Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 108 POZ 23

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 32/07 (ex N 389/06) tymczasowy mechanizm obronny dla przemysłu stoczniowego – Portugalia (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6063) (1)

Data ogłoszenia:2008-04-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 108 POZ 23

Strona 1 z 6
18.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 108/23

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 32/07 (ex N 389/06) tymczasowy mechanizm obronny dla przemysłu stoczniowego – Portugalia (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6063)

(Jedynie tekst w języku portugalskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/315/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

wanego w tym okresie ocenie (3). Pismem z dnia 25 lipca 2006 r. Portugalia zaakceptowała wspomniany wniosek.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy,

(2)

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a),

W piśmie z dnia 11 maja 2007 r. Komisja wznowiła ocenę zgłoszenia i przypomniała Portugalii, że zgłoszenie jest niekompletne. Portugalia przekazała dodatkowe informacje w pismach z dnia 5 lipca 2007 r. i z dnia 26 lipca 2007 r.

po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z przywołanymi przepisami (1) i po uwzględnieniu tych uwag,

(3)

W piśmie z dnia 10 sierpnia 2007 r. Komisja poinformowała Portugalię o podjęciu decyzji o wszczęciu postępowania określonego w art. 88 ust. 2 Traktatu WE w odniesieniu do wspomnianego środka pomocy.

a także mając na uwadze, co następuje:

(4) I. PROCEDURA (1)

W piśmie z dnia 17 września 2007 r. władze portugalskie przedstawiły swoje uwagi w odniesieniu do wspomnianego powyżej postępowania.

Portugalia zgłosiła środek pomocy w dniu 20 czerwca 2006 r. W piśmie z dnia 6 lipca 2006 r. Komisja zwróciła się do Portugalii z wnioskiem o dodatkowe informacje i o przedłużenie okresu, którym Komisja dysponuje na podjęcie decyzji w sprawie zgłoszonego środka zgodnie z art. 4 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 659/1999 (2), do czasu podjęcia przez Komisję decyzji w sprawie podobnego, wcześniejszego zgłoszenia, podda-

(5)

Decyzja Komisji w sprawie wszczęcia postępowania została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (4). Komisja wezwała zainteresowane strony do przedstawienia uwag. Osoby trzecie nie przedstawiły żadnych uwag.

(1) Dz.U. C 221 z 21.9.2007, s. 8. (2) Rozporządzenie Rady (WE) nr 659/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (Dz.U. L 83 z 27.3.1999, s. 1).

(3) Sprawa C 26/2006 (ex N 110/2006), w której Komisja podjęła ostateczną decyzję odmowną w dniu 24 kwietnia 2007 r. (Dz.U. L 219 z 24.8.2007, s. 25). (4) Zob. przypis 1 powyżej.

L 108/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.4.2008

II. OPIS ŚRODKA POMOCY (6)

(7)

Beneficjentem pomocy miało być przedsiębiorstwo Estaleiros Navais de Viana do Castelo S.A. (zwane dalej „ENVC”), stocznia portugalska zatrudniająca obecnie około 1 000 pracowników.

Portugalia proponuje przyznanie ENVC bezpośredniej pomocy w kwocie 6 575 558 EUR w związku z siedmioma umowami na budowę statków, podpisanymi pomiędzy 4 lutego 2005 r. a 31 marca 2005 r. Szczegóły dotyczące umów oraz odnośnej proponowanej pomocy są następujące:

Wielozadaniowy statek dźwigowy

Data podpisania umowy

Armator

Proponowana pomoc państwa (EUR)

C 228 C 229 C 230 C 231 C 232 C 233 C 210

24.2.2005 r. 24.2.2005 r. 4.2.2005 r. 4.2.2005 r. 4.2.2005 r. 4.2.2005 r. 31.3.2005 r.

JMS Schiffahrtsgesellschaft mbH &CO KG MS JMS Schiffahrtsgesellschaft mbH &CO KG MS MARE Schiffahrtsgesellschaft MARE Schiffahrtsgesellschaft MARE Schiffahrtsgesellschaft MARE Schiffahrtsgesellschaft Mutualista Aćoreana

1 212 766 1 212 766 1 212 766 661 102 630 328 433 064 1 212 766

(8)

W świetle informacji przekazanych w zgłoszeniu wniosek o pomoc w odniesieniu do wszystkich siedmiu umów został złożony przez stocznię w lipcu 2005 r., czyli po podpisaniu umów. Portugalia zatwierdziła środek pomocy, pod warunkiem dopuszczenia przez Komisję, decyzją Ministerstwa Finansów, Administracji Publicznej, Gospodarki i Innowacji z dnia 7 sierpnia 2006 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 108 POZ 23 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L108 - 30 z 200818.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 10 kwietnia 2008 r. dotycząca niewłączenia rotenonu, wyciągu z Equisetum i chlorowodorku chininy do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające te substancje (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1293) (1)

 • Dz. U. L108 - 29 z 200818.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 31 marca 2008 r. przewidująca wszczęcie dochodzenia na podstawie art. 18 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 980/2005 odnośnie do wolności związkowej i ochrony praw związkowych w Salwadorze

 • Dz. U. L108 - 20 z 200818.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 347/2008 z dnia 17 kwietnia 2008 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L108 - 18 z 200818.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 346/2008 z dnia 17 kwietnia 2008 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L108 - 8 z 200818.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 345/2008 z dnia 17 kwietnia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wprowadzenia w życie uzgodnień dotyczących przywozu z państw trzecich przewidzianych w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych (Wersja przekształcona) (1)

 • Dz. U. L108 - 7 z 200818.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 344/2008 z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L108 - 3 z 200818.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 343/2008 z dnia 17 kwietnia 2008 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L108 - 1 z 200818.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 342/2008 z dnia 17 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.