Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 11 POZ 9

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2007 r. ustanawiająca „Agencję Wykonawczą ds. Badań Naukowych” w celu zarządzania niektórymi obszarami szczegółowych programów wspólnotowych „Ludzie”, „Możliwości” i „Współpraca” w dziedzinie badań na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003 (1)

Data ogłoszenia:2008-01-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 11 POZ 9

Strona 1 z 2
15.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 11/9

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 14 grudnia 2007 r. ustanawiająca „Agencję Wykonawczą ds. Badań Naukowych” w celu zarządzania niektórymi obszarami szczegółowych programów wspólnotowych „Ludzie”, „Możliwości” i „Współpraca” w dziedzinie badań na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/46/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Umowy w sprawie przyznania grantów zawarte na podstawie siódmego programu ramowego mogą obowiązywać przez kilka lat, przy znaczącej liczbie grantów, które zostaną przyznane w 2014 r. i będą aktywnie zarządzane do roku 2017 lub dłużej.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 58/2003 z dnia 19 grudnia 2002 r. ustanawiające statut agencji wykonawczych, którym zostaną powierzone niektóre zadania w zakresie zarządzania programami wspólnotowymi (1), w szczególności jego art. 3 ust 1,

(5)

Przekazanie agencji wykonawczej zadań związanych z realizacją programu może nastąpić dzięki wyraźnemu rozdzieleniu etapu programowania przeprowadzanego przez Komisję i realizacji projektów powierzonej agencji wykonawczej.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6) (1)

Rozporządzenie (WE) nr 58/2003 upoważnia Komisję do ustanowienia agencji wykonawczych zgodnie z ogólnym statutem ustanowionym tym rozporządzeniem i do powierzenia im niektórych zadań odnoszących się do zarządzania jednym lub większą liczbą programów wspólnotowych.

Program szczegółowy „Ludzie” oraz część programu szczegółowego „Możliwości” dotycząca badań na rzecz MŚP charakteryzują się projektami, w ramach których dokonywane są liczne małe operacje.

(7)

(2)

Celem upoważnienia Komisji do ustanowienia agencji wykonawczych jest umożliwienie jej skoncentrowania się na priorytetowych działaniach i funkcjach, których nie można zlecić podmiotom zewnętrznym, ale bez utraty kontroli i ostatecznej odpowiedzialności za działania, którymi zarządzają agencje wykonawcze.

Bezpieczeństwo i przestrzeń kosmiczna to nowe obszary programu szczegółowego „Współpraca”, w których przypadku Komisja nie posiada jeszcze znaczącej wewnętrznej wiedzy specjalistycznej i które mogłyby pełnić rolę pilotażowych projektów dla realizacji przez agencję wykonawczą bardziej złożonych projektów badawczych opartych na współpracy.

(8)

(3)

Decyzja nr 1982/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. dotycząca siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji obejmuje realizację projektów (2007–2013) (2) w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji w ramach programów szczegółowych „Ludzie”, „Możliwości” i „Współpraca”, z którymi nie wiąże się podejmowanie decyzji natury politycznej, ale które wymagają dużego doświadczenia technicznego i finansowego w trakcie całego projektu.

Agencja wykonawcza mogłaby również realizować centralne zadania administracyjne i logistyczne w innych obszarach programu ramowego.

(9)

Swój budżet na bieżące funkcjonowanie agencja powinna wykonywać zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1653/2004 z dnia 21 września 2004 r. w sprawie typowego rozporządzenia finansowego dla agencji wykonawczych, na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003 określającego status agencji wykonawczych, odpowiedzialnych za niektóre czynności dotyczące obsługi programów wspólnotowych (3).

(1) Dz.U. L 11 z 16.1.2003, str. 1. (2) Dz.U. L 412 z 30.12.2006, str. 1.

(3) Dz.U. L 297 z 22.9.2004, str. 6. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1821/2005 (Dz.U. L 293 z 9.11.2005, str. 10).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 11 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L11 - 23 z 200815.1.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1359/2007 z dnia 21 listopada 2007 r. ustanawiającego warunki udzielania specjalnych refundacji wywozowych do niektórych elementów odkostnionego mięsa wołowego (Wersja skodyfikowana) (  Dz.U. L 304 z 22.11.2007)

 • Dz. U. L11 - 17 z 200815.1.2008

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2004/407/WE w sprawie przejściowych zasad sanitarnych i certyfikacji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przywozu żelatyny fotograficznej z niektórych krajów trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6487)

 • Dz. U. L11 - 12 z 200815.1.2008

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2007 r. zatwierdzająca przedwywozowe kontrole orzeszków ziemnych i produktów pochodnych przeprowadzane przez Stany Zjednoczone Ameryki w odniesieniu do obecności aflatoksyn (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6451) (1)

 • Dz. U. L11 - 8 z 200815.1.2008

  Decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka i zastępcy członka z Niemiec

 • Dz. U. L11 - 7 z 200815.1.2008

  Decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Grecji

 • Dz. U. L11 - 6 z 200815.1.2008

  Decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka i zastępcy członka z Litwy

 • Dz. U. L11 - 5 z 200815.1.2008

  Decyzja Rady z dnia 10 grudnia 2007 r. dotycząca mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z Włoch

 • Dz. U. L11 - 3 z 200815.1.2008

  Decyzja Rady z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie mianowania siedmiu członków Trybunału Obrachunkowego

 • Dz. U. L11 - 1 z 200815.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 25/2008 z dnia 14 stycznia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.