Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 11 POZ 17

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2004/407/WE w sprawie przejściowych zasad sanitarnych i certyfikacji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przywozu żelatyny fotograficznej z niektórych krajów trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6487)

Data ogłoszenia:2008-01-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 11 POZ 17

Strona 1 z 2
15.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 11/17

DECYZJA KOMISJI z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2004/407/WE w sprawie przejściowych zasad sanitarnych i certyfikacji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przywozu żelatyny fotograficznej z niektórych krajów trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6487)

(Jedynie teksty w języku angielskim, francuskim i niderlandzkim są autentyczne)

(2008/48/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

dostosowana do zintegrowanego skomputeryzowanego systemu weterynaryjnego TRACES wprowadzonego decyzją Komisji 2004/292/WE (3).

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(5)

Należy zatem 2004/407/WE.

odpowiednio

zmienić

decyzję

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (1), w szczególności jego art. 4 ust. 4 i art. 32 ust. 1,

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

a także mając na uwadze, co następuje:

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 zakazuje przywozu do Wspólnoty i tranzytu przez jej terytorium produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego oraz produktów przetworzonych, chyba, że jest to dozwolone zgodnie z tym rozporządzeniem.

W decyzji 2004/407/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) artykuł 1 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 1

Odstępstwo dotyczące przywozu żelatyny fotograficznej

(2)

W drodze odstępstwa od tego zakazu ustanowionego w rozporządzeniu (WE) nr 1774/2002 decyzja Komisji 2004/407/WE (2) stanowi, że Belgia, Francja, Luksemburg, Niderlandy i Zjednoczone Królestwo zezwalają na przywóz żelatyny produkowanej z surowców zawierających kręgosłup bydlęcy, zaklasyfikowanych jako surowiec kategorii 1 zgodnie z tym rozporządzeniem, z wyłącznym przeznaczeniem dla przemysłu fotograficznego („żelatyna fotograficzna”) zgodnie z tą decyzją.

W drodze odstępstwa od art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1774/2002/WE Belgia, Luksemburg, Niderlandy i Zjednoczone Królestwo zezwalają na przywóz żelatyny produkowanej z surowców zawierających kręgosłup bydlęcy, zaklasyfikowanych jako surowiec kategorii 1 zgodnie z tym rozporządzeniem, z wyłącznym przeznaczeniem dla przemysłu fotograficznego (»żelatyna fotograficzna«) zgodnie z niniejszą decyzją.”;

(3)

Francja poinformowała Komisję, że firma Kodak w miejscowości Châlon sur Saône zaprzestała przywożenia żelatyny z Japonii i Stanów Zjednoczonych Ameryki zgodnie z decyzją 2004/407/WE.

2) artykuł 7 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 7

Zapewnienie zgodności z niniejszą zainteresowane państwa członkowskie decyzją przez

(4)

Ponadto forma wzoru świadectwa weterynaryjnego określona w decyzji 2004/407/WE powinna zostać

(1) Dz.U. L 273 z 10.10.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1432/2007 (Dz.U. L 320 z 6.12.2007, str. 13). (2) Dz.U. L 151 z 30.4.2004, str. 11. Sprostowanie (Dz.U. L 208 z 10.6.2004, str. 9). Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2006/311/WE (Dz.U. L 115 z 28.4.2006, str. 40).

W celu zapewnienia zgodności z niniejszą decyzją państwa członkowskie niezwłocznie podejmują niezbędne środki oraz podają je do wiadomości publicznej. Informują o tym niezwłocznie Komisję.”;

(3) Dz.U. L 94 z 31.3.2004, str. 63. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2005/515/WE (Dz.U. L 187 z 19.7.2005, str. 29).

L 11/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.1.2008

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 11 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L11 - 23 z 200815.1.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1359/2007 z dnia 21 listopada 2007 r. ustanawiającego warunki udzielania specjalnych refundacji wywozowych do niektórych elementów odkostnionego mięsa wołowego (Wersja skodyfikowana) (  Dz.U. L 304 z 22.11.2007)

 • Dz. U. L11 - 12 z 200815.1.2008

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2007 r. zatwierdzająca przedwywozowe kontrole orzeszków ziemnych i produktów pochodnych przeprowadzane przez Stany Zjednoczone Ameryki w odniesieniu do obecności aflatoksyn (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6451) (1)

 • Dz. U. L11 - 9 z 200815.1.2008

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2007 r. ustanawiająca „Agencję Wykonawczą ds. Badań Naukowych” w celu zarządzania niektórymi obszarami szczegółowych programów wspólnotowych „Ludzie”, „Możliwości” i „Współpraca” w dziedzinie badań na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003 (1)

 • Dz. U. L11 - 8 z 200815.1.2008

  Decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka i zastępcy członka z Niemiec

 • Dz. U. L11 - 7 z 200815.1.2008

  Decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Grecji

 • Dz. U. L11 - 6 z 200815.1.2008

  Decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka i zastępcy członka z Litwy

 • Dz. U. L11 - 5 z 200815.1.2008

  Decyzja Rady z dnia 10 grudnia 2007 r. dotycząca mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z Włoch

 • Dz. U. L11 - 3 z 200815.1.2008

  Decyzja Rady z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie mianowania siedmiu członków Trybunału Obrachunkowego

 • Dz. U. L11 - 1 z 200815.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 25/2008 z dnia 14 stycznia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.