Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 11 POZ 12

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2007 r. zatwierdzająca przedwywozowe kontrole orzeszków ziemnych i produktów pochodnych przeprowadzane przez Stany Zjednoczone Ameryki w odniesieniu do obecności aflatoksyn (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6451) (1)

Data ogłoszenia:2008-01-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 11 POZ 12

Strona 1 z 2
L 11/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.1.2008

DECYZJA KOMISJI z dnia 20 grudnia 2007 r. zatwierdzająca przedwywozowe kontrole orzeszków ziemnych i produktów pochodnych przeprowadzane przez Stany Zjednoczone Ameryki w odniesieniu do obecności aflatoksyn (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6451)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/47/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

bezpośrednio przed wywozem do Wspólnoty w celu sprawdzenia, czy wywożone produkty spełniają wymagania wspólnotowe, mogą być zatwierdzane.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (1), w szczególności jego art. 23,

Takie zatwierdzenie może być udzielone krajowi trzeciemu, pod warunkiem że audyt wspólnotowy wykazał, że pasze lub żywność przywożone do Wspólnoty spełniają wymagania wspólnotowe lub równoważne wymagania, oraz gdy kontrole przeprowadzone w kraju trzecim przed wysyłką uznano za wystarczająco skuteczne i sprawne, aby zastąpić lub ograniczyć kontrole dokumentacji, identyfikacyjne oraz bezpośrednie ustanowione w prawie wspólnotowym.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych (2) ustanawia najwyższe dopuszczalne poziomy aflatoksyn w środkach spożywczych. Do obrotu mogą być wprowadzane tylko takie środki spożywcze, w których maksymalny poziom nie został przekroczony.

(6)

Stany Zjednoczone Ameryki przedłożyły Komisji w kwietniu 2005 r. wniosek o zatwierdzenie kontroli przedwywozowych przeprowadzanych przez właściwe organy Stanów Zjednoczonych Ameryki w odniesieniu do zanieczyszczenia aflatoksynami orzeszków ziemnych i produktów pochodnych przeznaczonych do wywozu do Wspólnoty.

(2)

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 882/2004 państwa członkowskie zapewniają regularne przeprowadzanie kontroli urzędowych, w zależności od zagrożenia oraz z właściwą częstotliwością, aby osiągnąć cele rozporządzenia, do których należy m.in. zapobieganie zagrożeniom dla ludzi i zwierząt, związanym z dopuszczalnymi poziomami, ich eliminowanie lub ograniczanie.

(3)

Zgodnie z art. 23 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 określone przedwywozowe kontrole, które państwo trzecie przeprowadza w odniesieniu do pasz i żywności

(7)

W dniach od 18 do 22 września 2006 r. Biuro ds. Żywności i Weterynarii („FVO”) Komisji udało się do Stanów Zjednoczonych Ameryki z misją dokonania oceny obowiązujących tam systemów kontroli zapobiegających zanieczyszczeniu aflatoksynami orzeszków ziemnych i produktów pochodnych oraz sprawdzenia, czy kontrole przedwywozowe tych produktów wywożonych do Wspólnoty gwarantują zgodność produktów z wymogami Wspólnoty. Stwierdzono, że system kontroli poziomu aflatoksyn w orzeszkach ziemnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki jest skuteczny, a zatwierdzone laboratoria funkcjonują prawidłowo. Właściwe władze Stanów Zjednoczonych zobowiązały się do naprawienia stwierdzonych drobnych niedociągnięć i podjęły w tym celu odpowiednie działania.

(1) Dz.U. L 165 z 30.4.2004, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 1). (2) Dz.U. L 364 z 20.12.2006, str. 5. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1126/2007 (Dz.U. L 255 z 29.9.2007, str. 14).

Należy zatem zatwierdzić kontrole przedwywozowe przeprowadzane przez Stany Zjednoczone Ameryki w odniesieniu do orzeszków ziemnych i produktów pochodnych, gwarantujące zgodność z najwyższymi poziomami aflatoksyn ustanowionymi przez Wspólnotę.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 11 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L11 - 23 z 200815.1.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1359/2007 z dnia 21 listopada 2007 r. ustanawiającego warunki udzielania specjalnych refundacji wywozowych do niektórych elementów odkostnionego mięsa wołowego (Wersja skodyfikowana) (  Dz.U. L 304 z 22.11.2007)

 • Dz. U. L11 - 17 z 200815.1.2008

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2004/407/WE w sprawie przejściowych zasad sanitarnych i certyfikacji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przywozu żelatyny fotograficznej z niektórych krajów trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6487)

 • Dz. U. L11 - 9 z 200815.1.2008

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2007 r. ustanawiająca „Agencję Wykonawczą ds. Badań Naukowych” w celu zarządzania niektórymi obszarami szczegółowych programów wspólnotowych „Ludzie”, „Możliwości” i „Współpraca” w dziedzinie badań na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003 (1)

 • Dz. U. L11 - 8 z 200815.1.2008

  Decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka i zastępcy członka z Niemiec

 • Dz. U. L11 - 7 z 200815.1.2008

  Decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Grecji

 • Dz. U. L11 - 6 z 200815.1.2008

  Decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka i zastępcy członka z Litwy

 • Dz. U. L11 - 5 z 200815.1.2008

  Decyzja Rady z dnia 10 grudnia 2007 r. dotycząca mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z Włoch

 • Dz. U. L11 - 3 z 200815.1.2008

  Decyzja Rady z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie mianowania siedmiu członków Trybunału Obrachunkowego

 • Dz. U. L11 - 1 z 200815.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 25/2008 z dnia 14 stycznia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.