Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 11 POZ 3

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie mianowania siedmiu członków Trybunału Obrachunkowego

Data ogłoszenia:2008-01-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 11 POZ 3

15.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 11/3

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie mianowania siedmiu członków Trybunału Obrachunkowego (2008/41/WE, Euratom)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 247 ust. 3, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 160 B ust. 3, uwzględniając opinie Parlamentu Europejskiego (1), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Kadencja panów: Jeana Franćois BERNICOTA, Davida BOSTOCKA, Franćois COLLINGA, Maartena B. ENGWIRDY, Ioannisa SARMASA, Huberta WEBERA oraz pani Heddy VON WEDEL kończy się w dniu 31 grudnia 2007 r. W związku z tym należy dokonać nowych mianowań,

(2)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Członkami Trybunału Obrachunkowego na okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. zostają niniejszym mianowani: — pan David BOSTOCK, — pan Michel CRETIN, — pan Maarten B. ENGWIRDA, — pan Henri GRETHEN, — pan Harald NOACK,

(1) Opinie z dnia 28 i 29 listopada 2007 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym).

L 11/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.1.2008

— pan Ioannis SARMAS, — pan Hubert WEBER. Artykuł 2 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli, dnia 10 grudnia 2007 r. W imieniu Rady

L. AMADO

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 11 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L11 - 23 z 200815.1.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1359/2007 z dnia 21 listopada 2007 r. ustanawiającego warunki udzielania specjalnych refundacji wywozowych do niektórych elementów odkostnionego mięsa wołowego (Wersja skodyfikowana) (  Dz.U. L 304 z 22.11.2007)

 • Dz. U. L11 - 17 z 200815.1.2008

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2004/407/WE w sprawie przejściowych zasad sanitarnych i certyfikacji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przywozu żelatyny fotograficznej z niektórych krajów trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6487)

 • Dz. U. L11 - 12 z 200815.1.2008

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2007 r. zatwierdzająca przedwywozowe kontrole orzeszków ziemnych i produktów pochodnych przeprowadzane przez Stany Zjednoczone Ameryki w odniesieniu do obecności aflatoksyn (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6451) (1)

 • Dz. U. L11 - 9 z 200815.1.2008

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2007 r. ustanawiająca „Agencję Wykonawczą ds. Badań Naukowych” w celu zarządzania niektórymi obszarami szczegółowych programów wspólnotowych „Ludzie”, „Możliwości” i „Współpraca” w dziedzinie badań na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003 (1)

 • Dz. U. L11 - 8 z 200815.1.2008

  Decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka i zastępcy członka z Niemiec

 • Dz. U. L11 - 7 z 200815.1.2008

  Decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Grecji

 • Dz. U. L11 - 6 z 200815.1.2008

  Decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka i zastępcy członka z Litwy

 • Dz. U. L11 - 5 z 200815.1.2008

  Decyzja Rady z dnia 10 grudnia 2007 r. dotycząca mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z Włoch

 • Dz. U. L11 - 1 z 200815.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 25/2008 z dnia 14 stycznia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.