi w zakresie sprawozdawczości określone w akapicie drugim; na początku załącznika III pkt 1 dodaje się, co następuje: »Międzynarodowe zobowiązania państw EFTA nieobjęte Porozumieniem nie podlegają kontroli Urzędu Nadzoru EFTA.«; o) w załączniku III pkt 2 słowa »z ocenami rzeczywistego oraz projektowanego postępu« zastępuje się słowami »ze zweryfikowanymi danymi dotyczącymi emisji zgłoszonymi dla urządzeń na mocy dyrektywy, krajowego spisu oraz krajowych komunikatów przekazanych do Sekretariatu UNFCCC« w odniesieniu do państw EFTA;

L 100/95

f)

h)

n)

L 100/96

PL p)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej w załączniku III pkt 4 słowa »prawodawstwem wspólnotowym oraz instrumentami polityki« zastępuje się słowami »instrumentami polityki włączonymi do Porozumienia«; w załączniku III pkt 5 słowa »Traktatu, w szczególności jego art. 87 oraz 88« odczytuje się »Porozumienia, w szczególności jego art. 61 i 62«; w załączniku III pkt 12 otrzymuje brzmienie: »Plan określa, w formie odsetka całkowitej ilości przydziałów, maksymalną ilość CER i ERU, którą operatorzy mogą wykorzystać w systemie handlu uprawnieniami do emisji.«; s) w terminie do 31 grudnia 2007 r. państwa EFTA wprowadzą w życie ustawy, rozporządzenia i przepisy administracyjne niezbędne do przestrzegania tej dyrektywy; instalacje spalania w Islandii o poborze znamionowej mocy cieplnej przekraczającym 20 MW (z wyjątkiem urządzeń utylizacji odpadów niebezpiecznych i komunalnych), dla których zgłoszono kompetentnemu organowi emisje poniżej 25 000 ton równoważnika dwutlenku węgla (z wyłączeniem emisji z biomasy) w każdym roku z trzech lat poprzedzających datę złożenia krajowego planu rozdzielania za dany okres, są wyłączone z zakresu niniejszej dyrektywy na okres zastosowania planu, pod warunkiem że odpowiedni kompetentny organ wykaże w zadowalający dla Urzędu Nadzoru EFTA sposób, że podejmuje inne polityki i środki mające takie same skutki, jak dyrektywa 2003/87/WE.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 100 POZ 92 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L100 - 99 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 147/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca Protokół 23 do Porozumienia EOG dotyczący współpracy między organami nadzoru (art. 58)

 • Dz. U. L100 - 89 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 145/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 86 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 144/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 84 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 143/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 70 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 142/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik VII (Wzajemne uznawanie kwalifikacji zawodowych) oraz Protokół 37 do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 68 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 141/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 66 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 140/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 64 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 139/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 62 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 138/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 53 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 137/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) oraz załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 49 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 136/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 44 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 135/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 33 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 134/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) oraz załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 27 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 133/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 1 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 132/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca niektóre załączniki oraz protokoły do Porozumienia EOG

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.