Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 100 POZ 92 - Strona 5

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 146/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko naturalne) do Porozumienia EOG

Data ogłoszenia:2008-04-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 100 POZ 92 - Strona 5

Strona 5 z 5

W konsekwencji jeżeli krajowy plan rozdzielania nie obejmuje żadnych urządzeń ani działań na mocy załącznika I dyrektywy 2003/87/WE, wymóg wynikający z art. 9 ust. 1 dotyczący przedłożenia planu nie ma zastosowania; Urząd Nadzoru EFTA stosuje odpowiednie przepisy metodologii, określone w wytycznych dokumentach Komisji COM(2003) 830 wersja ostateczna, COM(2005) 703 wersja ostateczna i COM(2006) 725 wersja ostateczna w odniesieniu do oceny krajowego planu rozdzielania zgodnie z art. 9 ust. 3 dyrektywy 2003/87/WE, zastosowanym w decyzjach Komisji w sprawie krajowych planów rozdzielania.

10.4.2008

q)

r)

t)

u)

21am. 32004 D 0156: decyzja Komisji 2004/156/WE z dnia 29 stycznia 2004 r. ustanawiająca wytyczne dotyczące monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 59 z 26.2.2004, str. 1). 21an. 32004 R 2216: rozporządzenie Komisji (WE) nr 2216/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie standaryzowanego i zabezpieczonego systemu rejestrów stosownie do dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzji nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 386 z 29.12.2004, str. 1). Do celów Porozumienia przepisy tego rozporządzenia odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań: a) dostosowanie k) do dyrektywy 2003/87/WE stosuje się do rozporządzenia, z uwzględnieniem niezbędnych zmian; w art. 6 ust. 3 dodaje się akapit w następującym brzmieniu: »Jeżeli chodzi o rejestry w państwach EFTA, Centralny Administrator (główny zarządca) otrzymuje instrukcje od Urzędu Nadzoru EFTA.«; c) d) e) w art. 8 ust. 4 po słowie »Komisja« wprowadza się słowa »i Urząd Nadzoru EFTA«; w art. 44 ust. 1 słowa »1 stycznia 2007 r.« odczytuje się »15 grudnia 2007 r.«; w art. 44 dodaje się ustęp w brzmieniu: »4. Jeżeli chodzi o tabele krajowych planów rozdzielania państw EFTA, Centralny Administrator (główny zarządca) otrzymuje instrukcje od Urzędu Nadzoru EFTA.«.

b)

10.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 100/97

21ao. 32006 D 0780: decyzja Komisji 2006/780/WE z dnia 13 listopada 2006 r. w sprawie zapobiegania podwójnemu liczeniu redukcji emisji gazów cieplarnianych w ramach wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w przypadku projektów realizowanych w ramach protokołu z Kioto (Dz.U. L 316 z 16.11.2006, str. 12).”. Artykuł 2 Teksty dyrektyw 2003/87/WE i 2004/101/WE, rozporządzenia (WE) nr 2216/2004 oraz decyzji 2004/156/ WE i 2006/780/WE w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne. Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 27 października 2007 r. lub z dniem następującym po dniu otrzymania przez Wspólny Komitet EOG ostatniej notyfikacji zgodnie z art. 103 ust. 1 Porozumienia, w zależności od tego, która z tych dat jest późniejsza (*). Artykuł 4 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli dnia 26 października 2007 r. W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Stefán Haukur JÓHANNESSON

Przewodniczący

(*) Wskazano wymogi konstytucyjne.

L 100/98

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK

10.4.2008

Instalacje spalania w Islandii o poborze znamionowej mocy cieplnej przekraczającym 20MW: Fabryka mączki rybnej i oleju rybnego, Síldarvinnslan á Siglufirði, Fabryka mączki rybnej i oleju rybnego, Síldarvinnslan á Seyðisfirði, Fabryka mączki rybnej i oleju rybnego, Eskja á Eskifirði, Fabryka mączki rybnej i oleju rybnego, Síldarvinnslan á Neskaupstað, Fabryka mączki rybnej i oleju rybnego, HB Granda á Akranesi, Fabryka mączki rybnej i oleju rybnego, Ísfélag Vestmannaeyja, Fabryka mączki rybnej i oleju rybnego, Skeggey Höfn, Fabryka mączki rybnej i oleju rybnego, Síldarvinnslan í Helguvík, Fabryka mączki rybnej i oleju rybnego, Loðnuvinnslan á Fáskrúðsfirði, Fabryka mączki rybnej i oleju rybnego, Vinnslustöðin í Vestmannaeyjum, Elektrownia awaryjna (rezerwowa) przy zakładzie produkcji aluminium Alcan, Elektrownia awaryjna (rezerwowa) Reykjavík Energy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 100 POZ 92 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L100 - 99 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 147/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca Protokół 23 do Porozumienia EOG dotyczący współpracy między organami nadzoru (art. 58)

 • Dz. U. L100 - 89 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 145/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 86 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 144/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 84 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 143/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 70 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 142/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik VII (Wzajemne uznawanie kwalifikacji zawodowych) oraz Protokół 37 do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 68 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 141/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 66 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 140/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 64 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 139/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 62 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 138/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 53 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 137/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) oraz załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 49 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 136/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 44 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 135/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 33 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 134/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) oraz załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 27 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 133/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L100 - 1 z 200810.4.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 132/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca niektóre załączniki oraz protokoły do Porozumienia EOG

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.