Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 116 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 384/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1266/2007 w odniesieniu do warunków zwolnienia zwierząt ciężarnych z zakazu opuszczania, wprowadzonego dyrektywą Rady 2000/75/WE (1)

Data ogłoszenia:2008-04-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 116 POZ 3

Strona 1 z 2
30.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 116/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 384/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1266/2007 w odniesieniu do warunków zwolnienia zwierząt ciężarnych z zakazu opuszczania, wprowadzonego dyrektywą Rady 2000/75/WE

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

szego rozporządzenia powinny jednak zostać wkrótce poddane przeglądowi, uwzględniając nowe dostępne informacje naukowe.

(5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, Jeżeli zwolnienia z zakazu opuszczania, mające zastosowanie do przemieszczeń ze stref zamkniętych zwierząt z gatunków podatnych na zarażenie, dotyczą takich zwierząt przeznaczonych na handel wewnątrzwspólnotowy lub na wywóz do kraju trzeciego, świadectwa zdrowia przewidziane w dyrektywie Rady 64/432/EWG (3), dyrektywie Rady 91/68/EWG (4), dyrektywie Rady 92/65/EWG (5) oraz świadectwa, o których mowa w decyzji Komisji 93/444/EWG (6) powinny zawierać odesłanie do rozporządzenia (WE) nr 1266/2007. W celu bardziej precyzyjnego określenia warunków zdrowotnych, przy zachowaniu których zwierzęta ciężarne zwolnione są z zakazu opuszczania, stosowne jest uzupełnienie wszystkich świadectw zdrowia o dodatkowe wyrażenia. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

uwzględniając dyrektywę Rady 2000/75/WE z dnia 20 listopada 2000 r. ustanawiającą przepisy szczególne dotyczące kontroli i zwalczania choroby niebieskiego języka (1), w szczególności jej art. 9 ust. 1 lit. c), art. 11 i 12 oraz art. 19 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1266/2007 (2) ustanawia zasady dotyczące kontroli, monitorowania, nadzoru i ograniczeń przemieszczeń zwierząt, w związku z chorobą niebieskiego języka, wewnątrz i ze stref zamkniętych. Rozporządzenie ustanawia także warunki zwolnienia z zakazu opuszczania, mającego zastosowanie do przemieszczeń zwierząt podatnych na zarażenie, ich nasienia, komórek jajowych i zarodków, wprowadzonego dyrektywą 2000/75/WE.

(6)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(2)

W świetle uzyskanych ostatnio nowych informacji naukowych w zakresie patogenezy wirusa choroby niebieskiego języka, dotyczących możliwego przenikania wirusa przez łożysko, należy podjąć pewne środki ostrożności w celu zapobieżenia możliwemu rozprzestrzenianiu choroby przez zwierzęta ciężarne albo niektóre nowo narodzone zwierzęta.

Artykuł 1 W załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1266/2007 w sekcji A wprowadza się następujące zmiany: 1) w pkt 1 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie: „Zwierzęta były trzymane do momentu wysłania w okresie sezonowo wolnym od nosicieli, określonym zgodnie z załącznikiem V, w strefie sezonowo wolnej od choroby niebieskiego języka przez okres co najmniej 60 dni przed datą przemieszczenia i zostały poddane testowi na obecność czynnika zgodnie z podręcznikiem badań diagnostycznych i szczepionek dla zwierząt lądowych Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) (*) (»Podręcznik OIE dotyczący zwierząt lądowych«), wykazując wynik negatywny, przy czym test ten został przeprowadzony nie wcześniej niż siedem dni przed datą przemieszczenia. ___________ (*) http://www.oie.int/eng/normes/en_mcode.htme1d10”;

(3)

Uważa się, że zwierzęta, które zostały uodpornione przed sztuczną inseminacją lub kryciem w wyniku zaszczepienia szczepionką nieaktywną lub w wyniku naturalnej odporności albo zostały na czas określony poddane ochronie przed atakiem nosicieli i zostały poddane pewnym testom laboratoryjnym, które wykazały wynik negatywny, nie stanowią znacznego ryzyka, jeżeli chodzi o chorobę niebieskiego języka. Dlatego zwolnienie z zakazu opuszczenia powinno być możliwe tylko w odniesieniu do takich zabezpieczonych zwierząt ciężarnych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 116 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L116 - 86 z 200830.4.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 508/1999 z dnia 4 marca 1999 r. zmieniającego załączniki I–IV do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnych limitów pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (  Dz.U. L 60 z 9.3.1999) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 24, s. 423)

 • Dz. U. L116 - 57 z 200830.4.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/349/WPZiB z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie przedłużenia środków ograniczających skierowanych przeciwko Birmie/Związkowi Myanmar

 • Dz. U. L116 - 56 z 200830.4.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/348/WPZiB z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie środków ograniczających wobec Uzbekistanu

 • Dz. U. L116 - 55 z 200830.4.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/347/WPZiB z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniające wspólne stanowisko 2007/871/WPZiB uaktualniające wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu

 • Dz. U. L116 - 53 z 200830.4.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/346/WPZiB z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniające wspólne stanowisko 2007/871/WPZiB aktualizujące wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu

 • Dz. U. L116 - 46 z 200830.4.2008

  Zalecenie Komisji z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie kodeksu postępowania dotyczącego odpowiedzialnego prowadzenia badań w dziedzinie nanonauk i nanotechnologii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 424)

 • Dz. U. L116 - 26 z 200830.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 23 października 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 23/06 (ex NN 35/06) udzielonej przez Polskę na rzecz producenta stali Grupy Technologie Buczek (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5087) (1)

 • Dz. U. L116 - 25 z 200830.4.2008

  Decyzja Rady z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/868/WE wykonującą art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu

 • Dz. U. L116 - 23 z 200830.4.2008

  Decyzja Rady z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/868/WE wykonującą art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu

 • Dz. U. L116 - 21 z 200830.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 387/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L116 - 17 z 200830.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 386/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L116 - 5 z 200830.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 385/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 194/2008 w sprawie przedłużenia obowiązywania i wzmocnienia środków ograniczających wobec Birmy/Związku Myanmar, uchylające rozporządzenie (WE) nr 817/2006

 • Dz. U. L116 - 1 z 200830.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 383/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.