Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 108 POZ 29

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 31 marca 2008 r. przewidująca wszczęcie dochodzenia na podstawie art. 18 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 980/2005 odnośnie do wolności związkowej i ochrony praw związkowych w Salwadorze

Data ogłoszenia:2008-04-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 108 POZ 29

18.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 108/29

DECYZJA KOMISJI z dnia 31 marca 2008 r. przewidująca wszczęcie dochodzenia na podstawie art. 18 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 980/2005 odnośnie do wolności związkowej i ochrony praw związkowych w Salwadorze (2008/316/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 87 dotycząca wolności związkowej i ochrony praw związkowych wymieniona jest w załączniku III część A pkt 14 rozporządzenia (WE) nr 980/2005. Komisja przeprowadziła wstępne badanie orzeczenia Sądu Najwyższego Salwadoru w sprawach 63-2007 oraz 69-2007 i uznała za konieczne dalsze przeanalizowanie skutków prawnych tego orzeczenia w celu ustalenia, czy uzasadniają one czasowe wycofanie szczególnego rozwiązania motywacyjnego. Z tego względu Komisja uważa, że istnieją wystarczające podstawy do wszczęcia dochodzenia. Konsultacje z Komitetem ds. Preferencji Ogólnych zostały przeprowadzone w dniu 3 marca 2008 r.,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 980/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. wprowadzające plan ogólnych preferencji taryfowych (1), w szczególności jego art. 18 ust. 2,

po konsultacji z Komitetem ds. Preferencji Ogólnych,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje: Komisja otrzymała informację, że Sąd Najwyższy w Salwadorze w orzeczeniu z dnia 28 października 2007 r. w sprawach 63-2007 i 69-2007 uznał niektóre przepisy Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 87 dotyczącej wolności związkowej i ochrony praw związkowych za niezgodne z art. 47 Konstytucji Salwadoru.

(1)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł Komisja wszczyna dochodzenie w celu ustalenia, czy krajowe ustawodawstwo Republiki Salwadoru nie zawiera już Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 87 dotyczącej wolności związkowej i ochrony praw związkowych lub czy ustawodawstwo to nie jest skutecznie wdrażane.

(2)

Artykuł 16 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 980/2005 przewiduje czasowe wycofanie szczególnego rozwiązania motywacyjnego, o którym mowa w rozdziale 2 sekcja II tego rozporządzenia, w szczególności, gdy ustawodawstwo krajowe nie zawiera już konwencji, o których mowa w załączniku III do tego rozporządzenia, ratyfikowanych w celu spełnienia wymogów art. 9 ust. 1 i 2 lub gdy ustawodawstwo to nie jest skutecznie wdrażane.

Sporządzono w Brukseli, dnia 31 marca 2008 r. W imieniu Komisji

Peter MANDELSON

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 169 z 30.6.2005, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 55/2008 (Dz.U. L 20 z 24.1.2008, s. 1).

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 108 POZ 29 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L108 - 30 z 200818.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 10 kwietnia 2008 r. dotycząca niewłączenia rotenonu, wyciągu z Equisetum i chlorowodorku chininy do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające te substancje (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1293) (1)

 • Dz. U. L108 - 23 z 200818.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 32/07 (ex N 389/06) tymczasowy mechanizm obronny dla przemysłu stoczniowego – Portugalia (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6063) (1)

 • Dz. U. L108 - 20 z 200818.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 347/2008 z dnia 17 kwietnia 2008 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L108 - 18 z 200818.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 346/2008 z dnia 17 kwietnia 2008 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L108 - 8 z 200818.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 345/2008 z dnia 17 kwietnia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wprowadzenia w życie uzgodnień dotyczących przywozu z państw trzecich przewidzianych w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych (Wersja przekształcona) (1)

 • Dz. U. L108 - 7 z 200818.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 344/2008 z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L108 - 3 z 200818.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 343/2008 z dnia 17 kwietnia 2008 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L108 - 1 z 200818.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 342/2008 z dnia 17 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.